Om »Stutterigården«

 

     Middelfart Avis
         den 20de Oktober 1866.
- Den saakaldte "Stutterigaard" i Veilby Sogn, omtr. 3 Fjerdingvej fra Middelfart, med et Tilliggende af omtr. 135 Tdr. Land geom. M. Ager og Eng og Skov m.v. samt nogle Fæstehuses Tilliggende, er iforgaars af Eieren, Proprietær I.Hviid, solgt til en Gaardmand fra Assens-Egnen for 35.000 Rd. Uden Besætning eller Avlsred-skaber.

 

    Middelfart Avis
       den 22de Mai 1869
I Henhold til Bekjendtgjørelser her i Avisen og ved Kirkestævne, afholdes en Strandsynsforretning for Gaardeierne J.Madsen, Stutterigaard, og Peder Hansens, Nyskov, Jorder og Skovlodder, overensstemmende med Loven af 23de Januar 1862 angaaende Borttagelsen af Sten, Ler, Grus m.v. fra Forstranden. .......

 

         

   Middelfart Avis
         den 18de Marts 1875.
- "Stutterigaarden" her ved Byen (i Veilby Sogn), der for nogen Tid siden af Eieren, Proprietær Madsen til Drenderupgaard, solgtes for 48,000 Rd., skal til April over-tages af Kjøberen, den tidligere Eiers Broder, Gaardeier L.Madsen af Haveløkkegaarden ved Nyborg.

 

     Middelfart Avis
            den 14de April 1895.
(Annonce)                             "Stutterigaarden"
    i Veilby Sogn, Vends Herreder overtaget at 1ste Prioritetshaveren og kan kjøbes paa billige Betingel-ser, naar man i Løbet af denne Maaned personlig henvender sig til Godsforvalter Selmer paa Søndergaarde ved Aarup Station. Areal 133 Tdr. Land, hvoraf Pløieland 80 Tdr.L. Eng 10 Tdr.L. Skov 33 Tdr.L. Fæstehuse 9 Tdr.L. Resten Have. Hartkorn 8 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 1¾ Alb. Gammelskat 90 Kr 79 Øre. Grundmurede Bygninger, paavises af Bestyrer P.L.Madsen.  

 

Middelfart Dagblad
          den 11te Juni 1896.
Bekjendtgjørelse.
Efter Begæring af Kammerherre Cederfeld de Simonsen, Erholm, Eier af Stutterigaarden i Veilby Sogn, afholdes - i Henhold til Lov af 23de Januar 1862 angaaende Indskrænkning i Adgang til at borttage Sten, Ler, Sand, Grus og deslige fra Forstranden - en Strandsynsforretning ved Stranden udfor Stutterigaardens Jorder den 30te Juni 1896, Kl. 8 Formiddag, hvilket herved bekendtgøres.
   Staurby Vestergaard og Røjle
           den 8de Juni 1896.
       Peder Rasmussen,    
                     Niels Chr. Pedersen.
             Strandsynsmænd.

         

En beskrivelse af "Stutterigaarden"
som givet i bogværket "Danske Gaarde" - 1906-09