Middelfart Venstreblad
                                                                                            den 21 August 1915
Stribgaarden udstykkes.

Proprietær Kaas, Stribgaarden, har solgt 10 Tønder Land til forhenværende Gaardejer Søren Berthelsen, Bøgelund, for en Pris af 1200 Kr. pr. Tønde Land. Den Afgrøde, som nu er paa det købte Areal, tilfalder ikke Køberen.
      Efter hvad vi erfarer, skal det være Hr. Kaas’ Hensigt at udstykke Stribgaard, hvortil der hører 180 Tønder Land. Ved selve Gaarden skal forblive et Areal paa ca. 80 Tønder Land Resten skal sælges i mindre Parceller. Jordens Beliggenhed er god for Udstykning, idet Markerne gennemskæres af offentlige Veje og ligger omkring Strib Kirke og Skole.

Fhv. gartner : Karl Christian Hansen fortæller:
 Matr. no. 1kb. parcel nr.2 af matr. nr. 1a. = 28520 m
2 + vej 110 m2, blev købt i oktober 1915 af min morfar Søren Berthelsen ( født d. 9.6.1874 i Røjle Skov)
    Huset blev bygget i 1916 og kom til at hedde "Bella Vista". I tilslutning til ejendommen blev bygget en Stald og en lade. Omkr. 1930 blev verandaen bygget til.
     Ejendommens første adresse var Øster allé  23, men omkring 1950 blev vejen døbt om til Kastanie allé. Ved et tilfælde blev det senere til Kastanievej, da man ved opsætning af nyt vejskilt, havde skrevet forkert. Adressen blev så Kastanievej nr. 2.
     I starten var den øverste etage lejet ud til sommergæster, senere blev det til en helårsbolig.
      Ejendommen blev drevet med landbrug og frugtavl. I den tilhørende stald gik et par søer og smågrise til opfedning, og desuden en enkelt og en hest.
      Frugtavl var ikke nogen god ide, da jorden ikke egnede sig til frugttræer. I 1922 blev min far Kristian Hansen ansat ....

   "Strib 21/7 22 - Hr. Gartner Chr. Hansen !
     Af Deres Brev ser jeg, at De vil tiltræde Pladsen efter vor sidste Aftale, og jeg venter Dem saa hurtigst mulig. Om Fremtiden kan vi jo saa senere forhandle.
                                                                                                 Med Hilsen S. Berthelsen."

... og begyndte herefter at drive ejendommen som handelsgartneri. Der blev bygget 4 drivhuse samt mistbænke og et pakrum. Grøntsager og blomster blev solgt fra gartneriet og fra en hestetrukken salgsvogn.

 I 1930 blev min far gift med min mor Hedevig K. Berthelsen,  født i Bøgelund i 1905 og datter af Søren Berthelsen, hvorefter han overtog gartneriet. ...

"Gartneriet er grundlagt 1922 af Chr. Hansen . Det omfatter 5 ha Landbrugsjord. Indehaveren er født
10/12 1895 i Nørre-Aaby, Søn af Landmand Lars H. og uddannet paa Juelsberg og hos P.Toft i Nyborg; var derefter Medhjælper hos E.Ejlersen i Sindal og hos J.P.Hartmann i Belgien. - Gartneriet ligger paa let Jord, omgivet af levende Hegn og Bebyggelser. Ejendomsskylden andrager 30,000 Kr. Det drives som blandet Handelsgartneri og har 4 Drivhuse 1 Bakke og 75 Vinduer, ialt 500  m2 under Glas. Produktionen afsættes i Strib. I Arbejdsløn udbetales 2,000 Kr. aarlig og Forbruget af Cinders er 25 Tons. Der beskæftiges 1 Medhjælper og 3 Elever hele Aaret samt Yderligere 1 á 2 Mand i Sæsonerne, og der holdes 1 Hest og 1 Automobil. Gartneriet har eget Vandværk."

 ...... Både større og mindre arealer blev af flere omgange solgt til kommunen, blandt andet til udvidelse af skolen og til et rensningsanlæg.
     I 1976 overtog jeg, Karl Christian Hansen, født d. 5.00.1938 i Strib, matr. nr. 1ass. med 4 drivhuse og forretningen, herved blev gartneri og ejendom adskilt, og ejendommens nye adresse blev Kastanievej nr. 6.
      Den 6 juni 1980 lukkede jeg forretningen.
     Efter min fars død blev ejendommen solgt, det skete 1 juli 1983 til Svend Lund.
     I 1986 købte kommunen både gartneriet og beboelsen, for at bruge ejendommen til vuggestue og børnehave, under navnet "Kastanieborgen"