Strib Færgegaards gamle smedje lå på matr. nr. 1æl (Strib Landevej nr. 36 ) og var fæsteejendom under denne, men efter at Fru Bolette Schmit i 1897/98 solgte det meste af Odden til "Konsortiet", forblev smedjen hendes ejendom, og dermed fæsteejendom under "Stribgaarden"
      Smed Jacob Adolph Mogensen († 16 maj 1908), var 27 år, da han 19 febr. 1859 blev gift m/ Birte Cathrine Jørgensen ( 7 april 1893),  fæstede 15 marts 1859, den nybyggede smedie på Strib landevej.
     Jeg underskrevne  ... H.P.Schmit, ejer af Færgegården i Strib, Veilby sogn, vitterliggør at have stedt og fæstet til Smed Jacob Adolph Mogensen fra Mosegård, det på Strib Grund opførte ny smediehus, der består af en grundmuret .... bygning med ... til smedieværksted og ..... , samt 7 fag baghuus grundmuret  med stråtag, hvilken bygning med grund og hus samt den ind... jordlod omtrent 4 tdr. land ..... i hans livstid og efter ham hans enke sålænge hun  i enkestand forbliver, må benytte, bruge og i fæste beholde på følgende vilkår:
  1.   Fæsteren svarer i årlig afgift af bygninger, jordlod 30 rdl. .... at erlægge mig på Strib.
  2.   Han ...... til rette forfaldstid ... til rette vedkommende ... skatter og afgifter samt in natura  .... som går af hus altså også brandkontingent af bygningerne ....  og familie uden undtagelse.
  3.   Han holder det fæstede i god ... ordentlig stand så at det altid ...     forpligtet til at udføre eller lade udføre med kyndige folk, forefalden smedearbejde på min ejendom. I tilfælde af fæsterens død er hans enke forpligtet til ... nærværende § af en eller anden grund ikke bliver opfyldt, da forhøjes den årlige afgift fra 30 til 50 rdl. ...    15 marts 1859    H.P.Schmit

 

      Middelfart Avis
            den 15de Januar 1875.
     Medlemmerne af vaaben-brød-reafdelingen i Veilby gave i Søndags deres flere-aarige Formand, Smed J.A.-Mogensen i Strib et Vid-nesbyrd om deres paaskjøn-nelse af hans Virksomhed ved at overrække ham en værdi-fuld Gave med Indskrift. Overrækkelsen fandt Sted i Veilby Skole.

          Middelfart Avis
                   
  den 29de Marts 1884.
(Annonce)
   Veilby Sogns Arbeiderforening afholder med ministeriel Tilladelse Basar den 15de April til fordel for Foreningens Sygekasse.
 Bidrag saavel i Varer som Penge, modtages af
     Niels Peder Larsen, Strib,
     Smed Mogensen, Strib,
     Gaardfæster Peder Olsen, Staurby,
     Væver Niels Hansen, Veilby,
    Skomager Henrik Hansen,
                                      Røile Mark,
     Smed Peder Henrik Pedersen,
      Billeshaveskov,
      Hans Andersen Aulby og
     Henrik Nielsen, Røile Mose.
Basaren afholdes hos Husmand Anders Andersen, Røile Mark, og sluttes med Dands om Aftenen.

    Middelfart Avis
    Onsdag den 16de Septbr.1891.
 -  I en Tørvemose ved Strib har Smed Mogensen Strib, i Tors-dags funden den øverste Del af et velbevaret Drikkekar med Afbildninger rundt om af harniskklædte Riddere til Hest og med fældede Lanser. Metallet er tungt som Bly, men haardt som Sølv eller Bronce. Det ser ud til, at Drikkekarret har havt en Fod, som er brudt af, saa det nu danner et Bæger; det er omtr. 4 Tom. høit og omtr. 3 Tom. i Tværmaal. Forsiringerne ere saa smukt udførte, at man tør tro, at det i sin Tid har været kostbart, maaske har det været forgyldt. Det stammer rimeligvis fra Middelalderen. Hr. Mogensen vil indsende til oldnordisk Musæum i Kjøbenhavn.

I 1898 er  J.A.Mogensen deltager i en avispolemik, vedr. "Strib Brugsforenings" generalforsam-ling, d.a., i sin egenskab af formand for brugsforeningen - se 

   Folketællingen 1890 - hus nr. 12
Jacob Adolph Mogensen        -    smed        -  58 år
Berte Kirstine Jørgensen         - hans kone   -  57 år
Maren Kirstine Johanne Mogensen
                     - deres barn    -  syerske          -  20 år
Ane Kirstine Rasmine M.       -  deres barn    -  19 år
Niels Hansen Mogensen - smedesvend - do -  24 år
 

