Om etableringen af et mejeri på Strib på matr. no. 1L
i den såkaldte "Cottage" (Nørre All'e nr. 7)
 

   vedr.
  "Strib mejeri"
         

 Knud Børge Graae 

Hvidbjerg apotheker 20 okt. 1909 14,020

overtaget matr, no, 1L  iflg. fogedudlægsskøde 20 okt.1909
oprettelse af leverandør kontrakter - 1.november 1909
oprettelse af ægtepagt - 18 juni 1910
begæret konkurs - 19 september 1910

   H.J.Jensen Strib mejerist / mejeriejer 24 april 1911   overtaget mejeriet efter K.B.Graae's konkurs 10 april 1911
udstedt panteobligation 10 april 1911- matr, no. 1L
 do       skadeløsbrev   13 jan 1912
           

Om "Strib Mejeri" / mælkeudsalg og fiskebutik
med adresse - Vestergade 25 - matr. nr. 1
drevet som mejeri fra 1914 til omkring 1950 og mælkehandel til 1954 derefter fiskehandel

 

Som det ses var der 19 forskellige ejere fra omkring 1914 til 1954
 
oprindelig matr. no 1 id der af mejeriejer H.P.Jensen i 1923, blev opdelt i 2 parceller nemlig en med matr. no 1uø hvorpå
 "Strib Mejeri" lå,  senere  benævnt Vestergade 25 og  en med matr. no 1 id, hvorpå det nuværende hjemmebageri blev opført

 

(annonceaftrykkene er kopier af annoncer i programmer for ("Strib Idrætsforening og selskabelig Forældreforenings" Aftenunderholdning 1931-32
og "Strib Borgerforening"'s Diletantforestilling 1939)

   
 

Ejere og brugere af matr. no. 1 id /1 vestergade nr. 25

fra tittel v/køb / v. salg
af "Strib Mejeri"
overtaget / solgt - dato

handlet
til kr.

- de faste installationer går igen ved hver handel ......
- det til mejeriet / mælkeudsalget hørende varierer

     Niels Kaas Stribgaard proprietær  /24 juni 1914   2.000    sælger   "ubebygget" grund 
      H.P.Jensen Strib mejeriejer 24 juni 14 /
31 juli 1916
18,000

 H.P.Jensen var ejer af "Strib Mejeri" fra 1914 til 1916 og lejer fra 1916 til 1920 og igen ejer fra 1920 til 1924.

     Niels Kaas Lundbæk proprietær 31 juli 1916 /25 marts 18  

sælger Stribgaarden og de resterende arealer på Stribhalvøen incl matr. no 1id. - påskrift køber skal respektere "det med mejerist H.P.Jensen bestående lejemål ang. matr. no 1 id, for årlig leje kr. 900 - der udløber 1 maj 1919 "

    Søren Pors Odense    25 marts 18 / 20 jan 1920 22.000 ... i handelen medfølger endvidere efternævnte til mejeridrift bestemte inventar andele og butiksinventar ...
    H.P.Jensen Strib  mejeriejer 20 jan 1920
/ 8 jan. 1924
40.000

  grunden, matr. no 1 id blev i 1923 delt i 2, - parcellen hvorpå "Strib Mejeri" var beliggende, fik matr. no. 1 - på  den tilbageblevne del af 1 id - nu Vestergade nr. 23 - hjemmebageriet

    Leo Rasmussen Køge mejerist / mejeriejer
(annonce)
8 jan. 1924
/ 6 febr. 1936
35,000

Ejendommens rette grund med samtlige derpå værende bygninger, disses mur- søm og jordfaste genstande, herunder kakkelovne, komfur og indmuret vaskekedel, alle ledninger vedr. vand og el- , Endvidere medfølger alt til mejeriets drift hørende inventarium uden undtagelser, hvoraf særligt nævnes, 1 stk. pladepasteur, 1 køleapparat, dampkedel, dampmaskine, i centrifuge, 1 kærne, 2 pumper, 2 mælkekar, 2 mælkevægte, alle akselledninger m. tilhørende remme, 1 vandfordamper, alle rørledninger, 2 decimalvægte m. lodder, alle spande, mælkeflasker, 1 Ford mælkebil m/ tilbehør, iøvrigt alt som nævnt til mejeriets drift hørende og som det nu er og forefindes, og som det er køberen påvist.

     Viggo Rasmussen Strib mejerist /
(annonce)
6 febr. 36 /
11marts 41
00,00      den 22. Februar 1941  Strib Mejeri solgt   ved Tvangsauktion.
    I Gaar Eftermiddags afholdtes paa Dommerkontoret i Middelfart Tvangs-auktion over Strib Mejeri, tilhørende Mejeriejer Viggo Rasmussen, Mejeriet blev overtaget af Middelfart Sparekasse for 11.000 Kr. som ufyldestgjort Pant-haver.
     Anton Hansen  
        Skøtte
Røjle mejerist / mejeriejer 11marts 41/
4 juli 1941
11,000     v/ fogedudlægsskøde højeste afgivne bud -11.000
    Gunnar Høgedal Røjle mejerist 4 juli 1941/
16 novbr. 42
14,500

Ejendommen sælges som den er og forefindes ... samt maskiner og inventar der hører til det på ejendommen drevne mejeri, hvilket er påvist køberen ... sælgeren bemærker yderligere udtrykkeligt, at ejendomsretten til den på ejendommen værende mælkebil som medfølger i handlen er bestridt af fhv. mejeribestyrer H.R.Rasmussen, Kissendrup.

