Store og små begivenheder
   i Strib - Røjleskov sogn

     
ifølge de lokale aviser         år 1945 - 46

Middelfart
       Venstreblad

         den 11de Januar 1945

En Pram forsvundet
                          i Strib    
En Pram tilhørende Carl Jørgen-sen, Havnegade i Strib, er blevet stjaalet i Strib fra den saakaldte "Tjæreplet" ved Fyret. Det var en hvidmalet Pram og graa indvendig. Da der igen Aare var i Prammen, er der jo ogsaa den Mulighed, at det er ondsindede Mennesker, der har skubbet den ud i Vandet, hvorefter Strømmen har taget den.
 

 

    Middelfart Venstreblad
                   den 12de Januar 1945

Otte Maaneders Fængsel
                         for Cykletyveri.

     Der faldt i   Middags i Middelfart Dom i Cykletyveri-sagen, hvor en Tjenestekarl fra Børkop var tiltalt for at have stjaalet en Cykle, tilhørende Tandtekniker Bucholtz, Strib.
    Sagen blev behandlet som Domsmandssag, og den tiltalte kendtes skyldig i Tyveriet og fik en Dom paa otte Maaneders Fængsel, heri iberegnet en betinget Dom paa 40 Dages Fængsel for en tidligere Forseelse.
    Tyveriet fandt Sted først i December Maaned, og Tyven blev anholdt på Sorø Banegaard, efter at Strib Byvagt havde udført et stort vidtforgrenet Eftersøgningsarbejde. .....

 

   Middelfart Venstreblad
                 den 13de Januar 1945

Ingen Brændsel til Strib Kirke.
   Gudstjenesten i Strib Kirke i Morgen er aflyst, og Grunden er den, at man ved de meget sparsomme Brændselsbeholdninger ikke er i Stand til at bringe Temperaturen i Kirken op paa en forsvarlig Grad.

  Mund- og Klovsyge i Røjle.
      Hele Mejerikredsens Besætninger
           vakcineres i Dag og i Morgen.

   Der konstateredes i Gaar Eftermiddags Mund- og Klovsyge i Besætningen hos Gdr. Jens Hansen, Røjle. Besætningen og Mælken paa Gaarden blev straks isoleret.
     I Mejerikredsen er der ca. 5000 Dyr. ...

     

   Middelfart Venstreblad
            
den 15de Januar 1945

Strib Skole indskrænker
       paa Grund af Brændselsmangel
     Strib Skole har fra i Dag maattet indskrænke Undervisningen paa Grund af Brændsels-mangel. Foreløbig maa de tre Klasseværelser i den saakaldte Andenlærerskole lukke, og Undervisningen foretages i Hovedskolen og Biblioteksstuen, hvortil man endnu har Brunkul til nogle Dage.

Solgt Malerforretning i Strib.
   Malermester V.Jensen, Strib, har overdraget sin i 26 Aar drevne Malerforretning med Værk-sted og Lejlighed til Malermester Erik Svendsen, Strib.

                  den 19de Januar 1945
Dyrplagerisag i Strib.
      En Dyrplagerisag er under Optræk i Strib, idet en Vognmand udenfor Byen af flere er blevet anmeldt, for at plage sine Heste med alt for store Læs og for at prygle dem med alt for unødvendig Brutalitet. Anmeldelserne er indgivet til Dyrebeskyttelsen og senere til Strib Sogne-vagt, der har optaget Rapport og sendt denne til den offentlige Anklager, saa Sagen nu vil gaa sin Gang.

 

                      Middelfart Venstreblad
                                                  den 25de Januar 1945
        Truet Sognefoged med Økse og smidt ud.
                     En Udpantningsforretning ved Strib
                        var ved at udarte sig til dramatiske Begivenheder.

    Sognefoged Arnold Andersen, Strib, skulde i Gaar sammen med sin Søn foretage en Udpantningsforretning hos Vognmand Henning Christensen, Strib Landevej, men Vognmanden indtog en højst afvisende Holding, saa der opstod et Skænderi, hvilket resulterede i, at Sognefogeden trak sin Knippel for at tilkendegive, at det var Alvor. Herover blev imidlertid Vognmanden saa opbragt, at han, at han bevæbnede sig med en Økse og indtog en meget truende Holdning. Øksen kom imidlertid ikke i Brug, men alene denne Trussel mod en Embedsmand i Funktion er alvorlig nok, og da Vognmanden yderligere smed Sognefogeden ud, men nægtede at udlevere Cyklerne, blev Sognevagten udkommanderet. De fik den voldsomme Mand irettesat, men dermed er Sagen naturligvis ikke afgjort, Der er gjort Anmeldelse til Retten, og her følger senere et alvorligt Efterspil.

Kun to Tog til Strib dagligt og ingen om Søndagen.
   
Jernbanen til Strib er vist den Banestrækning, der rammes haardest ved Nedskæringen den 1. Februar. Medens der i Øjeblikket kører fem Tog daglig, vil der fra næste Maaneds Begyndelse kun køre to Tog i hver Retning, og om Søndagen bliver der slet ingen Kørsel.
Køreplanen bliver kort og godt følgende:

 • Fra Middelfart 8,25   17,20

 • I Strib 8.43    17,38

 • Fra Strib 8,52   17,48

 • I Middelfart 9,10   18,06

 •          

  Middelfart
        Venstreblad
      den 30te Januar 1945
  Paa Lægebesøg
            pr. Ski og Slæde.

     Dr. Nørskov, Strib, har i disse dage benyttet Ski, naar han skulde paa Syge-besøg, og drejer det sig om længere Ture benytter han Slæde.

     
  den 26de Februar 1945

  Middelfart Byvagt
      tilkaldt til
         Uroligheder i Strib.
     Byvagten i Strib saa sig sent Lørdag Aften nødsaget til at tilkalde Hjælp fra By-vagten i Middelfart. En urolig Herre havde anstiftet Slags-maal, og det gik saa vold-somt til, at Forstærkning maatte an-es for nødvendig. Den kom ogsaa omgaaende , og det lykkes hurtig at faa dæmpet Gemytterne.

   

  Middelfart
        Venstreblad

       den 6te Februar 1945

  Strib Borgerforening

  har afholdt Generalforsamling paa Nydals Kafé med Postbud Arne Nielsen som Ordstyrer og Malermester Erh. Thomsen som Skriftfører.
       Formanden Slagtermester Ejnar Nielsen, oplyste i sin Beretning, at Forholdene hav-de virket hæmmende for For-eningens Virksomhed. Julefes-ten havde man maatte holde i Middelfart.
      Kassereren, Tømrer Hans Hansen, oplæste Regnska-bet, der balancerede med 650 Kr. og sluttede med en Kasse-beholdning paa 126 Kroner.
      Formanden genvalgtes, og til Bestyrelsen genvalgtes Tømrer Hans Hansen og Fisker Th. Lillelund.
     Under en efterfølgende Debat var der Enighed om, at Forholdene med Mødelokaler i Strib maatte tages op til Be-handling, saa snart normale Tider tillader et Initiativ i den Retning.

   

               Middelfart Venstreblad
                           
  den 7de Marts 1945

  "Paladsrevolution" i Strib østre Vandværk.
                  Oppositionen har valgt ny Bestyrelse,
                                        men de gamle er ikke gaaet af.
      Interessentskabet Strib østre Vandværk har afholdt Generalforsamling, ekstraordinært indkaldt af 21 Interessenter udenom Bestyrelsen, og det blev en ret stormende Begivenhed.
      Mødet ledelse af pens. Overfyrbøder P.Lund, der beklagede, at ingen af den siddende Bestyrelses Medlemmer var kommet til Stede, og han oplæste derefter tre Skrivelser, som Oppositionen havde sendt til Bestyrelsen. De væsentligste Ankepunkter var, at „Ledelsen af Driften var evneløs", at afholdte Reparationsudgifter var upaakrævede, at Bestyrelsen uden gyldig Grund havde afskediget den hidtidige Værkpasser og havde antaget en, der ikke havde Kendskab til et saadan Værks Pasning.
       Efter at flere af Oppositionen havde haft Ordet skred man til Valg af en helt ny Bestyrelse, der kom til at bestaa af pens. Lokomotivfører H.K.Hansen Postbud Chr. Larsen, Direktør Lyth, Landmand Mar .Nielsen og Gartner E,Nielsen med pens. Postbud Juul Jespersen og Arbejdsmand Oskar Jønsson som Suppleanter.
      Endvidere vedtog Generalforsamlingen at genindsatte den afskedigede Værkpasser, pens . Lokomotivfører H.K.Hansen, med P.S. Lund som Vikar.
     Bestyrelsen konstituerede sig med Postbud Larsen som Formand, H.K.Hansen som Kasserer og Direktør Lyth som Sekretær.
      Den nye Bestyrelse fik skriftlig Fuldmagt til at kræve den gamle Bestyrelses Afgang og Udlevering af Værkets Ejendele, evt. med Bistand af Kongens Foged.
       Den gamle Bestyrelse med Entrepenør Jeppesen som Formand har givet Udtryk for, at man ikke agtede at vige Sædet eller udlevere Værkets Ejendele, saa nu maa Tiden vise, hvorledes Interessentskabet skal komme til en Ordning af disse højest mærkelige Forhold med to Bestyrelser og to Værkpassere
  .   
           

  Middelfart
           Venstreblad

               den 9de Marts 1945

  Klejsgaard Hushildningsskole
        i Strib. ventes genaabnet.

    Klejsgaard Husholdnings-Fagskoler-ne meddeler, som det ses af omst. Annonce, at der endnu indtil 15 Marts kan søges Tilskud ogsaa til denne Uddannelse. Saavel Skolen for Jyl-land, beliggende ved Horsens, der stadig er i Brug, som Afdelingen i Strib, der en Tid har været standset, for-venter til Maj at kunne modtage Elever.
      Skema til Ansøgning om Tilskud faas hos de stedlige Sogneraad eller hos Skolens Forstander. Der søges ikke paa Landbrugs- eller Højskole-skema, men paa Skema for Uddan-nelse paa Husholdningsskole. Ansøg-ninger for hele Sommeren saavel til 5 som til 3 Maaneders Kursus, samt Husjomfruuddannelsen, maa helst søges nu.

  (Annonce)

  Klejsgaard Hushildnings-
                     Fagskole
  For Øerne: Strib
  For Jylland:
          Klejsgaard v. Horsens.
  Begge Skoler forventes at kunne modtage Elever for Sommeren, og Tilskud kan søges indtil 15. Marts for baade 3 og 5 Maaneders Kursus, samt Husjomfruuddannelsen, Skole-plan ved Forstander Fru Maria Han-sen. Klejsgaard Gramrode St.

   

     Middelfart Venstreblad
                     den 12de Marts 1945

  Vandværkssagen i Strib
                           tilspidser sig.

  Den gamle Bestyrelse anmelder den ekstra-ordinære, for Indbrud og Selvtægt.
     Den Opsigtsvækkende Strid i Interes-sentskabet Strib østre Vandværk mellem den siddende Bestyrelse og den paa Oppo-sitionsmødet forleden Aften nyvalgte Besty-relse udvikler sig paa en usædvanlig Maade
       Den siddende Bestyrelse bestrider nemlig Oppositionens Kompetence til at indvarsle til extraordinær Generalforsamling, og aner-kender ikke Gyldigheden af Valg af nogen ny Bestyrelse paa det givne Grundlag.
       Den ny Bestyrelse tog imidlertid intet Hensyn hertil og gik over til Handling paa den Maade, at den satte sig i Besiddelse af Vandværkets Bygninger ved at opbryde Dørenes Laase, hvilket foranledigede Mod-parten til at betegne Fremgangsmaaden som Indbrud og lovstridig Selvtægt, hvorfor det saaledes passerede anmeldtes til Sognevagten.
     Bestyrelsens Formand, Entreprenør Jeppesen er i Gaar vendt hjem fra Rejse, og han erklærer efter at have gjort sig bekendt med Sagen, at der ved Oppositionens Frem-gangsmaade er Tale om et klart Lovbrud. Han indkalder nu til et Bestyrelsesmøde, hvor man kan tage Stilling til Sagen og Resultatet bliver antagelig, at der indkaldes til en ekstraordinær Generalforsamling. Ta-ger Oppositionen ikke mod Fornuft, maa man benytte de lovlige, retslige Veje, for man vil ikke finde sig i denne Selvtægt.

   

      Middelfart Venstreblad
                     den 20de Marts 1945

       Kaotisk Generalforsamling
                     i Strib østre Vandværk.

      Oppositionen bestemte, at Generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet, og Formanden erklæ-rede, at han ikke vil lade sig holde for Nar.
       Den ekstraordinære Generalforsamling, der til i Aftes var blevet indvarslet af den ordinært valgte Bestyrelse i Strib østre Vandværk løb ud i Sandet. Den varede kun et Kvarters Tid og endte i Kaos.
      Oppositionen foreslog Bogholder Bundgaard til Ordstyrer, og han opnaaede Valg, hvorefter han straks rettede et Angreb paa Bestyrelsen, idet han hævdede, at Generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet. Loven krævede Generalforsamlinger indkaldt med otte Dages Varsel, men der var kun forløbet seks Dage, siden Bekendtgørelsen om denne Generalforsamling var udsendt.
       Formanden Entreprenør Jeppesen, protesterede herimod. I Selskabets Love findes ingen Tidsfrist for Indkaldelse af ekstraordinære Generalforsamlinger, og iøvrigt var Forholdet ganske uden reel Betydning.
      Efter en Række skarpe Bemærkninger mod Bestyrelsen satte Dirigenten det Spørgsmaal under Afstemning, om Generalforsamlingen kunne vidre-føres paa det givne Grundlag, og det nedstemtes. Samtidig stilledes der Krav om Indkaldelse af en ny ekstra-ordinære General-forsamlinger med lovligt Varsel. Herimod protesterede Formanden, der erklærede, at han ikke agtede at lade sig holde for Nar af en kværulerende Opposition og derfor ikke agtede at tage Initiativ til Indkaldelse af endnu en ekstra-ordinære Generalforsamlinger. Dirigenten hævede trods Formandens Protest Mødet.
      Man maa efter dette Udfald af Mødet forudsætte, at Sagens videre Udvikling gaar i Retning af et Sagsanlæg med retslig Afgørelse

       

  Middelfart
               Venstreblad
                  den 26 marts 1945
  Strib skal have Hotel
       og ikke Forsamlingshus.
     