I 1896 overgik fæstet til sønnen Niels Hansen Mogensen
            ( * på Strib d. 25 nov. 1865 - gift 3 maj 1895 m/ Ane Johanne Hansen -
24 jan. 1947 i Kelstrup, Vissenbjerg sogn)
Imellem undertegnede Smed Niels Hansen Mogensen og Smed Jacob Adolph Mogensen er d.d. afsluttet følgende kontrakt.:
    Som vederlag for afståelse af fæsteret til smedie og jordlod beliggende på Strib og underlagt Strib Færgegaard, forpligter jeg Niels Hansen Mogensen mig og mine arvinger, disse in solidum, til at yde min fader Jacob Adolph Mogensen, sålænge han lever følgende præstationer:
    1.  Der overlades mig Jacob Adolph Mogensen til egen og udelukkende brug, et lille værelse i det nordvestlige hjørne af beboelseshuset.  Endvidere overlades mig til brug som anført følgende løse effekter: en forsvarlig og ..... seng med alt tilbehør, 1 bord, 2 stole, 1 kakkelovn, 1 lille klædeskab og forskellige bøger. Der ydes mig belysning og fornøden ildebrændsel. Endvidere ydes mig forsvarlig kost og pleje, klæder og fodtøj, vask og renlighed, lægehjælp og medicin, samt alle andre livsfornødenheder sammen, med og i enhver henseende ligeså god, som fæsteren og familie får det. Derhos betale mig når jeg arbejder med, 2 kr. skriver to kroner, månedlig og eller 1 krone skriver en krone månedlig, hvilke beløb erlægges den1' i hver måned og første gang den 1' december d.a. Måtte jeg forlange det skal min mad bringes på mit værelse.
    2.  Skulde jeg få i sinde at fraflytte fæstehuset, skal der istedetfor forannævnte præstationer ydes mig sålænge jeg lever en årlig godtgjørelse af 50 kr., skriver femti kroner, der erlægges med halvdelen 1' november og 1' maj første gang ved fratrædelsen.
   3.  Endvidere er min søn Niels Hansen Mogensen, forpligtet til at give sine fire søstre, Nielsine Jørgine, Maren Kirstine, Ane Kirstine, og Kirstine Jensine Mogensen i sygdomstilfælde vederlagsfrit ophold og pleje i sit hus og idet hele støtte og hjælpe dem i alle måder. Det er en selvfølge, at nærværende forpligtigelse kun vedvare sålænge de forbliver ugifte, Indgår de i ægteskab skal min søn gøre deres bryllup eller udbetale sine søstre hver 25 kroner, istedet for bekostning af brylluppet,
   4.  Min datter Ane Mogensen, som er svagelig, er min søn pligtig at give stadigt og vederlagsfrit ophold og husly i den til ham afståede fæste ejendom - I sygdomstilfælde er min søn og arvinger forpligtet til at yde hende forsvarlig pleje og passelse. Efter min død har hun ret til at afbenytte mit værelse, sålænge hun lever. Såfremt hun ikke kan hjælpe til i huset  og hun ser sig i stand til at betale for sin kost, skal hun betale min søn herfor, dog ikke udover 30 øre om dagen. Det er ligeledes en selvfølge, at såfremt hun måtte gifte sig, bortfalder disse forpligtelser.
   5.  Foruden at jeg, som foran nævnt, afstår mit fæstested til min søn, overdrager jeg ham til fremtidig eje mine smederedskaber, kreaturer og alle benævnte, i mit værelse beroende løsøregenstande, dog således at jeg forbeholder mig vederlagsfri brug af sidstnævnte effekter, sålænge jeg lever. Hvad jeg foruden det her nævnte, ved min død , måtte efterlade mig er ikke indbefattet under denne overdragelse.
   6.  Med undertegnede smed Niels Hansen Mogensen forpligter sig og arvinger, disse in solidium, til at opfylde denne kontrakt i alle dens ord og punkter.
                    Strib den 31 oktober 1896.              Jacob Adolph Mogensen                         Niels Hansen Mogensen,

                                                                                                      Fæstebrev
  
 Efterat Smed Niels Hansen Mogensen, iflg. § 7
(denne paragraf er ikke funden) i vedhæftede fæstekontrakt af 31 oktober 1896 tinglæst 1 febr. 1897 fastsat, har betalt mig den fulde indfæstningssum 500 kr, stæder og fæster jeg medunderskrevne B.Schmit af "Stribgaard" ham herved det foran meldte, til ham bortfæstede hus med smedie have og jord, hørende under min gård matr. nr. 1a og 1b af Strib og er dette fæstemål i et og alt indgået og afsluttet på de i bemeldte fæstekontrakt nævnte vilkår, der tjener til regel og efterretning i enhver henseende både for ejer og fæster. Retsanmærkning ved tinglysning frafaldes, til bekræftelse med min vidnefaste underskrift.                                                                        Stribgaarden den 1. december 1898, som vidner
I det undertegnede nemlig:
   1.  Enkefru Anna Selmer f. Schmit, af Stribgaard.                  2.  Frederik Schmit af Stribgaard.
   3.  fhv. Godsinspektør Laurits Schmit af Stribgaard.            4.  Købmand Osvald Schmit af Samsø og
   5. Fru Marie Jensen i ægteskab med ligeledes undertegnede Professor Carl O. Jensen af København.
Det bemærkes at da vor forannævnte moder, enkefru Bolette Schmit af Strib, er afgået ved døden inden nærværende fæstebrev er bleven underskrevet af hende, underskriver vi, der have overtaget boet efter hende, hermed fæstebrevet,
                   Stribgaard den 27 okt. 1906
                                                    Anna Selmer f. Schmit,  -   Frederik Schmit.  -   Laurits Schmit  -  Osvald Schmit
                                                                             til vitterlighed:        F.Basse Fønss           Johs. Barum.
                  København den 8. nov. 1906.
                                                    Marie Jense f. Schmit   - Carl Jensen.
                                                                            til vitterlighed:         V.Henriques                 A.F.Følger.
                                                                                                                                                 læst i Vends Herreds ret   1. juli 1907