     Iver Nicolaisen Holsted vognmand 16 novbr. 42
 /15 febr. 43
17,000

.... tilstedeværende og inventar hvoraf fremhæves: 1 vægt, 1 pengekasse, 1 mælkevogn, spande og flasker og iøvrigt med de samme rettigheder og herligheder ...

     Valdemar
           Mortensen
Thise    / mejeriejer 15 febr. 43 /
15 jan. 45
19.350

... herudover: 1 vægt, 1 pengetaske, 1 mælkevogn, 1 bil, 1 hest, 10større spande og 4 mindre do, samt tilstedeværende flasker

     Gunnar Baur Ejby Fiskehandler /
mælkehandler
15 jan. 45/
24 okt. 45
25.000

... under overdragelsen er indbefattet den i ejendommen drevne mejeriforretning, med alt dertil hørende tilbehør, maskiner og inventar, hvoraf fremhæves: 1 vægt, 1 pengetaske, 1 mælkevogn, 1 bil, 1 hest, 10 større spande og tilstedeværende flasker og iøvrigt alt hvad der måtte høre til og er anvendt til forretningens drift, herunder 1 sele
   sælgeren garanterer, at omsætningen i forretningen i kalenderåret 1944 ifølge de af ham nøjagtig førte forretningsbøger ikke vil andrage under 125.000 kr.

     N.P.Autzen Strib fhv. proprietær 24 okt. 45 /
7 okt. 1946
19.000
+ 6.000

(under forbehold af tilladelse fraindenrigsministeriets ejendomsudvalg) ... i handelen medfølger endvidere de til mælkeforretningen hørende effekter hvoraf fremhæves: 1 hest, 2 vogne, 1 vægt, 1 pengetaske, 10 større spande, 6 små spande ( er der flere, medfølger de samt tilstedeværende flasker og iøvrigt alt hvad ... derunder også 2 seler

     Dagmar Lund Kolding   7 okt. 1946/
1. maj 1950
28.000

.... under overdragelsen er indbefattet den til ejendommen hørende mælkeforretning, derunder telefon, flasker, 2 vogne, 1 hest, 1 køleskab, og samtlige installationer ...

     Alfred Antonsen Hoven gårdejer / 1. maj 1950/
16 maj 50
28.950

  ikke nævnt noget om mejeri / mælkeudsalg eller løsøre

     Johannes Molbech
          Petersen
Strib mejerist / mejeriejer 16 maj 50 /
6 novbr. 50
24.000

med de på ejendommen værende bygninger ... med under overtagelsen er indbefattet: i Disk og øvrigt inventar som sælgeren har stående på ejendommen. -

     Christian Larsen Vestervig

mælkehandler /
mejeriejer

(den seneste der angives at være mejeriejer)

6 novbr. 50 /
16 aug 1951
58.500

... med de på ejendommen værende bygninger ... dog ikke lysekrone og lamper - med under overtagelsen er indbefattet alt på ejendommen værende og til den der drevne mælkeforretning hørende inventar af alle slags, særlig fremhæves: 1 varevogn fabrikat "Ford 1930", 1 køleskab "Tempo-Polar", 2 udregningsvægte, 1 glasmontre, 1 elektrisk flødepisker, 1 motor til køleskab, ca. 20 transportspande, 4 aluminiumsspande, iøvrigt medfølger alle reoler, hylder, småspande, rygeforme, og andet inventar og redskaber, således at sælger kun forbeholder sig, hvad der henhører under privat indbo. Sælger skal endvidere afstå til fordel for køber sin forretningstelefon: "Strib 30"

     Viggo Mathiasen Vestbirk Gårdejer / mælkehandler 16 aug. 1951
5 aug.1952
61.000

heraf kr. 14.000 for automobil, maskiner og inventar og kr. 12.000 for  good-will
... under overdragelsen er indbefattet alt i den i ejendommen drevne mælkehandel m.v. henhørende materiel og inventar af alle slags derúnder: 1 automobil "Ford" indregistreret i Middelfart politikreds under "M
14.724", 1 køleskab "Tempo-Polar", o.s.v. - endelig fraskriver jeg mig til fordel for køberen min ret til at drive mælke- eller anden handel i Strib og omegn og mit telefon-abonnement "Strib 30"

 
  Signe Dahl - særeje
      / - Jens Dahl
Krogager

Vognmand
/ 8 jan. 1953 50.000 ... incl. auto, inventar, telefon m.v.
    Jens P. Eskelund Fovslet gårdejer /
mælkehandler
8 jan. 1953
 / 15 marts 54
44.950

... ejendom kr. 30,000 løsøre kr. 14.950

     Else Hansen -
                   særeje
   / Morten Hansen
Strib nu fiskeforretning

Fiskehandler
15 marts 54 / 29,000

... insallationer og anlæg, endvidere medfølger 1 disk, alle faste reoler i butikslokalet og 1 køleskab med tilhørende elektriske motor.
 

             
Vestergage 25 - 2010 -Morten Hansens  fiskehandel forlængst nedlagt - og ejendommen sat til salg.  
 

Resttømningsapperat
----------------------------------------

Mejeriintriør fra omkring
 år 1910
 

Transportspand

     

Mælkekøleapparat

   

Pasteurigering, afkøling og udvejning af centrifugemælk

 

Malkemaskine fra 1892
 

 

Ostepresser