  Strib Handels og Haandværker-forening holdt i Lørdags Gene-ralforsamling ....
     Der fulgte en Debat om Foreningens Fremtidsplaner, og Formanden omtalte Vejforbindelsen til Røjle Skov, der bør gennemføres, om fornødent i flere Tempi. Først og fremmest maatte dog Hotelspørgsmaalet løses, dersom ikke Strib skal stagnere. Det vil i den Hen-seende ikke være tilstrækkeligt med Bygning af et Forsamlingshus. Flere Medlemmer tilsluttede sig dette, idet man mente, at et Forsamlingshus ikke i tilstrækkelig Grad kunde dække Byens Behov. Fra Turistforeningens Side blev der givet Tilsagn om Tilslutning til de nævnte Planers Gennemførelse paa den bedst mulige Maade.

  Andelsskolen

  ved Middelfart sender i disse Dage sit Elevhold hjem paa ubestemt Tid, idet Skolen er taget til andet Formaal.

   

                              Middelfart Venstreblad
                                                                     den 27 marts 1945
  Samtlige Læger i Middelfart og Strib

  meddeler, at de foreløbig kun holder een daglig Konsultation, hvis Tid bekendtgøres omst.
       Grunden hertil er, at Lægerne ikke kan naa at besørge deres Udepraksis, som for en Del foregaar paa Cykle, naar Dagen afbrydes af endnu en Konsultation.
       Samtidig gentager vi Opfordringen til at bestille Lægebesøg inden Kl. 9 Morgen. Det synes ikke helt let at faa dette indarbejdet.

  Urostifterne i Vejlby Sogn skal klapses af.

  En grov Terror er bremset i Vejlby, og nu kommer Turen til Strib.
      Igennem nogen Tid har Flokke af yngre Mennesker drevet en ganske utaalelig Terror i Vejlby, hvor de om Aftenen med Skrig og Skraal og anden Uro er til stor Gene for Beboerne, og der har været Eksempler paa, at sagesløse Personer er blevet forulempet, ligesom de bølleagtige unge Fyre i mange Tilfælde har begaaet ondartet Hærværk ved at oversmøre Huse og Stakitværker med Tjære, ja, de er endog ikke gaaet af Vejen for at slaa Ruder ud hos gamle Mennesker, og da Uvæsenet efter-haanden udartede sig helt vildt, rejste det en voldsom Harme blandt alle Egnens fredelige Beboere, saa de anmodede Sognevagten om at tage Affære.
         I Gaar tog Vagtlederen, Malermester Erh. Thomsen, Strib ud til en Række af de Lømler, der har deltaget i de gale Streger og er blevet genkendt. Der blev foretaget Afhøring af 10-12 Stykker i Vejlby og Omegn, hvorved de begaaede Lømmelstreger blev konstateret og vedgaaet. Egentlig havde Deltagerne fortjent en ordentlig Afstraffelse, men man nøjedes i første Omgang med at give dem en Advarsel og lade dem slippe hermed paa Betingelse af, at de udreder Erstatning for enhver Form for Skade, de har forvoldt, saa alle grimme Spor af deres Overtjæringer og Rudeknuserier med mere udslættes, og saa er de blevet gjort bekendt med, at der vil blive slaaet til med ganske særlig Haardhed, dersom der bliver mindste Tilløb til en Gentagelse.
       Visse urolige Elementer i Strib har ogsaa paadraget sig en Mængde Beboeres Vrede i den sidste Tid, og man har af Erfaring ikke nogen Tro til, at det er isolerede Tilfælde. Gang paa Gang har Strib gennem Aarene været plaget af Lømmelstreger, og nu vil Sognevagten forsøge at statuere Eksempler ogsaa i Strib, saaledes at man en Gang for alle kan ramme de uopdragne Knægte, som ikke kan lade andre Folk og deres Ejendele i Fred.

           

  Middelfart Venstreblad
                   den 31te Marts 1945
  Vejlby Sogneraad. ....
    
  Fra Ingeniør C.F.Christiansen, Strib, var fremsendt Redegørelse for Istand-sættelse af Ejendommen "Blæsenborg", for hvilken der af Sogneraadet er meddelt Tilladelse til Lejeforhøjelse, og Spørgsmaalet om Forhøjelsens Størrelse henvises til Forhandling mellem Ejeren og det nedsatte Udvalg.

      Fra fire af Sognevagtens Medlemmer forelaa Ansøgning om at faa bevilget Kappe og Uniformshue, men dette udsattes til nærmere Undersøgelse

   

       Middelfart Venstreblad
                   
  den 4de April 1945

  Luftalarmen i Middelfart i Gaar.

     Middelfart havde i Gaar Eftermiddags sin Luft-alarm Nummer 102, og den varede ca. tre Kvarter. Der blæstes Alarmtilstand Kl. 16,27, og den gik over i Luftalarm Kl. 16,30. Der indtraadte igen Alarm-tilstand Kl. 17,17 og Afblæsning fandt Sted Kl. 17,22
    Der var usædvanlig mange Mennesker paa Gaden under Luftalarmen, skønt Forholdene ellers opfordrede Folk til at søge Ly; men Nysgerrigheden over for, hvad der foregik, var aabenbart større end Frygten. Mon det i Grunden er klogt at stille sig op paa Gaden eller anden udækket Plads for at følge, hvad der sker oppe over ens Hoved ? Det kan i al Fald medføre en ganske alvorlig Risiko.

   

    Middelfart Venstreblad
              
  den 9de April 1945

  Indskrænkning i
           Strib-Fredericia Overfarten.

     Et Aar, hvor Driftsudgifterne steg mere end Driftsindtægterne, men alligevel slut-tede med Overskud.
      Fredericia-Strib Overfarten. af 1942, Aks., har udsendt en Beretning og Regn-skab for Aaret 1944. Driftsindtægterne andrager 72,204 Kr. og Driftsudgifterne 65,644 Kr. Overskudet er herefter 6560 Kr. og der blev foreslaaet et Aktionærudbytte paa 6 Procent.
      Antallet af udstedte Billetter var steget stærkt, hvilket viser Overfartens Betydning for den lokale Trafik.

       

  Middelfart
           Venstreblad

          
  den 13de April 1945

  To Biler ødelagt
          ved Bomber i Strib .

  Der foraasagedes desuden en Del materiel Skade, hvor Bilerne var anbragt.
      I Nat ved 1,30-Tiden indfandt revol-verbevæbnede Mænd sig paa Friis's Maskinfabrik i Strib, hvor de overmandede Sabotage- vagten og bandt ham. Kort efter at han var anbragt et Stykke fra Fabrikken, begyndte en Række Eksplosioner, og i Løbet af 20 Minutter lød fem-seks kraftige Brag. Det viste sig, at en Bil. der var til Reparation samt to Generatorer var blevet ødelagt ved Eksplosionerne, hvorimod Fabrik-kens Maskiner ikke havde taget nævne-værdig Skade. Derimod var der adskillige Huller i Vægge og Tag, der var lavet af lette Materialer, og alle Vinduer var blæst ud.
         Umiddelbart efter eksploderede en Bombe hos Vognmand B, Strib, og her ødelagdes Vogn-mandens Bedford-Lastvogn i Garagen, hvis ene Væg blev blæst ud, Taget sank sammen. Ingen af Stederne skete der Skade paa Beboelses-ejendommene.

   

                                 Middelfart Venstreblad
                                                  
  den 25de April 1945

                            Ti Terrorister dømt til Døden.

  (Bemærk datoen J.R.)

  Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark Meddeler:
  I Henhold til Krigslov er følgende danske Statsborgere blevet dømt til Døden:

  Handelsvolontør Iver Peder Lassen, født den 11 Juli 1923 i Bække, boende i Fredericia

  Jernbanefunktionær Hans Eeg, født den 28 Maj 1925 i Aarhus, boende i Fredericia.

  Jernbanearbejder Helge Carlo Henry Hermann, født den 6. Maj 1924 i Fredericia, boende i Fredericia.

  Jernbaneassistent Ole Christensen, født den 9. Marts 1923 i Allerslev, boende i Fredericia.

  Jernbanearbejder Emil Martin Andersen, født den 13. Januar 1918 i Fredericia.

  Karl Gustav Kolding, født den 21. Januar 1917 i Balslev. boende i Taulov

  Eluf Preben Maanson, født den 4. August 1919 i Kolding, boende i Taulov.

  Henry Jacobsen, født den 25. August 1918 i København, boende i Taulov.

  Alle for at have deltaget i adskillige Jernbanesabotager i den Hensigt at skade den tyske Værnemagt.

  Gartneriejer Just Petersen, f. den 27 Juli 1886 i Fredericia, boende i Fredericia.
   for at have opbevaret et større Vaabenlager for en illegal Gruppe

  Jernbanearbejder Ib Schermer-Schaltz, født den 6. Februar i Fredericia, boende i Fredericia.
  for i to Tilfælde at have forsøgt at udøve Jernbanesabotage i den Hensigt at skade den tyske Værnemagt.
       Dødsdommene er, for de 9 førstnævntes Vedkommende, blevet fuldbyrdet ved Skydning, medens Dødsdommen over Ib Schermer-Schaltz blev ændret til livsvarigt Tugthus, idet Benaadningsansøg-ningen toges til Følge.

       

            Middelfart Venstreblad
                             
  den 25de April 1945

  Fogedforbudet i Strib østre Vandværk stadfæstet

      Det voldsomme Røre indenfor Strib østre Vandværk for kort Tid siden medførte som bekendt, at der foruden den ordinære valgte Bestyrelse blev valgt endnu en, bestaaende af Medlemmer, der var i Opposition mod den siddende Bestyrelse. Denne nægtede imidlertid at anerkende den nye Bestyrelse, og da ingen af dem vilde vige, stod Værket med to Bestyrelser, der indbyrdes var i aaben Strid, først og fremmest om Værkets daglige Ledelse, og da »Oppo-sitionsbestyrelsen« uden videre indsatte deres Kandidat som Værkbestyrer, havde man altsaa dobbelt Besætning ogsaa paa det Punkt.
       Den ordinære Bestyrelse fik efter dette nedlagt Fogedforbud imod, at Oppositionens Værkpasser kom paa Værket, og da dette indirekte var en Godkendelse af, at den oprindelige Bestyrelses Dispositioner, var de gældende, protesterede Oppositionen, saa det blev overladt Retten at afgøre, om Fogedforbudet skulde staa ved Magt.I Gaar faldt Dommen ved Retten i Middelfart, og Resultatet blev at Fogedforbudet blev kendt retsgyldigt, og samtidig blev det paalagt Oppositionsbestyrelsen at betale Sagens og Fogedforretningens Omkostninger med i alt 137 Kr.

   

                  Middelfart Venstreblad
                                       
  den 4de maj 1945
       I Vejlby Sogn forberedes Indkvartering af tyske Flygtninge. Den er endnu ikke traadt i Kraft, men Røjle Forsamlingshus er beslaglagt, og desuden er Strib Missionshus, tre klasseværelser i Strib Skole og 12 Sommerhuse paa Strib beslaglagt.

                 Middelfart Social-Demokrat
                                               den 5te Maj 1945
  Modstandsbevægelsens Styrker fungerer
           nu som dansk Politi her paa Fyn.

  Styrkerne bærer rød-hvide-blaa Armbind,
                  og Befolkningen skal adlyde deres Ordrer.

       Efter Midnat lod Frihedsraadet i Odense gennem Højtalerbiler i Gaderne meddele følgende:
     Efter Tyskernes Kapitulation overtager Modstandsbevægelsen Opretholdelsen af Ro og Orden paa Fyn. Ingen maa lægge Hindringer i Vejen for dem. Befolkningen opfordres til rolig og værdig Optræden, og til at gaa hjem nu.

            Derpaa fremsattes paa Tysk følgende Meddelelse:
             Værnemagtens Medlemmer skal omgaaende
                gaa tilbage til deres Kaserner og forblive der
  .

       

                           Middelfart Venstreblad
                                                            den 12de maj 1945

  Hele Strib samlet til Fredsfest

      En uforglemmelig Dag, hvor der tillige skænkes 1500 Kr. til faldne Frihedskæmperes efterladte.
      Strib Idrætsforening havde sat sig i Spidsen for en Fredsfest paa Sportspladsen i Strib Kristi Himmelfartsdag, og begunstiget af det smukke Vejr blev det en storstilet Folkefest for hele Strib. Frihedskæmpere i Uniform, Soldaterforeningens Faner og F.D.F.- Orkesteret fra Fredericia gik i Spidsen for den store Procession, der drog til Festpladsen under Ledelse af Premierløjtnant Ladegaard Mikkelsen, og paa Pladsen opstilledes Fanerne til Parade ved den med Bøgeløv smykkede Talerstol, hvor Dannebrog vajede mellem de tre allierede Stormagters Faner.
     Her samledes vel nok den største Forsamling, der endnu er set i Strib, og Idrætsforeningens Formand rettede i sin Velkomst en Tak til de mange, der havde bidraget til det festlige Optog.
       Premierløjtnant Ladegaard Mikkelsen hyldede Danmarks Konge og ubragte et nifoldigt Leve, og Sogneraadsformand Simon Hansen talte smukt om Danmark og Frihedskampen, hvorunder en af Sognets unge Frihedskæmpere, Børge Nielsen, Staurby, havde ofret Livet for Danmarks Sag.
        Læge Nørskov fremhævede, at enhver ærlig Dansker havde holdt sig Nazismens Løgn og Terror fra Livet, han skildrede Frihedskæmpernes Opgaver og sluttede med at opfordre til en Stunds Stilhed til Ære for den faldne Frihedskæmper fra Sognet.
  Førstelærer P.O.Poulsen skildrede Tyskernes Færd i Danmark og fremhævede Forskellen paa disse Dage og den tragiske 9. April. Han talte for vort Flag, som kun burde vaje, hvor gode danske Mænd og Kvinder har til huse.
       I kraftige og Malmfulde Ord vendte Lærer Schelde sig mod den danske Ungdom, der maatte gøre sig rede og værdige til at bære Danmarks Fremtid med Kraft og Styrke.
  Pastor Kinch sluttede Talernes Række ved at mindes en ung dansk Mand, som var bukket under i Frøslevlejren og blev begravet der, men hvis jordiske Rester nu var blevet ført til Strib, hvor Bedsteforældrene, Kirkeværge Sørensen og Hustru boede, og netop paa denne Eftermiddag var blevet stedt til Hvile i Strib.
       Der blev sendt Telegram til Kongen fra Festdeltagerne, og endvidere foretoges en Indsamling til faldne Frihedskæmperes Efterladte. Der indkom 1500 Kr., som overraktes Premierløjtnant Ladegaard Mikkelsen til det smukke Formaal.


                       Telegram til Kongen fra Stribboerne.