 

Brandforsikring Nr. 372 i Vejlby Sogn - Løbe-Nr 310 i Vuderingsprotokollen
         Aar 1906 d. 26d. Februar - have undertegnede Sognevuderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsukring for Landbygninger af de paa Matr. Nr. 1 - Strib Mark - Vejlby Sogn - Vends Herred - Odense Amt værende Bygninger m.v. - Fæster Smed Niels Hansen Mogensen
tilhørende Proprietær Schmidts Arvinger.

Bygnin-
ger på
Fag Antal Længde Alen Dybde Alen Højde Alen Ydermu
rene er af
Tag-
dækning
Indretning Alder Nyværdi
Kr.
Værdi til Forsikring Begæres forsikret for
Litr A.Stuehus
i Øst


 
6
 
17
 
9
 

 
1 Stens Grundmur i Ler


 
Tegl
 

Stuehuset er alt indrettet til Beboelse. Fyr Overtømmer, Bræddeloftoveralt. Bræddegulv over det hele med Undtagelse af Køkkenet, hvor der er Cementgulv. 4 Værelser, Køkken og Gang. Stuehuset vurderes som Nybygning til 12 Kr. for ` Al. men skønnes ved Ælde at være forringet ¼ og ansættes derfor til 9 Kr. pr.  ` Al., indeholder 153  ` Al.

Opført 1858 
1836
1380
1380
Litr B. Stald, Lade, Beboelse i Vest
 
7. 
20 
10 
 
do 
Straa 

Ca 3 Fag el. 90  ` Al. er indrettet til Beboelse der er Bræddeloft og Bræddegulv overalt, der er 3 Værelser samt Køkken, Spisekammer og Gang i det øvrige af Længen er indrettet til Kostal, Svinesti, Lo og Kornrum, det er ligeledes ælder Bygning og ansættes saaledes: de 90  ` Al. Beboelse til 8 Kr. pr.  ` Al.er 720 Kr., de øvrige 110  ` Al.til 5 Kr. pr  ` Al.er 550 Kr. tilsammen 

Samme Alder


 
1270
1270
1270
Litra c.
Smedie i Nord
 
6

 
12½

 


 


 
do

 
Tegl

 

Bygningen er indrettet til Smedie og Vadskehus; Fyr Overtømmer ikke Loft el. Gulv, indeholder 81  ` Al.som vurderes til 5½ Kr. pr.  ` Al. er

Opført 1862
 
446

 
446

 
450

 
Litra d.
Brændeskur
i Syd

 
3


 

7


 

4 
 
Granstolper
beklædte
dels med
Bdædder
dels m. Halm
Straa
 

 

Skuret benyttes til Brænderum, Tørvehus m. Mere. Det ansættes til 50 Kr. ialt


 

 
50

50

50

Den samlede Forsikringssum bliver saaledes     3150       

Litra a   - 1 Skorsten 16 - 18 Tommer i Lysvide i Litra b. 1 Skorsten Russer ?? i Smedien 2 Skorstene 16 a 18 om Lysvidde alle Skorstene af brændte Sten
Ingen Naboer under 100 Alen
Der drives følgende Næringsbrug i Ejendomme : Smedeprofession, der holdes ingen Medhjælp - Modtaget for Vurderingen 3 +2 +1,40 Kr

 

18 marts 1932                                                         Købekontrakt
    Underskrevne Proprietær Anders Buse af Stribgaarden erkender herved at have solgt og overdraget, ligesom jeg forpligter mig til at meddele skøde til medunderskrevne
                  Gartner Jacob Adolph Johannes Mogensen af Strib
på det under min gård hørende fæstehus, som køberens fader, Smed Niels Hansen Mogensen, hidtil har haft i fæste.
                  Fæstehuset der har et tilliggende af ca. 4 tdr. land, er en parcel af matr. nr. 1æ af Strib Færgegaard i Strib-Røjleskov sogn, og parcellen vil nu snarrest blive kortlagt af en landinspektør og besørget udstykket.
    Under overdragelsen er indbefattet ejendomsbygning med mur- og nagelfaste tilbehør, derunder tilstedeværende kakkelovne, komfur, indmuret kedel ... ( matr. nr. 1 og 1æl
    Købesummen er bestemt til kr. 4,000.

    Køberen må selv foranledige, at hans fader fraskriver sig fæstet. ...

     - Vi erklærer på Tro og Lov, at ejendommen i handel og vandel ikke har en større værdi af over 7000 kr.