Telefonabonnenter
i Strib i 1926

 

Ejendommen på matr. no. 1fr - Scharlingsvej nr. 21 - bliver i 1919 indrettet til telefoncentral og fungerer som sådan til    ???

     
 

                             Huslejekontrakt
    Undertegnede Telegrafarbejder Søren N.Jørgensen, Strib, bortlejer herved fra 1' januar d.a. til medunderskrevne privatlærerinde  Frk. S.Jørgensen følgende lejlighed i ejendommen matr. no. 1fr af Strib Vejlby sogn, bestående af stuelejligheden, omfattende 3 værelser og køkken med tilhørende loft- og kælderrum, samt øvrige udenomsbekvemmeligheder, til brug for beboelse og telefoncentralstation for Fyns kommunale Telefonselskab, hvilken anledning lejerinden eller selskabet er berettiget til i og på ejendommen at anbringe alle til centralens etablering, drift og vedligeholdelse nødvendige og fornødne installationer også udenfor det lejede, mod at skade, som forvoldes på ejendommen, erstattes eller repareres, for halvårlig leje af 500 kr., erlægges forud med kr. 41,66 pr. måned. - Forøvrigt er lejemålet indgået på følgende vilkår:
                                                                                         1.
    Tiltrædelse er sket, og lejligheden er modtaget i god og forsvarlig stand, vedligeholdes i lejetiden af lejeren indvendig og afleveres ved fratrædelse i samme gode stand som ved modtagelsen, dog fraregnet, hvad hvad tid og slid ved ordentlig brug af samme må forringe den. De samme regler gælder for alle de i og til det lejede medfulgte inventargenstande, derunder komfur, kakkelovne samt alle vand-, lys-, ringe og wc ledninger, om sådanne forefindes. For aut undgå tilstopning af sidstnævnte ledninger må der ved brugen af w.c. kun anvendes det reglementerede w.c. papir og altså ikke almindeligt papir, avispapir, klude eller tvist.
 ...........
     Foranstående kontrakt erkender jeg frk. S.Jørgensen herved som lejerinde at have indgået og vedtaget i alle dens ord og punkter, og forpligter mig at overholde samme, navnlig til promte og skadesløs erlæggelse af den vedtagne lejeafgift. - Omkostningerne ved nærværende kontrakts udfærdigelse og stempling betales af lejere.
....
                 Strib den 11 februar 1919
                             som ejer: Søren N.Jørgensen  
          som lejer: Signe Jørgensen

Læst i Vends Herred 24/2 - 1919 - protokol no. 45 - fol 78-79

  Der var det særlige ved telefonvæsenet i Strib: man kunne ringe til Fredericia,uden at være "over" rigstelefonen, efter overfartens endeligt i 1935, idet man benyttede D.S.B. tidligere direkte forbindelse. J.R.