  En større Kreds af Stribboere har tilsendt Hs. Majestæt Kongen følgende Telegram:

       Paa Danmarks største Højtidsdag tillader vi os at bringe Deres Majestæt vor ærbødigste Hyldest og Tak for ypperste Kongegerning i de vanskeligste Aar, vort Fædreland har oplevet.
                     Gud bevare Kongen !
                                                      Allerunderdanigst Beboere i Strib

   

     Middelfart Venstreblad
                
  den 12de maj 1945
  De sænkede U-Baade ved Røjle Klint
               skal sprænges bort.

      Den sidste Krigshandling, der fandt Sted i Lillebælt, faa Timer før Kapitulationen.
  En af de sidste krigsmæssige Begivenheder, før Kapitulationen kom, var engelske Flyveres Sænkning af nogle tyske U-Baade i den nordligste Del af Lillebelt ud for Røjle Klint.
      Det skete Fredag Eftermiddag den 4. Maj, altsaa kun faa Timer før Kapitulationen, og mange Middelfartere og Stribboere overvære-de den dramatiske Jagt. I de første Dage af Maj flygtede mange tyske Skibe fra tyske Havne op gennem Lillebelt og videre nord paa for at slippe til Norge; men blev jaget ivrigt af britiske Flyvere, og kun de færreste naaede frem.
      Fem tyske U-Baade kom Fredag Eftermiddag for fuld Fart gennem Bæltet med Retning mod Nord, men kort efter at de havde passeret Middelfart, kom en stor britisk Luftstyrke, ca. 30 Maskiner, og rettede et kraftigt Angreb paa dem, mens Antiluftskyts fra Broen og Fredericia fyrede løs mod Flyverne, der dog ikke synes at ænse dette. Paa Middelfart Havn overværede mange Hundrede Mennesker Jagten, men saa ikke Afslutningen. Udfor Røjle Klint forsøgte U-Baadene at dykke for at undgaa Flyvernes Maskinkanoner; men de to af dem blev saa gennemhullet, at de sank, og den ene brækkede midt over. En Del af Besætningen kom op til Overfladen og blev reddet af tyske Baade fra Fredericia.
       I disse Dage har en engelsk Minestryger undersøgt Farvandet med Dykkere og fundet to af U-Baadene, der laa ud for Røjle Klint paa 20 Favne Vand. Det vil næppe kunne lade sig gøre at hæve U-Baadene, og det ventes derfor, at de vil blive sprængt bort.

           

       Middelfart Venstreblad
                   
  den 15de Maj 1945
  En Frihedskæmper der faldt.
    
  Forststuderende Knud Andersen der havde Tilknytning til Strib, begravet i sin Hjemegns Jord.
      Paa Ensted Kirkegaard i Sønderjylland begra-vedes forleden en ung forststuderende, Knud Andersen, der i sin Tid blev skudt ned i Tange af Gestapo og haardt saaret førtes til Frøslev, hvor han døde og blev begravet. Hans Kiste blev nu ført til Endsted, hvor hans Fader er Lærer. Hans Moder er Datter af Kirkeværge Vald. Sørensen og Hustru, Strib, og Familien er velkendt paa Stribegnen.
        Knud Andersen var i en Periode Byleder af Modstandsbevægelsen i Ribe, og Frihedskæmpere derfra og hele Sønderjylland saas i Følget, der var saa stort, at det ikke kunde være i Kirken, hvorfor Højtideligheden foregik paa Kirkegaarden.
      Sognepræsten mindedes Knud som den offervillige unge Mand, der var parat til at sætte det største ind for sit Land.
        Rektoren for Aabenraa Statsskole mindedes den afdøde som en ung Mand med et lyst og muntert Sind, og en Repræsentant for Ribe-Frihedskæmperne takkede ham for hans aldrig svigtende Kammeratskab.
      En Kammerat, der havde plejet Knud under den sidste svære Tid i Frøslev, fortalte gribende om hvorledes den unge Mand var gaaet Døden i Møde, og til Slut talte Lærer Andersen dybt bevæget om sin eneste Søn. Han og hans Hustru var blevet forment Adgang til at komme i Forbindelse med Sønnen, selv da han laa paa det yderste, og da han var død havde Tyskerne hemmeligt begravet ham i en Skov ved Frøslev, hvor Liget senere var blevet gravet op. Knud døde den 23 April.
        Mens fire af Knuds Kammerater fra Aabenraa og fire af de nærmeste Venner fra Ribe stod Æres-vagt, sænkedes Kisten i Graven, og Sognepræs-ten forrettede Jordpaakastelsen.

   

    Middelfart Venstreblad
                  den 15de Maj 1945
  Ny Politimand i Strib
  Politibetjent Christoffersen, Middelfart, er konstitueret i Strib efter Politiass. S. Internering

  Indsamlingen til
          Frihedskæmpernes efterladte

  har nu givet 1665 Kr. i Strib, idet der er blevet skænket yderligere 165 Kr. til den Indsamling, som blev iværksat af Strib Idrætsklub ved Fredsmødet.

  Vejlby Kommune
       De Beboere i Landdistriktet, som er tildelt Husholdingsbrænde for 25 Kr. og derunder kan ved Henvendelse paa Oddevej i Teglgaardsskoven, Middelfart Onsdag den 16. ds. faa udleveret endnu 1 Rummeter Brænde mod kontant Betaling.
       Beboere fra Staurby, Røjle Mose og Røjle Skov maa møde mellem Kl. 8 og Kl. 12 og Beboere fra Kustrup og Aulby mellem Kl. 13 og 17.         Brændselsudvalget

                
  den 16de maj 1945
  60 dages betinget
    for at true Sognefogden med Økse
   
  For nogen Tid siden omtalte vi et bevæget Optrin i Strib, hvor en Mand, hos hvem Sognefogeden skulle hente nogle udlagte Effekter, viste en aggressiv Holdning og  efter et Skænderi gik saa vidt som til at true sognefogeden med en Økse. Denne Sag var i dag for Retten i Middelfart, idet den behandledes som Domsmandssag.
     Der foretoges Afhøring af Parterne og flere Vidner, og ved Middagstid faldt Dommen, der kom til at lyde paa 60 Dages Hæfte, men Straffen gjordes dog betinget.

   

  Middelfart Venstreblad
              den 19de Maj 1945

  Farlig tysk Spion i Middelfart Ret.

  En 37-aarig Kæmner fra Silkeborg, som havde oprettet Spioncentral for Fjenden.
  .... Der afhørtes i alt 4 Personer, som alle havde baaret Vaaben imod den danske Stat, og den ene, den 37 aarige Kæmner n.n. Kjellerup, endog forrettet en betydelig Spiontjeneste for Fjenden.
      Han havde for nogle Dage siden forsøgt at flygte fra Jylland ved at stjæle en Lystjagt mellem Fredericia og Vejle og derefter stikke over Lillebelt . Han landede ved Røjle Klint, men blev hurtigt opdaget og sad kort efter sin Ankomst til den fynske Jord vel forvaret i Arresten i Middelfart
     I Modsætning til alle de hidtil afhørte gjorde han et kvikt Indtryk, men netop gennem sin Begavelse er denne Mand blevet saa farlig, som han har været. Politiet regner ham blandt de farligste Mænd i Jylland-Fyn-Distriktet.
       Han forklarede, at han ikke " i den Forstand" havde oprettet Spiontjeneste for Værnemagten, idet han bare skulde rappotere, hvis han saa, at der blev kastet Faldkærmsmænd ned. Han havde aldrig modtaget Penge for sine Tjenester, kun faaet Rejsediæter. Her oplyste den offentlige Anklager, at man paa hans Bopæl i Viborg havde fundet en tysk Radiomodtager og -afsender, og Politiet i Viborg betegnede ham som "en meget farlig Mand". Der blev afsagt Fængslingskendelse til 13. Juni, og han vil blive overført til Viborg.
   

       

      Middelfart Venstreblad
                      den 19de Maj 1945

      Hvervekontor i Strib
                for Frikorps Danmark
  .

  Den første, der afhørtes var VA, Strib der har haft Hvervekontor til "Frikorps Danmark.". Han indrømmede dette og fortalte, at der havde meldt sig tre Mand paa Kontoret, hvoraf kun den ene var blevet taget. Han paastod, at han ikke havde ønsket at have Hvervekontoret, men var blevet presset til det. Nogen nærmere Forklaring herpaa kunde han dog ikke give. Han var ved Anholdelsen i Besiddelse af en amerikansk Tromlepistol og en Salonriffel. Han fængsledes til den 21. Juni.


          Strib Skole

        begynder paa Mandag til sædvanlig Tid


            Bæver-Bure,

          4 Stkr., med Redekasser, sælges.
                            Pelsdyrfarmen
                                               Røjle Mose

   

                      Middelfart Venstreblad
                                                     den 19de Maj 1945
  Kan Strib snart faa sin Badestrand igen?
       Tyskerne »regerer« stadig ved Husholdningsskolen
                                                                         og Stranden nedenfor.

       Strib har jo været særlig slemt belagt med tyske Flygtninge og saarede, og det ser ud til at have lange Udsigter med at faa dem bort fra Husholdningsskolen, men selv om der ikke er noget at gøre herved, saa vilde man mene, at der nu op til Badesæsonen ikke var nogen Rimelighed i, at de fortsat med deres Afspærringer helt ned til Vandet kan spærre for den normale Adgang til Stranden længere oppe. Naturligvis kan man komme andre Veje, saa den ikke afspærrede Del af Stranden kan benyttes, men man kan ikke undgaa, at de tyske Flygtninge og saarede Soldater stadig spiller Herrer over et meget fremtrædende Stykke. Saa vidt muligt holdes de indenfor Afspærringerne, men paa de høje Banker ved Husholdnings-skolen optræder de med Sang og Klang og synes ikke at have nogen Følelse af, at det nu ville klæde dem bedst at vise Stilfærdighed i deres Rolle som tvangsindlagte Gæster.
        At de fortsat har Afspærringer helt ned til Vandet, skyldes særlige Aarsager, for her har de med kendetegnende Vandalisme saaet deres Krigsanlæg ud over en af de smukkeste fynske Badestrande. Betonstillinger er støbt ind i Skrænterne, og en Vej bestaaende af to voldsomt skæmmende Betonbaner er trukket gennem Sandet ude ved Strandkanten. Det bliver et Problem, hvordan man faar disse Ødelæggelser bragt ud af Verden igen, og i Øjeblikket kan man ikke engang tage fat derpaa, fordi det menes, at Stranden for en Del er mineret, saa man maa opretholde Afspærringerne, indtil der har været et Minørhold for at undersøge Forholdene.
        Det ser altsaa ud til at have lange Udsigter, før Strib faar fri og uhindret Raadighed over hele Badestranden igen, men naturligvis lægger man an paa at faa en god Badesæson endda paa det indskrænkede Omraade.

   

                                     Middelfart Venstreblad
                                                                          
  den 26de Maj 1945
                                 Strib Strand kan meget snart faa sin Sæson.
  Der er ingen Miner, og Flygtningene, vil blive holdt afsondret.
        Allerede inden vort Klagesuk om den ødelagte og afspærrede Strib Strand naaede at komme paa tryk, var Situationen i nogen Grad afklaret, og vi kan glæde saavel Stribboerne som de mange trofaste Badegæster med, at Stranden i Løbet af faa Dage vil være tilgængelig paa en absolut betryggende Maade, saa man kan nyde Badesæsonen, saa snart Solen vinder Magt.
         Først og fremmest er det fastslaaet, at der ikke er og aldrig har været Miner i Strandbredden. der var opsat nogle Skilte med Dødningehoveder, men det har været ren Bluf. Derimod er der endnu ikke ryddet op i Torpedoskydestillingerne, som er støbt ind i Strand-skrænten, men der var en engelsk Kommission paa Stedet for at bese Forholdene i Gaar, og det er Meningen, at der skal finde en ny Besigtigelse Sted i Morgen, saa man haaber at faa alle krigsmæssige Efterladenskaber fjernet hurtigst muligt. Det gælder dog ikke de støbte Betonstillinger, for de er saa svære, at de næppe kan sprænges uden alvorlig Risiko for Villaerne ovenfor, og da de kan bruges til Baadehuse og andet for Fremtiden, faar de antagelig Lov at ligge, idet man saa naturligvis vil drage Omsorg for, at Omgivelserne reguleres paa en Maade, saa det hele virker mindst muligt skæmmende for den smukke Badestrand.
         Værst er det med de over 500 Flygtninge, man stadig har paa Strib, hvor ganske vist Husholdningsskolens Hovedbygning, den gamle Færgegaard, nu er rømmet for Tyskere, mens den gamle Banegaard, den tidligere Koncertsal, Pnuel og flere private Villaer stadig er belagt med Flygtninge, som næppe lader sig anbringe andre Steder foreløbig. Fra Strib Grundejerforenings Side har man gjort Forestillinger om det meningsløse i, at private Villaejere skal være forhindret i at benytte deres Ejendomme af den Grund, men endnu har det ikke været muligt at hidføre nogen Løsning paa dette Problem. Derimod skal det nok blive sikret, at Byens Folk og Badegæsterne faar Strandpromenaden i Fred. Muligvis maa Flygtningene have Adgang til Stranden nedenfor Husholdningsskolen, men saa kan man i hvert Fald bruge de andre Veje til Stranden, og her vil man kunne opholde sig uden at komme i Berøring med Flygtningene, idet der vil blive draget Omsorg for, at de holdes strengt paa de Omraader, hvortil de bliver henvist, Dermed mener man foreløbig at have begrænset Generne mest muligt saa Strib med Fortrøstning kan imødese den forestaaende Sæson.

           

  Middelfart Venstreblad
                 den 26de Maj 1945

  En Frihedskæmper paa 67 Aar.

  Vestfyns ældste Frihedskæmper er sikkert godt 67-aarige Skomagermester Dahlstrøm, Scharlingsvej, Strib. Han tager sin Vagttørn ganske Linie med det langt yngre Mandskab indenfor Korpset.

  Alle Frihedskæmpere
  skal møde i Sixtus-Lejren søndag den 27 Kl. 14,45 med fuld Udrustning.
  Skydning samme Formiddag aflyst.

                 den 28de Maj 1945
       Frihedskæmperkorpset
                     i Vejlby Skov
   
  er nu blevet ophævet, efter at alle bevæbnede Tyskere er forsvundet fra Sognet, og den Del af Korpset, som har meldt sig til frivillig fortsat Tjeneste, er overført til Middelfartstyrkerne.
  En af Sognets Frihedskæmpere, Gunner Jørgensen, Stutterigaarden, havde i Lørdags indbudt samtlige Korpskamme-rater til en Fratrædelsesfest paa Stutteri-gaarden, og det blev en straalende Kammeratskabsfest i det gæstfrie Hjem, hvor man holdt ud til de smaa Timer.
  Iøvrigt beder Frihedskæmperne i Vejlby Sogn os takke alle Beboerne for den hjertelighed, hvormed de er mødt overalt - og som ogsaa giver sig Udtryk i materielle Goder, hvoraf ikke mindst en Del rundelige Gaver af Rygevarer har bidraget til at forkorte Vagttjenesten

   

  Middelfart Venstreblad
                  den 30te Maj 1945

  Strib Husholdningsskole
                         genaabnes.

