Middelfart Avis
       den 14 15 og 17de September 1880.
- Igaar Morges Kl. omtr. 3 er der ved Dampfærgehavnen i Frederits sket en stor Ulykke, idet fire Vogne, de to med Heste, den tredie med Samlingsgods (almindelig Stykgods) og den fjerde med Ildgods, ere styrtede ud i Vandet. Kort før Ulykken skete, var Dampfærgen afgaaet til Fyen med Hurtigtoget, Havnen var altsaa tom. Oppe ved Stationen var man derefter - som sædvanlig - beskjæftiget med at ordne de for det næste Tog bestemte Vogne; blandt disse vare de omtalte fire Vogne til Fyen. To Konduktører var den sædvanlige Betjening og med Hesteforspand og Kudsk bleve Vognene kjørte fra Stationen til det Sted i Nærheden af Dampfærgehavnen, hvor de skulde holde, rede til med Haandkraft at skydes ud paa Dampfærgen, naar den kom tilbage fra Fyen. De to Konduktører, hvis Pligt det var at føre Vognene ned, havde imidlertid misforstaaet hinanden; der var nemlig endnu en Vogn, som skulde til Fyen og den af Konduktørerne, som havde Komandoen, gav en Ordre, der medførte, at Ingen af dem gik med de fire Vogne til Havnen. Kudsken slog Forspandet fra paa det Sted, han pleier og hvor Bremsen med Lethed kan stoppe Vognene. Men der var Ingen ved Bremsen og Vognene glede videre tæt forbi den ved Havnen liggende Ventepavillon, ud over den som sædvanlig i skraa Retning opad stillede Broklap og styrtede i Vandet! Alle Vognene vare lukkede Godsvogne; den forreste med Toldgods sydfra var dog næsten tom og det maa antages, at den har holdt sig et Øieblik flydende og ligesom støttede de følgende, thi Vognene 1,2 og 3 kom til at staa opret paa Havbunden, medens den 4de i Rækken kun sank ned med den forreste ende, medens Bagenden reiste sig iveiret paa Broklappens Plads. I de to mellemste Vogne befandt sig elleve kostbare Heste, tilhørende Hestehandler Nielsen i Odense, og indkjøbte i Randers-Egnen til Remontebrug. En i Randers hjemmehørende gift Mand og Familiefader, der ledsagde Hestene, havde lagt sig til at sove i den næstbagerste Jernveivogn, og er desværre omkommen. ..............

den 15de September 1880.
- Den ene af de skyldige Portører (ikke Konduktører, som de feilagtig kaldtes i Gaarsavisen), er i Mandags bleven sat fra Bestillingen. Der er indledet Politiundersøgelse mod dem Begge.

den 17de September 1880.
- Broklapperne ved Dampfærgehavnen i Frederits er nu fuldstændig istandsat og siden igaar Morges ere Togene overførte paa sædvanlig Maade.