Middelfart Avis
             
den 2den Februar 1895.
- Galeasen "Meta", der strandede ved Kappelsbjerg Onsdag Aften, var endnu ikke Fredag Aften kommen af Grunden, og dette vil næppe heller ske, før der indtræder et meget stærkt Høivande.

Fredag Eftermiddag ved 5-Tiden kom en af Dampfærgerne ved Strib herover for at gjøre et Forsøg, men det mislykkedes fuldstændigt. Uagtet der benyttedes stærke Staaltrosser, sprang disse dog fire Gange som Sytraade, uden at den grundstødte Galease rørte sig af Pletten. Efter nogen Tids Forløb opgav Dampfærgen Arbeidet og stod efter Strib. Forhaabentlig vil den gjentage Forsøget; det vilde ihvert Fald være heldigt for Skipperen, om den gjorde det. Han er en fattig Mand, der ikke let vil kunne taale de Tab, som dette ulykkelige Tilfælde paafører ham.

                den 3die Februar 1895.
- Lørdag Eftermiddag ved 4 -Tiden kom atter Dampfærgen fra Strib herover for at forsøge at tage den strandede Galease af Grunden, man benyttede dennegang en stærkere Trosse, som tilmed anbragtes paa en anden Maade end den foregaaende Dag.

Efterat Dampfærgen en Tid havde halet i den grundstødte Skude, uden at denne rørte sig, forsøgte man at faa den løs ved pludselige Ryk, idet Færgen slappede Trodsen og derefter med ét satte fuld Kraft paa.

Da disse Ryk vare gjentagne nogle Gange, og Galeasen hver Gang gled mere og mere ud, lykkedes det endelig at faa den flot.

Det heldige Udfald af Anstrengelserne hilsedes af den paa Strandbredden forsamlede Tilskuerskare af livlige Hurraraab som besvaredes af Færgen og den befriede Galeases Mandskab.