     De første Elever kommer i Begyn-delsen af Juni.
        Klejsgaard Husholdningsskole i Strib er nu atter overdraget Ejeren, og ungdommen rykker igen ind i disse Lokaler, hvor Tyskerne før havde til Huse.
       Man regner med, at Skolen allerede kan modtage en Del af de indmeldte Elever i Begyndelsen af Juni Maaned.
      Ogsaa det sædvanlige Husjomfru-kursus, der begynder 3. August, forven-tes at kunne gaa i Gang rettidigt.
        Skolen vil foruden allerede indmeldte Elever kunne modtage enkelte flere paa alle Hold. Man henvender sig enten til Klejsgaard Husholdningsskole, Strib, eller til Klejsgaard Husholdningsskole ved Horsens. For August-Holdenes Ved-kommende kan Tilskud endnu søges.
       De til alle Sommerkursus søgte Tilskud, som var bevilget, kan benyttes, selv om Eleverne ikke har faaet begyndt til Maj.
        Skolens Ledere udtaler, at de glæder sig meget til atter at faa Lov at begynde. I Skolens Hovedbygning fær-des i disse Dage en stor Stab af Haandværkere for atter at bringe den smukke Skole i sin tidligere velholdte Stand.
   

   

          Middelfart Venstreblad
                       
  den 30te Maj 1945

  Nye Hotelplaner i Strib

      Fabrikant Erling Madsens Villa "Idyl" paa Korsvejs Allé tænkes omdannet til Hotel allerede i Sommer.
  Fra Strib skrives til os:
        At en By af Stribs Størrelse med dens centrale og smukke Beliggenhed ved Lillebælt ikke kan undvære et til Byens Forhold svarende Hotel, er nu det store Flertal af Stribs Beboere ikke længere i Tvivl om, saafremt Byen ikke ganske skal stagnere eller med god Grund blive betragtet som et Unicum.
         Den bedste og mest ideelle Beliggenhed for et Hotel i Strib er uden Tvivl Nørre Allé med Nordstrand fra Færgestedet til Skovs Vej. men er dette ugørligt, maa der kræves en central Beliggenhed i Nærheden af og med Adgang til Strib Nordenstrand. I saa Henseende kan Korsvejs Allé komme i Betragtning, da denne danner Fortsættelsen af den nye Strandvej fra Middelfart med dens pragtfulde Udsigt over Lillebælt samtidig med at Korsvejs Allé, bortset fra Hovedgaden, danner den eneste direkte Forbindelse til Nordenstrand .... vil Problemet nu kunne løses paa en hurtig Maade ad det private Initiativs Vej, idet det fornødne Forarbejde allerede foreligger udarbejdet af Arkitekt Robert Wiis Tønnesen, Middelfart.
           Det er Fabrikant Erling Madsen, Strib, der har projekteret at ombygge Villa "Idyl" ved Korsvejs Allé til Hotel. I Henhold til denne Plan vil der i Stueetagen foruden Indgang, Hall og Toilette blive to store Restaurationslokaler, et Selskabslokale og et særligt Buffetlokale, mens der i Etagen ovenover indrettes seks Gæsteværelser, Toiletter m.v. Køkkenregionen og Centralvarmekedlen installeres i Kælderetagen..... Til Ejendommen hører desuden et Strandareal ved Strib Nordenstrand.
         Sagen vil, saavidt os bekendt komme til Behandling i Sogneraadets førstkommende Møde ...

       

                     Middelfart Venstreblad
                                                 den 31te Maj 1945

  Torpedostationen ved Strib rummer en Mængde Ammunition.

      Det flyder med Ammunition. til Kanoner og Pansernæver, og der maa stadig være Vagt.
  - Folk stjæler fra de tyske Barakker.

  Middelfart, Torsdag.

      Der bliver i Dag hjemsendt 30 Frihedskæmpere fra Teglgaardslejren i Middelfart, og tilbage bliver 58 Mand, der skal blive inde, foreløbig indtil 15. Juli.
      Vi har spurgt Modstandsstyrkernes Kommandoofficiant, Devantier, om hvilke Opgaver det resterende Mandskab, som alle er frivillige, har at løse, og Svaret lyder, at der endnu er store Oprydningsarbejder at gøre.
      "Det er," siger Officianten, "ikke Mindst de tyske Ammunitionsdepoter, der endnu er tilbage, som kræver Mandskab. Folk gør sig i Almindelighed ikke nogen Forestilling om, hvor uhyre Mængder af al mulig Slags Ammunition der er Tale om. Vi har faaet ryddet op ved Lillebæltbroens fynske Side; men paa den jyske skal vi lige nu til at tage fat. Alene derover staar 160 store Kasser Ammunition til Maskin-kanoner, og desuden 5-6 Kanoner at hente. Dertil kommer Torpedo-stationen ved Strib, som vi lige i disse Dage har overtaget og nu skal til at rydde op. Det er fantastiske Mængder, der ligger her. Alle mulige Ting flyder mellem hinanden, lige fra Gevær- og Kanonammunition til Motergranater og Pansernæver.
       Endelig er der Kanonstillingerne ved Røjle Klint - heller ikke noget lille Job at gaa i Gang med. Men det kræver Mandskab, og det har vi kunnet faa, bl.a. fordi en hel Masse Arbejdsgivere har stillet sig velvillige overfor Folk og bevilget dem Orlov fra Arbejdet, indtil de har opfyldt deres Pligter hernede. Iøvrigt er det helt galt som Folk tilsidesætter alle hæderlige Hensyn og stjæler af de tyske Efterladenskaber. Fra Kanonstillingerne ved Røjle Klint er saaledes en Motorcykle blevet skrællet, Indbo fra de forladte tyske Barakker, hele Møbelmenter og Køkkenudstyr fjernes - eller rettere sagt stjæles, for det er Tyveri af dansk Statsejendom. saadanne Steder maa vi udstille Vagtposter, indtil Pladserne er rømmede for Ting af Værdi."
       Vi spørger sluttelig Officianten, om man allerede nu kan forbinde nogen Muligheder for endelig Hjemsendelse af Styrkerne med Datoen den 15 Juli, men dette afkræfter Officianten. Der kan ske Hjemsendelser baade før, men ogsaa efter. Det vil Tiden vise.

  Politi-Bekendtgørelse.
      I Medfør af § 7 i Lov Nr.21 af 4. Februar 1871 forbydes herved Samkvem og Forbindelse med internerede tyske Flygtninge samt Sammenstimling foran Flygtningelejrene, saaledes at Henvendelse til Flygtningelejrene kun kan ske gennem Lejrens ansvarlige Myndigheder. -
       Overtrædelse af Forbudet medfører Straffeansvar
                               Politimesteren i Middelfart Købstad m v
                                                                                    H.P.Christensen. kst.

   

        Middelfart Venstreblad
                        
  den 1. Juni 1945
  Vejlby Sogneraad.
      Plan om Husflidsskole paa Strib Gymnastiksals Loft. - 1000 Kr. bevilges til Bornholm.
       Vejlby Sogneraad har i Gaar afholdt Møde paa Kon-toret i Røjle, hvor Skoleudvalget afgav Beretning efter et afholdt Skolesyn, og det Vedtoges at lade gennem-føre en Række mindre Arbejder ved Kommunens Skoler.
        Sogneraad tiltraadte, at Læge Nørskov Strib, vælges til Formand for Skolekommissionen i Strib i Stedet for Politiassistent Sørensen Strib, der stadig sid-der interneret.
        Fru Vilhelnmine Troelsen, Strib, ansøgte om Tilladelse til Handel fra Kiosk paa Strib Nordstrand i den kommende Sommer, og det bifaldt Sogneraadet.
        Formanden for Strib Husflidsforening, Førstelærer Poulsen, ansøgte om at faa optaget en Forhandling mellem Husflidsforeningen og Skoleudvalget for at undersøge Mulighederne for at faa indrettet et Husflidslokale paa Loftet over Strib Skoles Gymna-stiksal, Sogneraadet henviste denne Sag til Skoleu-valget, der skal under-søge Forholdene nærmere og derefter eventuelt optage den ønskede Forhandling. Fra den tidligere Leder af Strib Sognevagt, Malermester Erh. Thomsen, forelaa en Ansøgning om Tilladelse til at beholde den Telefon, som for Sogneraadets Regning var installeret i hans Hjem til Brug for Vagtværnet, og Sogneraadet havde for sit Vedkommende intet imod denne Ordning.
         Det vedtoges at bevilge 1000 Kr. fra Vejlby Kom-mune til Hjælp for de bomberamte paa Bornholm.

  (Annonce)

        T
  yskerne ude !

              Dansk Ungdom rykker ind

  Klejsgaard Husholdningsskole er atter fri og begynder 5 Maaneders Kursus den 2. Jumi, 3 Maaneders baade 12. Juni og 3. August.
         Nogle enkelte Elever kan endnu optages. Henvendelse til Forstander Marie Hansen, Klejsgaard Strib, Fyn, og Klejsgaard ved Horsens. Telefoner: Strib 24 eller Klejs 18.

           

   Middelfart Venstreblad
                  
  den 2. Juni 1945

  Et kvart Pund Kaffe
       pr. Maaned hen i Juli Kvartal.

  i den nye Rationeringsperiode kan man vente, at Smørkuponerne skal strækkes, saa de skal slaa til en Uge længere end ellers. For Sukkerets Vedkommende vil den maanedlige Tildeling blive uforandret, men den aarlige Syltesukkerration bortfalder. Ved det nye Kvartals Begyndelse skal man ogsaa have nye Kødkort. Disse vil indtil videre fungerer som sædvanligt, men der er aabnet Mulighed for at indføre en økonomisk Rationering, saaledes at en Familie faar en Ration, hvis Størrelse afgøres af en vis ugentlig Indkøbssum. Som mere glædeligt nyt kan nævnes, at man venter en Gang i Løbet af Perioden at blive i Stand til at give en Kaffetildeling paa 125 Gram Kaffe om Maaneden.

      Løsladelse blandt de
      internerede paa Hospitalet.
  Der blev i Gaar foretaget en Række Løsladelser blandt de internerede paa Hospitalet, omfattende en halv Snes Personer, og Antallet af internerede er herved bragt ned paa ca. 120.

  Sommerhus i Strib
       ryddet for Inventar af Tyve.
     
  Nogle Tyve har aflagt Besøg i et Sommerhus ved Strib, tilhørende Bog-handler Petersen Hansen, Strib, og der er stjaalet en Mængde Køkkeninventar, Gardiner, Tæpper og lignende.
         Tyske Flygtninge har i den sidste Tid været ivrige efter at købe Husgeraad i Strib, og udelukket er det ikke, at Ind-brudet staar i Forbindelse med denne Omstændighed.

   

    Middelfart Venstreblad
               
  den 14. Juni 1945
       Værnemagere for Retten
                           i Middelfart.
  Den nye Fabrik i Strib
  arbejde delvist for Tyskerne.
      I Gaar fremstilledes en Række af de internerede paa Hospitalet, og de fleste sigtedes efter Værnemagerparagrafen.
       Maskinfabrikant  Friis Strib, havde bygget en Virksomhed i Strib til Fremstilling af Frørenseanlæg, som han eksporterede til Tyskland. Da Kapitula-tionen indtraf, havde han allerede eksporteret for 150,000 Kr. og den fulde Ordre var paa 200,000 Kr. Han indrømmede, at han ikke havde paataget sig Arbejdet under Tvang, og han havde været paa Studierejse i Tyskland i samme Anledning. Desuden havde han repareret Biler for Værnemagten til et samlet Beløb af 10 - 12.000 Kr., men dette var derimod sket under Pres, og han var ophørt med Reparationerne efter Sabotagen mod Værkstedet. imidlertid bliver Spørgsmaalet, om han har bygget Virksomheden i Strib udelukkende efter, at han begyndte sit Værnemageri, eller om han havde villet bygge uanset dette. Han paastod selv, at det sidste var Tilfældet. Angaaende For-holdet den 5. Maj om Morgenen, hvor han havde opholdt sig under Værnemagtens beskyttende Vinger, da Frihedskæmperne og Politiet skulde have hentet ham, forklarede han, at han blot havde søgt over til Tyskerne for at faa at vide, hvad der var sket. Han havde ikke hørt Radio om Aftenen. Desuden blev et Forhold behandlet, hvor han skulde have paataget sig Arbejde for den tyske Rustningsindustri; men Arbejdet blev aldrig til noget. Han fængsledes til 27. Juni men, paakærede Kendelsen.

   

   Middelfart
      Venstreblad

      
  den 18. Juni 1945
  Der rømmes op i Strib.
       Den høje Strandsti er nu frigjort til Brug for Beboerne.
       Med de paagældende Myndigheders Tilladelse, har Strib Grundejerforenings Bestyrelse, ladet alle de af Tyskerne anlagte Pigtraads-spærringer, der bevirkede, at al offentlig Færdsel, ad den højtliggende Strandsti bag Villaerne i Nørre Allé var indstillet, fjerne. Dermed er den af alle Stribboere yndede Færdselsvej med den enestaaende smukke Udsigt over Lillebælt atter gjort tilgængelig for Publi-kum.
      Man sætter nu ind paa at faa den øvrige Udrensning af Tyskernes Efterladenska-ber i Strib, fremmet saa meget som muligt.
               
   
       

      Middelfart Venstreblad
               
  den 22. Juni 1945
        Nye afhøringer af
            internerede i Middelfart
     H.P.A.P.s Hustru sigtes for Stikkervirksomhed.I Forhøret i Dag i Sindssygehospitalet stod Fru AMP, bedre kendt som H.P.A.P.s Hustru, sigtet for at have "stukket" Vognmand EH, Strib, men nægtede alt.
       Hun indrømmede, at hun havde pleje selskabelig Omgang med nogle Tyskere, »som min Mand kendte fra Tyskland«, men næg-tede at have været med til en tysk Fest i Juni 1944.
       Politimesteren: VH husker at have kørt Dem dertil. De blev vred over at skulle vente saa længe paa ham, og anmeldte ham derfor til Tyskerne som Kommunist.
        Hun nægtede, og det nyttede ikke, at Politimesteren mindede om, at en Oberst-løjtnant Mackentum havde erklæret, at hun var med. Det er Usandhed, sagde hun.
       Hun er endvidere tiltalt for at have været med til at fratage Vognmand Hansen Køretilla-delsen og paastod tværtimod, at hun tre Gange havde hjulpet til med til at skaffe ham den igen.
      Anholdelsen blev opretholdt.

