Middelfart Avis
                den 14de Februar 1895.
- Store Sendinger Smør til England (fem Jernveivognladninger) som paa Grund af Islæg ikke kunde blive ført over mellem Strib og Frederits, blev igaar seilet over Middelfart Sund til Snoghøi.

Over Iskanten ved den fyenske Kyst bleve Fustagerne paa Slæder trukne ud til det aabne Vand og indladede i Baadene.

Mange Reisende søgte Tirsdag og Onsdag at blive seilet over ved Middelfart men det hedder, at vore Søfolk ikke vilde sætte Baadene i Søen. Baadene ligge nemlig nu paa Land.

Staten bør dog virkelig paa en anden Maade end hidtil sørge for en tidssvarende Forbindelse over det smalle Middelfart Sund.

Saalænge Broen ikke bliver bygget, maa der haves en lille, passende Damper tilrede ved Middelfart, Snoghøi eller Kongebro, naar Strib-Frederits er stoppet af Is.

Isbryderen, der igaar var fast i Isen i Lillebelt, kom til Strib Kl. 7½. Den gik derefter til Frederits, tilbage igjen til Strib og ankom sidste Gang til Frederits Kl. 11 Aften. Imorges Kl. 6½ afgik den fra Frederits med jyske Nattog og kom til Strib Kl. 9½ vendte tilbage derfra med fyenske Natiltog, kom til Frederits Kl. 10 og naaede Tilslutning til Formiddagstoget.

               den 21de Februar 1895.
- En ung kvindelig Læge gik forleden, skriver "Nyb.Av." fra Frederits til Strib over Isen.