H.P.Mathiesen's Købmandsbutik - ca. 1939
og købmanden selv i fuld ornat

Forretningsejendommen bygget i 1920 - forsikringsoplysninger fra 1924/26/27/28
- grundtegning efter tilbygning 1926
indrettet til Købmandsforretning m/ salg af foderstoffer. "Hvor der udover blandet Købmandsforretning intet ildsfarligt Lager og/eller Næringsbrug findes."

a) efter tilbygning i 1927: Der er kælder af beton under c. 70 m2, denne er indelt i 5 rum og anvendes dels til varelager dels til husholdingsbrug. Stueetagen er indrettet til butik, 2 entreer, køkken samt 3 værelser. I tagetagen er et loftrum afklædt under taget med brædder, samt 3 værelser . Elektrisk lys er indlagt overalt, vand i køkken og kælder - 101 m2
 

 

c) har murstensgrund under 27 m2, 43 m2 bæres af murstenspiller ialt 36 stk. 0,7 m høje 4/5 af pakhuset har gulv af brædder det øvrige har betongulv, det anvendes til foderstoffer og kul. Bygningen har heltag. Elektrisk lys er indlagt - 70 m2

d) er forsynet med betongulv og bræddeloft, anvendes til entre - 5,4 m2

b) har halvtag der er 4 rum til brændsel, vaskehus, høns og gris. betongulv overalt, vand indlagt i vaskehus - 26 m2
 

 

e) anvendes som skur for en bil, der er betongulv - 13 m2

Af støbegods og inventar er vurderet:

   

i ltr. a. 1 telefon 100 kr. - 3 kakkelovne 450 kr.-
1 komfur 130 kr. - køkkeninventar 130 kr.

 

i ltr. c. 1 stk. 7½ hk. el-. motor 780 kr. -
1 kværn 720 kr., el-  instalering kr. 200

i ltr. b. 1 vaskegryde 70 kr.

Det er en betingelse, at der ikke findes over 20'tdr. petrolium (i tanks og/ eller fade) og ikke over 40 liter benzin (excl. benzin i underjordisk tank).

Forsikret for 21.870 kr. i 1928

 

 
                                                      Middelfart Social-Demokrat
                                                                                    den 9. December 1916

  Ingen Høkerhandel paa Strib.

  
H.P,Mathiesen indsendte for nogen Tid siden Andragende til Handelsministeriet om at maat-te drive Høkerhandel i Strib. Andragenet blev anbefalet af Middelfart Byraad, men Ministeriet har nu svaret, at der savnes Hjemmel til at bevilge det ansøgte.

                                     Middelfart Venstreblad
                                                                        den 4de August 1945

                                                           
25 Aars Jubilæum i Strib.
      Paa Tirsdag kan Købmand H.P.Mathiesen, Strib, fejre 25 Aars Jubilæum som Forretningsmand og som Stribs første Købmand.
      Det daværende Læbælte omkring Købstæderne forhindrede Oprettelse af selvstændige Forretninger indenfor et Omraade omkring Middelfart saaledes at Brugsforeningen indtil da alene besørgede Vareomsætningen i Strib, Ved Læbæltets Ophævelse i 1920 var Købmand Mathiesen, imidlertid straks paa Pletten og startede sin Forretning, der fra en ringe Begyndelse efterhaanden voksede op, og nu tælles blandt Byens største Forretninger indenfor Branchen, hvoraf der nu foruden Brugsforeningen findes fem.
      Jubilaren har haft en udmærket Støtte i sin Hustru, der har været hans daglige Faktotum indenfor Forretningen hele Perioden, men de har dog begge i de senere Aar været aflastet i Arbejdet af Sønnen, Købmand Hans Mathiesen.
Foruden at han med Energi har passet sin Forretning, har den nu 66-aarige Jubilar været betroet adskillige Tillidshverv, som alle er blevet naretaget paa en udmærket Maade. Han har saaledes været Medlem af Menighedsraadet og Sogneraadet, ligesom han var Medstifter af Strib Handels og Haandværkerforening. Desuden er han endnu Medlem af Bestyrelsen for Vestfyns Købmandsforening, indenfor hvilken han varetager sine Standsfæller faglige Interesser med absolut Kollegalitet.
      Købmand Mathiesen har altid været i Besiddelse af en selvstændig Tænke- og Handlemaade, men hans venlige og bramfrie Optræden har forskaffet ham en stor Vennekreds paa begge Sider af Lillebælt, saaledes at der ikke er Tvivl om, at Jubilæumsdagen vil forløbe under festlige Former.

 
   

I 1953 var der generationsskifte i Købmand H.P.Mathiesens butik
 

 
 

 
 

den nedlagte  Købmandsbutik - foto omkr.1970 -
da  med udstilling og salg "hårde hvidevarer"