     Badeforbud ogsaa for Strib.

  Efter Indstilling af Kredslægen har nu ogsaa Sundhedskommissionen i Vejlby Sogn udstedt Badeforbud. Det omfatter Kysten fra Middelfart Kommunegrænse rundt Strib Fyr til »Søborg« paa Røjle Klint, altsaa ogsaa hele Norden-stranden

   

                        Middelfart Venstreblad
                                      
  den 22. Juni 1945
  Politiassistent S om sine Forhandlinger med Tyskerne.
       Nogle omstridte Læs Gødning som Sørensen lagde 100 Kr.- ud for for at faa Ro.
      I Formiddags fortsattes Afhøringerne af de internerede paa Middelfart Sindssygehospital, og det var i Dag Politiassistent S, Strib , der stod for Tur. Politiassistenten indledte meget forsigtigt med at spørge Dommeren, om det ikke af Hensyn til hans fremtidige Tjeneste kunde forhindres, at hans Sag blev refereret i Bladene. Anmodningen blev afvist.
     Politiassistent S maatte derefter redegøre for sit Forhold til Fisker Guldbrandt, Hindsgavls Bro. Guldbrandt havde været en Slags tilsynsførende for en Ejendom, der tilhørte Peter Andreasens Dødsbo, Strib, og som Tyskerne lejede til Opstaldning af Heste og Logi for Hestepassere.  
     Til Ejendommen hørte endvidere en Luzernemark, som Tyskerne lejede for 250 Kr.
  S: Tyskerne spurgte mig en Dag, om jeg kendte en, der vilde købe Gødningen paa Ejendommen for 100 Kr., forklarede Politiassistenten. Indtægten heraf var Ekstraindtægt for Tyskerne. Jeg henviste dem til Stedets Gartnere; men en skønne Dag kørte Guldbrandt Gødningen bort for Næsen af Tyskerne, der blev vrede over at gaa Glip af Fortjenesten, og jeg udbetalte dem saa de 100 Kr. af min egen Lomme for at faa Fred.
       Politiassistenten redegjorde for, hvorledes han forgæves havde søgt at faa Guldbrandt til at udbetale sig Pengene, først med Arrestforvareren som Mellemmand. To Gange havde S aflagt Besøg paa Grimmerhus, og om disse Visiter forklarede han: S Første Gang kom jeg der vedrørende Sagen om Skydebanerne ved Røjle Klint, og en tysk Løjtnant spurgte mig da, om jeg havde faaet de 100 Kr. Det havde jeg ikke, og efter Løjtnantens Forslag fulgtes vi ad til Guldbrandts Ejendom for at faa en Ordning. Vi traf ikke Guldbrandt, og der skete ikke andet, end at jeg klappede hans Kone paa Skulderen og sagde, hun skulde bede Manden ringe mig op.
      Næste Gang, S kom paa Grimmerhus, en Maaned efter, skete det ifølge hans Forklaring for at faa en endelig Aftale om Skydebanerne. Tyskerne vidste, jeg ikke havde faaet mine Penge og foreslog mig at gaa ned til Guldbrandt for at faa dem; men jeg nægtede denne Gang at gaa med derned.
        Politimesteren: Men De kørte dog derned ?
      S: Nej, jeg fulgte kun en Underofficer og en Tolk til Nedgangen til Guldbrandts Ejendom, og da de kom tilbage, sagde de, de havde faaet Pengene, og gav mig dem.
       Men denne her Sag er afgjort af Justitsministeriet og Rigspolitichefen, hævdede S. De kunde jo nemt have Afskediget mig den Gang, hvis de havde fundet Grund til det.
      Politimesteren begærede Fængslingskendelse, men Dommeren fandt ikke tilstrækkeligt Grundlag til at tage den til Følge. Sagen overgaar til Landsretten, men Politiassistent S ønskede ingen Forsvarer.

           

       Middelfart Venstreblad
                   
  den 23. Juni 1945

  Var det H.P.A.P.,
       der bestemte over Køretilladelsen ?

  hans Hustru nægter at have angivet Egon Hansen som Kommunist.
      I Dag fortsattes paa Hospitalet den retslige Behandling af Sagen mod H.P.A.P.s Hustru fra Strib, idet Vognmand VP.Strib afhørtes som Vidne. Han forklarede at han en Dag havde hentet Ægteparret P fra et Selskab med de høje tyske Grimmerhusofficerer, og i disse Officers Paahør havde Fru A.M.P. efter en Meningsforskellighed sagt, at Hansens Søn var Kommunist. Da Sønnen senere selv kørte for Officererne paa en Tur ned til H.P.A.P. havde Officererne forhørt ham om hans Politik, men da han bestemt nægtede at være Kommunist, skete der ikke mere.
     Om sin jævnlige Kørsel for H.P.A.P. Hustruen, og deres tyske Gæster forklarede Vognmanden, at der ved et Par Lejligheder havde været Utilfredshed med hans Kørehastighed eller hans Priser, og hver Gang var Køretilladelsen blevet inddraget paa Grimmerhus, hvorfra man henviste ham til H.P.A.P.for at faa Sagen bragt i Orden. Han havde da ogsaa hver Gang faaet Køretilladelse igen, bl. a. fordi H.P.A.P. absolut skulde have hans Vogn.
      Fru A.M.P kunde ikke erindre, at hun skulde havde sagt i Tyskernes Paahør, at Hansen jun. var Kommunist, og hun kendte intet til Inddragningen af Køretilladelsen. Derimod fortalte hun, at hun i eet Tilfælde havde bedt den tyske Oberleutnant om at tilbagegive H Køretilladelsen, og dette havde han ogsaa gjort.
  Politimesteren begærede Fru A.M.P fængslet, sigtet for Angiveri, ...

   

  Middelfart Venstreblad
              
  den 26. Juni 1945
  Arbejdet for Tyskerne
     og brugt dem som Bussemænd.

    Endelig afhørtes Entrepenør EC J, Strib der sigtes for Samarbejde med Tyskerne og for Trussel om Stikkeri.
     Om det første Forhold erklærede han at han to Maaneder i 1944 havde haft to Spand Heste paa Lunde Flyveplads og i Aar eet Spand i et Par Maaneder. Her-ved havde han haft en Bruttofortjeneste paa ca 14.000 Kr. og en Nettofortjeneste paa ca. 4500 Kroner.....
     Endelig foreholdt Politimesteren ham, at han paa en Restaurant i Odense havde truet Hestehandler Anders Schmidt med Husmandsskolen, da et Skænderi mellem dem var udartet noget voldsomt; men Jensen affærdigede dette med, at de ved den paagældende Lejlighed alle havde været beruset, navnlig Schmidt, og havde han i det hele taget fremsat en saadan Udtalelse, hvad han selv betvivlede, saa var det rent Pjank, en ganske tom Trussel, eftersom han overhovedet intet havde haft med Husmandsskolen at gøre.
        Jensen bad mindeligt om at faa Lov at komme hjem, eventuelt med Stuearrest i 14 Dage, dels af en meget privat Grund, dels fordi 450 Arbejdere skulde have udbetalt Efterbetaling fra ham, og det kunde ingen anden finde ud af.
      Det kunde Politimesteren ikke se Anledning til, men begærede ham fængslet for fire Uger, og Dommeren afsagde Fængslingskendelse til 23 Juli.

   

     Middelfart Venstreblad
                       den 23. Juni 1945

  Vejlby Kommune
      
  Rationeringskort for Juli Kvartal uddeles Tirsdag den 26ds. fra Kl. 14 - 17 paa de sædvanlige steder. Nugældende Taloner, paa-ført Navn, Alder og Adresse, skal medbringes.
        Kortene skal saavidt muligt afhentes paa Udleveringsdagen af Voksne Personer.
                                                   Sogneraadet

                  
  den 28. Juni 1945
     ...og de to kvindelige internerede, Fru APM. Strib, og Frk. RP. Middelfart der sigtes henholdsvis for Stikkeri og for at have ageret Tolk, blev fængslet henholdsvis til 1. August og 25 Juli, idet Landsretten gav Politimesteren Medhold i, at de fortsat maatte holdes fængslet under Sagernes Behandling. Derimod fulgte Landsretten Dommerens Kendelse i Sagen mod Politiassistent S, Strib, idet den ikke fandt Anledning til en Forlængelse af Fængslings-kendelsen, saa i det Tilfælde fandt Løsladelse Sted i Gaar.

                   
  den 2den juli 1945
  Bekendtgørelse:
      
  Den Venlighed, der under mit Fravær er udvist mod min Hustru, og de mange Hilsner, der i Form af Blomster og andet ved min Hjemkomst er sendt mig fra nær og fjern, har gjort et dybt Indtryk paa mig og vil blive et af mine skønneste Minder.
         Jeg bringer herved alle, som har vist os Sympati og Venlighed, vor inderlige dybfølte Tak.                                             S,
                                              Politiassistent Strib

                               Middelfart Social-Demokrat
                                           Mandag den 25. Juni 1945
  B-P var 100 pCt. Nazist.
  Ved Værnemageri har han haft en Omsætning paa 900.000 Kr.
       Paa Internatet paa Sindssygehospitalet fremstilledes i Gaar Entrepenør HA P. Strib, kaldet B-P. P indrømmede, at han siden 1941 og til Krigens Slutning havde været Entrepenør hos Tyskerne. Han havde fabrikeret Skabe, Møbler og Borde. Hans Omsætning havde andraget 800.000 Kr., og Fortjenesten angav han til 7 pCt. af dette Beløb. B-P havde kun ejet lidt, da han kom her til Landet efter 23 Aars Ophold i Tyskland. Nu var hans Indbo vurderet til 163,000 Kr., og hans Formue androg 51,000 Kr. Petersen vilde ikke Indrømme, at han havde arbejdet som Tolk for Tyskerne. Derimod vilde han paastaa, at han havde været Tolk for adskillige Danske, som havde et Mellemværende med Tyskerne.
       Politimesteren: Hvorfor kom De for Resten til Danmark lige før Krigen ?
       P: Jo, fordi mit Hus i Berlin blev lavet om til Beskyttelsesrum, og fordi alle Mennesker talte om, at nu kom Krigen.
       Politimesteren: Der var vel ikke ogsaa en anden Grund?
       P: Nej, jeg har aldrig interesseret mig for Politik.
      Politimesteren: Det var dog den værste, jeg har hørt, hvordan vil De saa forklare disse Bemærkninger i Deres Breve: »Vi kæmper alle for Sejren«, »Jeg bærer altid mit Partiemblem og virker for Adolf Hitlers Interesser«, »Jeg haaber paa tysk Sejr i det nye Aar«, »Jeg er 100 pCt. Tilhænger af Føreren«. Disse med andre Bemærkninger og Deres hele Opførsel viser klart Deres saakaldte danske Indstilling. Overfor disse fældende Beviser forblev B-P tavs. Han blev fængslet for 4 Uger.

  Middelfart Social-Demokrat
                   Torsdag den 21. Juni
  Strib-Skipperen drev om
           paa Kattegat i 3 Døgn.

       Hans eneste Proviant var et halvt Sigtebrød.
     Skipper Martin Hansen, Strib, som blev efterlyst i Radioen, fordi man ængstedes over den lange Tid, det tog for ham at naa frem til Strib fra Skagen, hvorfra han var sejlet i sin 5-Tons Kutter, er omsider lykkelig naaet hjem.
      Han fortæller, at Motoren i den stærke Storm gik i Staa, og at Kutteren drev til Søs, idet der ikke var Sejl paa den, og fordi Søen og Strøm-men var for stærk til, at Ankeret kunde holde.
      I 3 Døgn drev Kutteren derefter rundt paa Kattegat, og det var en haard Tur for Martin Hansen. hvis eneste Proviant var et halvt Sigtebrød, idet turen jo ikke var startet som en Langtur. Først det fjerde Døgn gik en Fiskekutter ud fra Udbyhøj Havn og fik Martin Hansen og hans Skib bjerget i Land, for at Motoren kunde blive repareret og Hansen faa sovet ud efter 3 Døgns Vaagen.

                                    Middelfart Social-Demokrat
                                                            Fredag den 22. Juni 1945
  Torpedostationen i Strib.
  8 Meter lange, radiostyrede Tprpedoer var parat til at blive sendt ud i Bæltet.
      November Maaned sidste Aar begyndte Tyskerne at bygge en Torpedostation i Strib. Omraadet blev siden stærkt bevogtet, og kun faa vidste noget om, hvad der virkelig skulde foregaa. Paa den mest benyttede Badestrand i Strib, Nordenstranden, Delvis ind i Skrænterne blev der bygget 8 Garagelignende Bygninger - og oppe paa Skræntens Top blev der indrettet 4 mindre Bunkers.
      Nu har Frihedskæmperne forlængst overtaget Bevogtningen af Torpedostationen, og vi har faaet Lov til at se lidt nærmere paa, hvad det hele bestaar af. I hver af de 8 Garager ligger en kæmpemæssig Torpedo paa et rullende Underlag. Torpedoen er ca. 8 Meter lang og omtrent 1 Meter i Diameter, Fortil er en Sprængladning, som fylder ca. 1 Meter. Ellers optages Resten af Torpedoen af de maskinelle Anlæg. Torpedoen drives frem med komprimeret Luft, og fra hver af de otte Garager fører en betonstøbt Bane ud mod Vandet, ad hvilken Torpedoen kunde køre.
       Oppe i Skrænterne ligger 4 smaa Bunkers. De er godt camouflerede og beskyttet. Kun en smal Stribe tillader at se ud over Indsejlingen ved Lillebælt. Fra disse Bunkers var det Meningen, at Torpedoerne skulde styres. Her er Apparater, med hvilke det af radioteknisk Vej havde været muligt at dirigere Torpedoerne mod Skibe. Apparaterne lader forstaa, at man kunde dirigere saavel Retning som Dybde. Selv i Sikkerhed vilde en enkelt Mand herfra have kunnet dirigere en vældig Sprængladning mod de Skibe, som forsøgte at sejle ind i Lillebælt ad denne Vej.
      Det vides med nogenlunde Sikkerhed, at Tyskerne ved en enkelt Lejlighed forsøgte at prøve Anlægget i Praksis, men forsøger glippede, og Torpedoen sank et eller andet Sted i Bæltet.
      Hele Anlægget var saa nyt og uprøvet, at det endnu ikke virkede, som det skulde, men der behøver næppe at være Tvivl om, at var Kapitulationen ikke kommet forinden skulde Tyskerne nok have faaet dette djævlske Vaaben til at virke - med mindre Royal Air-Force var kommet Tyskerne i Forkøbet og havde pulvariseret det hele; thi den vestfyenske Modstandsbevægelse havde tilstillet Englænderne en detallieret Plan over hele Anlægget.

     Middelfart
           Social-Demokrat

      Mandag den 25. Juni 1945

  Sct. Hans Festen
                                i Strib.

      En Forsamling paa omkring 600 Mennesker var mødt paa Strib Idrætsforening og Strib Sangforenings Sct. Hansfest paa Klinten ved Strib Norden-strand.
       Efter at Formanden, Aage Nielsen, havde budt velkommen, sang Typograf Aksel Lind, Middelfart, en række smukke Sang,e som hilstes med stærkt Bifald. Derefter holdt Højskole-forstander Richard Gaarde, Ves-terdal, et tankevækkende Fore-drag.
       Efter Foredraget blev Blusset tændt, og Sangforeningen Og Aksel Lind sang en Række danske Sang,einden Formanden sluttede den stemningsfulde Af-ten med at udbringe et Leve for Danmark.

             Middelfart Venstreblad
                              
  den 2den juli 1945
             Nu skal Arbejdet om Hotelplanerne i Strib
                                                       sættes i System
      
  Borgerforeningen vil paa et Møde i Morgen søge et Udvalg af Borgerne valgte til at føre Sagen frem.
         Den Meddelelse, vi fornylig bragte om Hotelplanerne paa Strib, har paany sat Gang i Diskussion om dette for en Turistby som Strib saa vigtig Emne, og nu ser det ud til, at der virkelig skal udføres et effektivt Arbejde for at føre Sagen frem paa en Maade, saa det ikke bliver ved de stadig tilbagevendende, men hidtil negative Diskussioner privat og i de forskellige Strib-Foreninger. ....
       Det er Fabrikant N.M.Skov, der efter at have erhvervet Rentier A.Lohrs Villa ikke skal være uvillig til at afhænde sin Villa med stor Have og Strandareal, og kan denne erhverves til Formaalet, har man baade en glimrende Placering i smukke Omgivelser og rigelig Plads til alle ønskelige Udvidelser.
       Ligeledes er der fremsat Forslag om at undersøge, om Husholdnigsskolens Ejer vil være villig til at sælge det tidligere Hotel »Strib Færgegaard« med tilliggende Grund-areal vest for Hoved-gaden samt en Del af Strandret-igheden for en overkommelig Pris. Husholdningsskolen kunde da opføre en ny Hovedbygning paa Plateauet ved Mødesalen, saa det hele kom til at ligge samlet.
        En tredie Tanke, der har en Del Tilhængere, gaar ud paa at placere Hotellet paa et af Hjørnerne ved Hoved-gaden og Havnegade, og dette vilde give en central Beliggenhed for Strib, men til Gengæld vilde man savne den Fordel, som en Beliggenhed ved Nordenstranden ubetinget vil blive.
        Mødet i Morgen ...

   

                   Middelfart Venstreblad
                                            
  den 7de juli 1945
  Hotelplanerne i Strib.
      Der nedsattes et Udvalg til at arbejde videre med Sagen.
      Det Møde, Strib Borgerforening tog Initiativ til angaaende Hotelsagen, havde samlet en mindre, stærkt interesseret Kreds af Byens Borgere.
  Slagtermester Nielsen bød velkommen og gav Ordet til Arkitekt Aage Lind, Middel-fart, der indgaaende redegjorde for Sagens Enkeltheder. Til Fremme af Boligbyg-geriet kan der af Staten ydes saavel Tilskud som Laan, og dette var ogsaa muligt for alment nyttigt Byggeri. Statstilskudet kunde andrage indtil 80 pCt. af Arbejdslønnen og 40 pCt. af Udgifterne til Materialet.
       Den paafølgende Diskussion gav Udtryk for Enigheden om at Strib-Hotelsagen nu snarrest muligt maa have sin bedst mulige Løsning under Aktieselskabs-Former.
       Slagtermester Nielsen oplyste i denne Forbindelse, at han ikke paa Borger-foreningens Vegne kunde tegne noget Aktiebeløb, men at han derimod paa anden Maade kunde tilsikre Aktieselskabet Tegning til Formaalet for et beløb paa 20.000 Kr.
        Sogneraadsmedlem, Murermester A. Olesen, oplyste at Kommunen nu kun raadede over een Bevilling til Udskænkning af stærke Drikke, men denne vilde selvfølgelig blive forbeholdt det kommende Hotel i Strib.
      Mødet resulterede i, at der til Sagens Fremme nedsattes et Nimandsudvalg, i hvilket Formændene for Stribs Erhvervsforeninger bl.a. fik Sæde. Det fik følgende Sammensætning: Boghandler P.Petersen Hansen, Kaptejn A.F.A.Hansen, Fabriksdirektør Carl Lyth, Slag-termester Ejner Nielsen, Malermester Johannes Petersen, Forpagter Michael Pedersen, Christiansdal, Kommunelærer V.Schelde og Maler-mester E.Thomsen, hvorefter det vedtoges at anmode Sogneraadet om af dettes Midte at udpege det niende Medlem.
       Udvalget fik til Opgave at undersøge samtlige foreliggende og eventuelt senere fremkommende Forslag til Hotellets bedst mulige Placering samt fremskaffe Beregninger over de ved Hotellets Opførelse og Start, forekommende Omkostninger i hvert enkelt Tilfælde og dernæst overlade det kommende Aktieselskab den endelige Afgørelse. Det blev paalagt at fremskynde Arbejdet dermed hurtigst muligt. Paa Forespørgsel om, hvem der skulde udrede de Omkostninger, der var forbundet med Udvalgets Forarbejde, stillede Fabrikant Erling Madsen 1000 Kr. til Disposition.

       

            Middelfart Venstreblad
                      
  den 10de juli 1945

  Hoteludvalget i Strib

      Det Nimandsudvalg, der blev nedsat til at fremme Forarbejdet til Bygning af et Hotel i Strib har nu konstitueret sig.
     Til Formand valgtes Slagtermester Ejnar Nielsen, Næstfor-mand Fabriksdirektør Karl Lyth, Sekretær Lærer Schelde. Murermester A. Olsen repræsenterer Sogneraadet i Udvalget.
     Udvalget undersøger nu alle Muligheder og de forskellige Grunde som egner sig for et Hotels Placering.

  Fængslinger, der forlængedes.

      I Retten i Middelfart forlængedes i Formiddags Fængs-lingskendelserne med fire Uger over nogle af de Personer, som blev arresteret den 5. Maj. Det drejer sig om ... og Ingeniør Friis, Strib ....

                          den 16de juli 1945
  Lille Lempelse i Badeforbudet for Strib.
    
  En Glædesbulletin midt i den voldsomme Sommervarme.
  I Gaar gik det for Alvor op for mange Mennesker, hvad det betyder med Badeforbud, og Sundhedskommissionen for Vejlby Sogn har da ogsaa i nogen Grad ladet sig formilde, af mange dybe Suk, idet det nu meddeles, at man ser sig i Stand til at tage Ansvaret for en Lempelse af Badeforbudet ved Strib.
       Denne Lempelse gaar ud paa, at Badning tillades langs Nordenstrand paa Strækningen fra Pumpemøllen i Røjle Enge imod Øst, medens Forbudet maa haandhæves fra Bygrænsen ved Middelfart rundt Strib Fyr til Pumpemøllen, og der vil det sidstnævnte Sted blive opstillet et Skilt til Vejledning for de badelystne.
       Det siger sig selv, at netop i denne Varme vækker Lem-pelsen, omend den ikke er saa vidtrækkende, stor Glæde i Strib, hvor baade Beboerne og de mange Feriegæster nu øjner Chancen for at faa mere ud af den gode Sommertid.

   

                    Middelfart Venstreblad
                                             den 16de juli 1945
  Badningsforbudet ved Strib Vi
  har modtaget følgende:
       Jeg kan ikke indse Nødvendigheden af at forbyde Badning ved Strib Fyr, hvor der ingen farlige Kloakudløb findes i Nærheden. Her er jo dybt Vand og stadig en stærk Strøm, som holder Vandet rent og klart, saa det maa anses for usandsynligt, at farlige Bakterier fra Middelfart og Fredericia findes her,
  Jeg bor kun faa Skridt fra Vandkanten, og da jeg bader hele Aaret rundt, er jeg selvfølgelig ilde berørt ved Tanken om at faa en større Bøde eller Fængselsstraf, dersom jeg vover at trodse Forbudet.
        Dersom Vandet udenfor min Dør er smittefarligt, saa er Strandbredden og alle de Fiskeredskaber, der stadig hales op til Tørring endnu værre.
      Strandbreddens Sand, Tang og Muslingeskallerne og Fluerne er langt værre Smittekilder end det salte Havvand. Og vi har Hundene, som stadig springer ud i Vandet for derefter at komme ind i Stuerne, hvor de springer op og slikker Folk i Ansigtet eller kysser dem lige paa Munden.
         Dersom alt Vandet i Lillebælt er forpestet, maa man forbyde alt Fiskeri og Lystsejlads. Fiskene maa jo være inficeret og befængt med Millioner af Tyfusbaciller. Det maa være strengt forbudt at opbevare Fiskene i Hyttefade inde i de hæslige Havnebassiner, hvor Vandet ligner en raadden Kloak, Fiskehandlerens Hænder og Klæder er smittefarlige.
           Man maa tage Tyren ved Hornene og ikke i Halen.
          Der er jo ikke Forbud mod, at Børn leger ved Stranden, og naar de saa er godt snavset, maa de ikke vaske Hænder og Fødder i Havvandet, men skal gaa hjem saa besmittet, som de er, med alle hæslige Baciller paa sig, eller som Børnene ofte gør: Slikker Fingrene af i Munden.
        Selvfølgelig kan det være farligt, naar en badende sluger Vandet under Svømning, men det er dog faa, som faar det længere end i Munden. Der bør staa Advarselsskilte ved ethvert Kloakudløb og andre Steder, hvor Vandet formodes at være urent. Thi fremmede Folk, der kommer til Stranden, er jo for det meste uvidende om Forbudet.
        Sol, frisk Luft, sund Føde og Renlighed er de første Betingelser for at være modstandsdygtig mod smitsomme Sygdomme.
                                                                    Holger Lyngstrøm,
                                                                             Bademester, Strib Kurbad.

       

                Middelfart Venstreblad
                                 
  den 21de juli 1945
  Generalforsamling i Strib østre Vandværk.
  Mange drøje Hug og Parader fra begge Sider.
      Interessentskabet Strib, østre Vandværk har i Aftes afholdt Generalfor-samling i Nydahls Café. Den fik et uroligt Forløb med drøje Hug og Parader fra begge Sider.
         Postbud Chr. Larsen, Strib, valgtes til Ordstyrer. Formanden Eksportør E. Jeppesen, aflagde en udførlig Beretning, af hvilken det fremgik, at Værkets Maskinkraft havde været i en saadan Tilstand, at en Reparation var haardt tiltrængt, hvorfor Generalforsamlingen i Fjor havde vedtaget en saadan. Bestyreren havde derfor henvendt sig til Ingeniør Bille-Andersen, Middelfart, og raadspurgte denne, hvorefter Arbejdet var blevet udført af Brdr. N. og Kr. Petersen, Middelfart. Værket var nu driftssikkert og det havde ingen Gæld og der forefandtes en god Kassebeholdning. Saglig Grund til Anke havde Oppositionen derfor ikke. Den bundede kun i, at Bestyrelsen havde afskediget den tidligere Værkpasser, men Bestyrelsen var lovlig berettiget dertil, og Afskedigelse paakrævet, saafremt Bestyrelsen skulde havde An-svaret for Værkets Drift. Den af Bestyrelsen antagne Værkpasser C.Albertus havde imidlertid nu ønsket at fratræde, da han ikke ønskede at være udsat for Oppositionens ubeføjede Angreb, hvorfor Bestyrelsen til hans Afløser fra 1. Juli havde ansat Mekaniker Erik Christensen, Strib.
        Fra flere Sider rettedes der Angreb mod Bestyrelsens Dispositioner og Diskussionen derom medførte et skarpt Ordskifte, der til Tider foregik under mindre parlamentariske Udtryksformer. Den resulterede i, at Beretningens Godkendelse nedstemtes. Kassereren, Stationsforstander P.Mikkelsen, oplæste Regnskabet, der balancerede med 3501 Kr. og sluttede med en Kassebeholdning paa 917 Kr., hvoraf 826 Kr. indestod i Banken. Den ene af Revisorerne, P.Lund, udtalte hertil, at Regnskabet talmæssigt var rigtig, men han ankede over Afholdelsen af flere Udgiftposter, bl. a. 40 Kr. i Sagførersalær. Regnskabet godkendtes.
      Bestyrelsesvalget resulterede i at Oppositionens to Kandidater Postbud Chr. Larsen og Fabriksdirektør Lyth, valgtes.
         Forslaget til Lovændringen vedrørende Anskaffelse af Vandmaaler til Vandforbruget i Erhvervsøjemed og Regler for ekstraordinær General-forsamlingers Afholdelse blev vedtaget.
       Mod et Forslag om Udbetaling af Gratiale til fhv. Værkpasser Hansen protesterede Bestyrelsen, som mente, at der ikke forelaa mindste Anledning dertil. Det vedtoges dog at yde et Gratiale paa 150 Kr. Efter at Akts. Nordisk Læderfabrik har faaet anbragt Vandmaaler ansøgte dettes Direktør C.Lyth, om at faa tilbagebetalt et Beløb paa ca. 800 Kr., som for meget betalt Vandafgift. Forslaget blev udsat til Afgørelse paa næste Generalforsamling.
       Sluttelig udtalte Købmand H.P.Mathiesen Haabet om, at der fremtidig maatte være Ro om Værket og et godt Samarbejde maatte finde Sted indenfor dette.

   

          Middelfart Social-Demokrat
                                  Mandag den 16. Juli 1945
  Stribs ældste erhvervsdrivende Haandværksmester, Blikkenslager og Blystøber Jens Andreas Clausen, Søborgvej, er død knapt 81 Aar gammel. Den gamle Haandværksmesters Vugge stod i Varde, og hans Mandomsgerning faldt paa Jyllands Vestkyst, idet han forsynede de fleste af denne Egns Kirker fra Limfjorden til Ribe med Blytage, som han egenhændigt støbte paa Arbejdsstedet I omkring 25 Aar har han imidlertid været Stribborger, hvor han som Mester af den gamle Skole var en virksom Mand lige til det sidste, idet han drev Blystøberi, som var en landskendt Virksomhed blandt hele Danmarks Fiskerbefolkning fra Skagen til Gedser, hvem han forsynede med Blysynk til deres Fiskeredskaber. Afdøde efterlader sig fire voksne Børn, blandt hvilke to Døtre, er gift med Brødrene Ejnar og Jens Jønsson, Strib.

                  Middelfart Venstreblad

                                        
  den 21de juli 1945
  Alle vore Pengesedler skal ombyttes
                                 fra Mandag til Onsdag
     
  Beløb under 100 Kr. ombyttes blot ved Forevisning af Købekort, Beløb paa 100-500 Kroner kræver en Blankets Udfyldning, og Beløb paa over 500 Kroner skal indsættes, Aktier og Obligationer skal anmeldes, og den samlede Formueopgørelse tilstilles Ligningsmyndighederne.

                                   
  den 16de juli 1945
  Bevogtningstjeneste for tyske Flygtninge
      
  Frivillige antages til C.B.-Tjeneste - Ansøgningsskemaer faas ved Henvendelse til Luftværnskontoret, Algade 5, hvor nærmere
                        Oplysninger kan erholdes.
                                                          Luftværnschefen.

                                     
  den 27de juli 1945
  Vejlby Sogneraad....
      Strib Borgerforening anmodede om, at Sogneraadet vilde tiltræde det nedsatte Udvalg til Rejsning af et Hotel i Strib, men Sogneraadet svarede, at man ikke ønskede sig repræsenteret i Udvalget.
     Strib Grundejerforening ansøgte om Tilskud til Gade-belysningen, og det vedtoges at bevilge 5 Kr. pr. Lampested.....

                          den 28de juli 1945

  Strib - Pakkerne gjorde stor Lykke i Norge.

     Sognefoged, Ostehandler A.Andersen, Strib, har til Norgeshjælpen sendt nogle Pakker Ost, i hvilke Sønnen, Arne Andersen, havde lagt en Seddel med Paaskriften:
               Velbekomme. Hilsen fra Danmark.

      Herpaa har Arne Andersen modtaget følgende smukke Takkeskrivelse fra Ullevål:
       Blandt de mange gledelige overraskelser fikk jeg også fra Dem en i disse dage i form av en dejlig pakke. Her oppe kan vi aldrig komme til at begripe, hvorledes De har kunnet greie å hjelpe oss slikk. Pakken er fordelt til 6 forskjellige familier, som hermed sende Dem sin hjerteligste takk. Vi hadde en stor dag her paa Danmarks grundlovsdag 5./6. Alt godt for den nye hjerternes union mellem de to land. Deres
                           Agnes Rimestad,
                                                          Ullevål sykehus.

           

      Middelfart Venstreblad
             
  den 1ste August 1945

      Danmarks kommunistiske Parti,
                          Strib Afdeling.

      Afholder Generalforsamling paa Nydals Café Fredag den 3 Aug.
        Dagsorden: Valg af Bestyrelse
  Interesserede, som ønsker at blive Medlemmer af Partiet, kan henvende sig til Udvalgets Medlemmer:
        Søgaard Petersen, Vestergade 6.
        Svend Hansen, Münstervej 25
        Axel Nielsen, Havnegade 19
        Leo Kirkegaard, Havnegade 27.
        Fritz Petersen, Havnegade 25
       Anker Laursen, Vestergade 33
       Aksel E. Jensen, Vestergade 17.
       Peter Bruhn. Vejlby.

   

  Middelfart Venstreblad
         
  den 1ste August 1945
  Afskedsfest for
             Middelfart Vagtværn.

       Ved en Afskedsfest, holdt i hjertelige Former, blev der i Gaar sagt Middelfart Vagtværn Tak for dette Arbejde gennem de forløbne seks vanskelige Maaneder, hvor Middelfart efter 1September (1944) stod uden Politi. ...
       Det populære Middelfart-Vagtværn, der paa ret enestaaende Maade løste mange Opgaver til Gavn for Byens Borgere, er hermed traadt tilbage, og Korpsets Medlemmer er atter gaaet i Gang med deres "civile" Arbejde.
   

   

      Middelfart Venstreblad
             
  den3die August 1945
  (Annonce)
                 Landbo-Kvindernes

        Fagskole for Husholdning.
                Klejsgaard, Strib
  Statsanerkendt, centralt og smukt bel. moderne Skole

        Uddannelse for Husassistenter
        Uddannelse for vordene Husmødre,
        Husjomfruer og Kokkepiger.
  Nyt Kursus beg. Febr., Maj, Aug, Nov.
  Tilskud kan søges. Skoleplan sendes.
                     Klejsgaard
  Husholdnings - Fagskole
  i Jylland (Vejle-Horsensegnen)
  ved Marie Hansen, (Postadr. Gramrode)

           

        Middelfart Venstreblad
               
  den 4de August 1945
  25 Aars Jubilæum i Strib.

      Paa Tirsdag kan Købmand H.P.Mathiesen, Strib,
  fejre 25 Aars Jubilæum som Forretningsmand og som Stribs første Købmand.
        Det daværende Læbælte omkring Købstæderne forhindrede Oprettelse af selvstæn-dige Forretninger indenfor et Omraade omkring Middelfart saaledes at Brugsforeningen indtil da alene besørgede Vareomsætningen i Strib, Ved Læbæltets Ophævelse i 1920 var Købmand Mathiesen imidlertid straks paa Pletten og startede sin Forretning, der fra en ringe Begyndelse efter-haanden voksede op, og nu tælles blandt Byens største Forretninger indenfor Branchen, hvoraf der nu foruden Brugsforeningen findes fem.
       Jubilaren har haft en udmærket Støtte i sin Hustru, der har været hans daglige Faktotum indenfor Forretningen hele Perioden, men de har dog begge i de senere Aar været aflastet i Arbejdet af Sønnen, Købmand Hans Mathiesen.
      Foruden at han med Energi har passet sin Forretning, har den nu 66-aarige Jubilar været betroet adskillige Tillidshverv, som alle er blevet varetaget paa en udmærket Maade. Han har saaledes været Medlem af Menighedsraadet og Sogneraadet, ligesom han var Medstifter af Strib Handels og Haandværkerforening. Desuden er han endnu Medlem af Bestyrelsen for Vestfyns Købmandsforening, indenfor hvilken han varetager sine Standsfæller faglige Interesser med absolut Kollegialitet.
       Købmand Mathiesen har altid været i Besiddelse af en selvstændig Tænke- og Handle-maade, men hans venlige og bramfrie Optræden har forskaffet ham en stor Vennekreds paa begge Sider af Lillebælt, saaledes at der ikke er Tvivl om, at Jubilæumsdagen vil forløbe under festlige Former.

   

  De sænkede U-Baade ved Røjle Klint
             skal sprænges bort

         Den sidste Krigshandling, der fandt Sted i Lillebælt, faa Timer før Kapitulationen .
     En af de sidste krigsmæssige Begivenheder, før Kapitulationen , kom var engelske Flyvers Sænkning af nogle tyske U-Baade i den nordligste Del af Lillebælt ud for Røjle Klint.
      Det skete Fredag Eftermiddag den 4. Maj, altsaa kun faa Timer før Kapitulationen , og mange Middelfartere og Stribboere overvæ-rede den dramatiske Jagt. i de første Dage af Maj flygtede mange tyske Skibe fra tyske Havne op gennem Lillebælt og videre nord paa for at slippe til Norge; men de blev jaget ivrigt af britiske Flyvere, og kun de færreste naaede frem.
     Fem tyske U-Baade kom Fredag Eftermiddag for fuld Fart gennem Bæltet med Retning mod Nord, men kort efter at de havde passeret Middelfart, kom en stor britisk Luftstyrke, ca. 30 Maskiner, og rettede et kraftigt Angreb paa dem, mens Antiluftskyts fra Broen og Fredericia fyrede løs mod Flyverne, der dog ikke synes at ænse dette. Paa Middelfart Havn overværede mange Hundrede Mennesker Jagten, men saa ikke Afslutningen. Udfor Røjle Klint forsøgte U-Baadene at dykke for at undgaa Flyvernes Maskinkanon; men de to af dem blev saa gennemhullet, at de sank, og den ene brækkede midt over. En Del af Besætningen kom op til Overfladen og blev reddet af tyske Baade fra Fredericia.
       I disse Dage har en engelsk Minestryger undersøgt Farvandet med Dykker og fundet to af U-Baadene, der laa ud for Røjle Klint paa 20 Favne Vand. Det vil næppe kunne lade sig gøre at hæve U-Baadene, og det ventes derfor, at de vil blive sprængt bort.

   

  (Annonce)
  Autohjælp Auto-Service
              Har De en Vogn,
  gammel eller ny, der trænger til Eftersyn efter Opklodsningen, da henvend Dem til
      
  Maskinfabrikken C.F.C.,
                  Strib. -
  Telf 117.
      Det rigtige Sted. - Opladning af Akku-molatorer, Den rigtige Service

  En Kvinde fra Strib som Stikker.

     Hun anmeldte en Produkthandler i Fredericia for at "lukke Munden paa ham".
       Politiet i Fredericia har anholdt en 32-aarig Fru I. I.C. der bor i Strib, og i et Grundlovsforhør i Gaar blev hun fængs-let
      Hun sigtes for Angiveri, og hun skal bl.a. have stukket Produkthandler Holm, Fredericia. Holm blev arresteret af Ge-stapo for at have fremsat tysk-fjendtlige Udtalelse . Da han var til Afhøring paa Staldgaarden i Kolding, saa han sin Rapport paa et Skrivebord, og øverst paa Siden havde Gestapo skrevet Fru I.I.Cs Navn. Holm var derfor ikke i Tvivl om, hvem der havde stukket ham. Efter at have siddet arresteret nogen Tid i Kolding, blev Holm dog løsladt.
       I Grundlovsforhøret indrømmede hun at have angivet Holm til det tyske Feltgendarmeri paa Hotel "Fredericia", ikke i nogen "ond" Mening, men blot for at faa Munden lukket paa ham. Han havde nemlig betegnet hende som Tyskertøs og sagt, at naar Tyskerne var ude, skulde hun nok faa Haaret klippet af og blive brændemærket forklarede hun i Retten.

           

   Middelfart Venstreblad
              
  den 9de August 1945

     En halv Snes Tyskerbørn
               i Middelfart

      De sidste Aars Stigning i Børnetallet maa almindeligvis hilses med Glæde, for saa vidt Børnetallet en Overgang var ved at stagnere. Den almindelige Tilfredshed kan dog ikke siges at gælde de Børn, som fødtes med tyske Soldater som Fædre under Besættelsen, og som har kostet den danske Stat store Summer. Heldigvis har Middelfart ikke været saa slemt med i denne Henseende, som mange havde frygtet, idet der indtil nu her i Byen er født omkring en halv snes Børn af den Slags.

  Bekendtgjørelse
              Modstandsstyrkerne

     Alle Regningskrav paa Modstands-styrkerne bedes indgivet inden den 15 ds. under Adres-se Sixtuslejren.
                                          Regnskabsføreren.

                   den 9de August 1945

  En Tobakssag.

     En Mand paa Egnen forelagdes i Gaar i Middelfart Ret en Bøde paa 1000 Kr. for at havde skaaret Tobak og solgt det med en Fortjeneste paa 150 Kr. Han ønskede Dom i Sagen.

   

   

  Middelfart Venstreblad
                 den 10de august 1945
  Det var ikke en U-Baad,
        der fandtes ved Røjle Klint.
    
  Englænderne er færdige med Under-øgelserne i Lillebælt.
       Den engelske Hurtigbaad, der nu i en halv Snes Dage har været beskæf-tiget med Undersøgelser i Lillebælt, sejlede i Gaar tilbage til Aarhus.
       Der har været Forlydender fremme om, at der var fundet flere tyske Under-vandsbaade udfor Staurhoved. Dette er imidlertid ikke rigtigt, men Oplysningen stammer fra en tysk Dykker, der kom op fra Bunden og sagde, at han var stødt paa en Undervandsbaad. Da man næs-te Dag gik i Gang med en nærmere Undersøgelse, viste det sig, at det var en stor Kanonplatform, 10 Meter i Diameter, med Gelænder omkring. Platformen blev taget op og landsat i den nye Havn. Der er desuden fundet to store Cylindere samt en Mængde eksplosive Stoffer, hvorfra det endnu røg, da det blev taget op. Der er ligeledes foretaget en Undersøgelse af Bunden ved Skanseodden, men her fandt man intet.

  Middelfart Social-Demokrat
                  Tirsdag den 14.August 1945

  Folketællimger i Vejlby

  Den nu sluttede Opgørelse af Folketællingen i Vejlby Kommune udviser, at der er 3201 Indbyggere i Kommunen, deraf i Strib Havneby 1861, en Fremgang fra 1940 paa i alt 287.
       Paa Vejlby Kommunes Folketingsvalglister er opført 2185 paa Hovedlisten og 27 paa Tillægsslisten.

   

    Middelfart Venstreblad
                 
  den 14de August 1945

  Fra Strib skrives til os:

     Det kan og skal ikke benægtes, at Modstands-styrkerne har udført et stort og farligt Arbejde i Fædrelandets Tjeneste under Besættelsen og i Tiden efter Tyskernes Kapitulation, men den Del af Styrken der er blevet optaget deri efter 5. Maj, burde sikkert have været sigtet bedre, end Tilfældet har været da det jo desværre er en Kendsgerning, at der er blevet optaget Elementer i Styrken, der har skadet dets Omdømme i Befolkningen og derfor aldrig burde have været optaget. Politiet foretager ganske vist hæderlige Anstrengelser for en Udrensning af slige uheldige Elementer.
        Strib kan ogsaa opvise et grelt Eksempel herpaa, idet Politiet for et Par Dage siden anholdt en Mand, der var med i Modstands-bevægelsen, og indsatte ham i Arresten i Middelfart, Fængs-lingen skyldes da ogsaa graverende Omstændig-heder. Han har saaledes i sin Tid meldt sig til Tjeneste hos Tyskerne paa Dagmarhus i Køben-havn, ligesom han har gjort Tjeneste paa tyske Arbejdspladser i Danmark og Norge.
      Det er afgjort et beklageligt Tilfælde, at det har været muligt for en saadan Person at opnaa An-sættelse i Modstandsstyrkerne og derigennem har kunnet patruljere i Stribs Gader og Alléer med Armbind og Gevær for at passe paa Byens fredelige Borgere.

       

       Middelfart Venstreblad
              
  den 16de August 1945

  Nu er Oprydningn
                  paa Strib Strand i Gang.

     Saa snart den er færdig ventes hele Stranden atter frigivet.
     Strib Nordstrand blev jo, som bekendt, i sin Tid afspærret af Tyskerne. De høje Skrænter paa Terrænet blev udgravede, og der støbtes Bunkers til Udskydning af selvstyrende Torpedoer i Lillebælt. Af Hensyn hertil blev Afspærringerne opret-holdt efter Kapitulationen.
       Nu er imidlertid danske Søminører gaaet i Gang med at fjerne disse Torpedoer, hvoraf der findes 14-15 Stykker, samt Tyskernes mange andre Efterladenskaber paa Stranden.
        Der er bortkørt flere af disse Torpedoer paa store Lastbiler, og Arbejdet vil blive fortsat, saaledes at den brede smukke Strandbred ved Strib atter snart vil blive tilgængelig for Befolkningen. Strib glæder sig.

  - Middelfart Kommunale Elektricitetsværk.
       I Henhold til Handelsministeriets Cirkulære af 10. August D.A. forhøjes fra 15 August den maa-nedlige Ration af elektrisk Strøm til Hushold-ningsbrug til 4 kWh. pr Husstand og 2 kWh. pr. Person i Husstanden.

                     den 17de August 1945

     Frihedskæmpernes Afskedsparade
             i Middelfart paa Søndag
  .
  Som omtalt vil Afskedsparaden for de vestfynske Modstandsstyrker finde Sted i Middelfart paa Søndag, og Paraden afholdes om Eftermiddagen paa Stadion med fri Adgang for alle interesserede. Der vil blive talt af Sagfører Thøger Jensen, Borgmester Chr. Hansen, Sekretær Tage Albert-sen, Premierløjtnant Ole Justesen og Løjtnant E.Bennike.

   

                        Middelfart Venstreblad
                                      
  den 17de August 1945

  C.B.-Vagter i Strib i Hæfte.
  De drak - Nielsen, født i København, og den 22-aarige Arne Helge Jensen, født i Middelfart, - sig fulde med et Par Løjsere paa deres første Vagtnat

      Der fandt i Gaar Morges en saavel pinlig som beklagelig Affære Sted i Strib, hvor Modstandsstyrkernes Vagthold ved Flygtningelejrene samme Dag var blevet afløst af delvis nyantagne C.B.-Betjente. C.B.-Vagtholdet bestaar af 12-14 yngre Mænd, der staar under Kommando af en Gruppefører.
       Imidlertid maa de Instanser, der har staaet for Udvælgelsen af C.B.erne, ikke har foretaget nogen særlig grundig Undersøgelse af de antagne Mænds Kvalifikationer, idet to Mænd allerede paa den første Dag efter Overtagelsen af denne ansvarsfulde Tjeneste viste sig komplet uegnede til Tjeneste ved paa groveste Maade at begaa Displinbrud.
       Det drejer sig om den 21 aarige Willy Theodor Chr. Nielsen, født i København, og den 22- aarige Arne Helge Jensen, født i Middelfart, som i Formiddags var fremstillet i Middelfart Ret. De sigtes her for grov Tjenesteforseelse, idet de af en Politiinspektion var blevet truffet sovende i beruset Tilstand under deres Vagt. Det kaster et alt andet end flatterende Skær over hele Optrinet, at de to C.B.er havde indtaget Spiritussen i Selskab med to Tyveknægte, som i Gaar var fremstillet i Retten i Middelfart og blev fængslet for 14 Dage.
       I Retten forklarede de to højst uheldige Vagtposter, at de Onsdag Aften havde truffet to Mandspersoner nede ved Færgelejet, og da de synes, at det var Synd, at de skulde sidde dernede, inviterede de dem med op i Vagtlokalet. De to Gæster havde nogle Flasker dansk Frugtvin med som de gavmildt gav sig til at dele med de to C.B.er, og inden Flaskerne var tømt, laa begge C.B.erne i en dyb Rus.
       I Retten i Dag, der var beklædt af Dommerfuldmægtig Vestergaard, blev yderligere gjort gældende som en skærpende Omstændighed, at de drukne C.B.ere havde baaret skarpladte Geværer, og en af dem havde endda ladet en af de fremmede affyre et skarpt Skud "for Sjov".
       Da de to C.B.ere i Retten indrømmede deres Brøde, faldt Dommen med det samme, og den kom til at lyde paa 20 Dages Hæfte til hver. Desuden har de naturligvis forskertset Mulighederne for at fortsætte indenfor C.B.-Korpset.
       Affæren har vakt betydelig Opsigt og Forargelse i Strib. Det som i særlig Grad forundrer Folk, og som er Samtaleemnet, er hvordan det har kunnet lade sig gøre, at saa fuldstændig uegnede Mennesker som disse to er blevet antaget til C.B.-Vagttjeneste. Tilmed er det almindelig kendt, at Willy Nielsen er Broder til den tyske Sabotagevagt fra Dagmarhus, Ludvig Nielsen, som fornylig var fremstillet i Retten i Middelfart.
        Det maa haabes, at der fremtidig vises større Omhu og Forsigtighed, naar der sker Udvælgelse af Folk til bevæbnet Vagttjeneste, for heller ikke de øvrige C.B-Vagter i Strib føler sig tjent med, at et Par Folk af saa ringe Kvalitet skal nedsætte Vagtkorpsets Omdømme. De er endda antaget som frivillige begge og burde naturligvis aldrig være betroet bevæbnet Opsyn med andre Mennesker.

           

       Middelfart Venstreblad
                   den 20de August 1945

     Mindeplade for Modstandsbevægelsen
                                              i Staurby
  .
    I Gaar Formiddags afsløredes ved Gaardejerske, Fru Byskov Ovesens Gaard i Staurby en Mindeolade med Teksten: "Hovedkvarteret for den vestfynske Modstandsbevægelse var her indtil 5. Maj 1945."
     Afsløringen blev foretaget af Premierløjtnant Ole Justesen, der under Besættelstiden havde opslaaet Hovedkvarter paa Gaarden. og den blev overværet af Medlemmer af Bykomitén. Mindepladen er af bornholmsk Marmor og Bogstaverne af Bronce.

       Afskedsparaden for
                Frihedskæmperne i Gaar.

      Paraden fandt Sted paa Stadion og oveværedes af ca. 2000 Mennesker.
  ...
     Ca 300 Frihedskæmpere fra hele Vestfyn debile-rede forbi de mange Tilskuere, som hyldede dem med stærke Haandklap.
     Efter at Delingerne med Fanen paa højre Fløj under Tonerne til Frihedssangen, havde taget Opstilling paa Pladsen, ... skridtede Premierløjtnant Justesen, der i Dagens Anledning var kommet til Stede, Fronten af, idet han aflagde Honnør for sine ganle Styrker fra Besættelsestiden...

   

   Middelfart Venstreblad
           
  den 21de August 1945
  (Annonce)

  Stranden ved
         Strib Husholdningsskole.

     Efter Forlydende vil vor Strand nu blive frigivet. Imidlertid vil der ikke blive aabnet for Færdsel, før end Krigsskadekommis-sionen har endt sit Arbejde, men da vi tænker os, at flere af Stribs Beboere og Egnens Folk gerne vil se Fæstningen paa Stranden, vil vi søge om Lov hertil, og alle, der har Lyst at komme derned, er velkommen Torsdag og Fredag Aften    Kl.19. Man mødes ved Husholdnings-skolen.

      Maria Hansen, Klejsgaard.
                                            Forstander

  N.B.! Saa snart det er gørligt, vil vort Strandareal og Engen blive tilsaaet, hvis Formaal er at binde Sandet, saa det ikke efter de mange Opgravninger danner Sandflugt ind over Byen. Vi beder derfor dem, der senere ønsker at færdes der, om at være med til at værne herom.
      Skolens Trappe fra Strandstien til Havet forbi Flygtningekolonien er lukket.

   

     Middelfart Venstreblad
             
  den 25de August 1945

  Det tegner til at vi skal
       beholde Flygtningene i Vinter,
      og Varmeproblemet bliver kostbart.

  ... I Strib er man for Tiden ved at rejse høje Stolper med fem Rækker Pigtraad omkring de tre Interneringssteder, Husholdningsskolens Mødesal med Cottagen, Pnuel og den gamle Station, og det er naturligvis for at hindre de mange ulovlige "Udflugter", som de tyske Flygtninge trods de udstillede Vagtposter hidtil har snydt sig til; men Beboerne ser ogsaa heri en Bekræftelse paa, at Flygtningene skal overvintre. Myndighederne kan her lige saalidt som de andre Steder faa nogen Klarhed bragt til Veje, og det fremhæves, at man i hvert Fald ikke ser nogen Mulighed for at skaffe Varme i Mødesalen, saa den maa rømmes, hvad der saa end skal foretages for at skaffe Plads til de derboende Flygtninge . .....
   
                
  den 31te August 1945
  Vejlby Sogneraad
    
  Man anbefalede een Ansøgning om Afholdsbevilling til "Pnuel" naar dette er rømmet for Tyskere.
   

           

    Middelfart Social-Demokrat
                  den 31te August 1945

  Undervisning af de tyske Flygtninge

  ... har faaet til Opgave at tage sig af de tyske Flygtninges Undervisning, har Borg-mester Chr. Hansen nedsat en Lokalkomite med følgende Sammensætning: Vicein-spektør V.Tønnesen, Fru Nielsen, Ferie-byen, Lærer Therkelsen, Andels-skolen, Civil-ingeniør W.Kofod og Borg-mesteren, hvis Opgave det bliver at tilrettelægge og administrere Undervisning og Oplysning for de tyske Flygtninge i Middelfart Politikreds.

                     den 31te August 1945

     Strib Koncertsal
      og Rekreationshjemmet rømmes

  En af de nærmeste Dage vil Strib slippe af med ca. Halvdelen af de tyske Flygtninge, som opholder sig der. Der er kommet Meddelelse om at de 114 Flygtninge paa "Pnuel " og de ca. 75, som befinder sig i Koncertsalen, skal flyttes dels til Fyns Forum og dels til Flygtningeforlægningen paa Skagen.

   Middelfart Venstreblad
                den 1ste September 1945

  Landsretten løslod.
    
  Landsretten har i Gaar afsagt Kendelse om, at Ingeniør  Friis,  Strib, der var fængslet sigtet for Værnemageri, skal løs-lades. Det er Stadfæstelse af en Kendelse, afsagt af Retten i Middelfart.

   

      Middelfart Venstreblad
           
  den 5. September 1945

  Atter galt med Flygtningevagterne i Strib

        Nogle Vagter holder Diskussionsklub
             med Tyskerne og skyder med skarpt.
  Fra Strib skrives til os:
     I Strib klager Beboerne atter over den Maade, paa hvilken Vagttjenesten over de tyske Flygtninge foregaar, og det synes med Rette. Vagtposterne har deres Instruks at rette sig efter, men de gør det langt fra alle - tværtimod fraternisere en Del af Mandskabet paa en ganske usømmelig Maade med internerede kvindelige tyske Flygtninge. Et Bevis i saa Henseende er den Mulkt, som en C.B.-Betjent i Strib forleden Dag blev idømt for en saadan Tjenesteforseelse, men dermed er Bunden ikke naaet. Ved Interneringsstedet," Pnuel" ser man ikke sjælden C.B.-Betjente i højrøstet Samtale med Klynger af kvindelige tyske Flygtninge der opholder sig udenfor Internatet, saaledes at fredelige Stribboere, der gaar Tur langs den bagved liggende Strandsti kan risikere at blive generet med Tilraab, ligesom der ogsaa paa anden Maade foregaar Uregelmæssigheder i Strid med Instruksen. En skarpladt Riffel er heller ikke et Stykke Legetøj, der efter Behag kan benyttes til Skydeøvelser over Bæltet saavel ved Dag som ved Nat - men desuagtet finder et saadant Misbrug Sted.
      Gruppelederen i Strib maa dog have et tjenestligt Ansvar for, at Vagttjenesten udføres i Overens-stemmelse med de herfor givne Instrukser.
      Sker der ikke en Ændring i de paaklagede Forhold, agter Stribborger at indgaa med en Klage derom til de overordene Myndigheder. Vagtmand-skabet er ikke Samfundets Herre, men dets Tjenere.

   

  Præmieskydning i Strib
  Den nystiftede Strib Skytteforening har allerede afholdte sin første Præmieskydning fandt Sted i Aftes og gav følgende ....

    Middelfart Venstreblad
             den 6te September 1945
  Strømpemærke til Damerne i Dag.

     I Løbet af Dagen vil fra Handels-ministeriet udgaa Meddelelse om, at et Strømpemærke sættes i Kraft. Mærket kommer Damerne til Gode, Mændene maa vente en Tid endnu.

               den 6te September 1945
     Skulde Strib have haft et tysk
      Benzindepot til Krigsmarinens
              Forsyning ?.

     For Københavns Byret behandles en Sag mod en tyskfødt Grosserer W.Henriksen, som bl. a. sigtes for at have forsøgt at oprette et Benzindepot i Strib for den tyske Krigsmarine. Selv paastaar Henriksen dog, at der ikke var Tale om at forsyne Krigsmarinen med den rumænske Benzin, som skulde paafyldes Tankene i Strib, den skulde alene gaa til danske Virksomheder. Men da der som bekendt ikke kunde sælges Benzin af private Firmaer til dansk Forbrug, tager man ikke Paastanden alvorligt. Henriksen har indrømmet, at han sammen med en bekendt af sig stod i Begreb med at faa Benzinen gennem et tysk Firma, men hvorfor det da ikke blev til noget, kunde han ikke sige.

           

  Middelfart Venstreblad
              den 8. September 1945
       Ny C.B-Affære i Strib

      C.B.er fængslet
        for grov Tjenesteforsømmelse.
      I Retten i Middelfart fremstilledes i Formiddags en C.B.er fra Strib, som hav-de gjort sig skyldig i grov Tjenestefor-seelse.
      C.B.er. havde Vagt i Forgaars Aften, men var ikke mødt, og i Retten for-klarede han, at Udeblivelsen skyldtes Sygdom. Imidlertid havde han ikke givet Vagtkommandøren Meddelelse herom. Da han skudle indfinde sig paa Vagten i Aftes, udeblev han atter, og da en Mand blev sendt om til C.B.eren for at under-søge Sagen blev C.B.eren fundet i beruset Tilstand og med en kvindelig tysk Flygtning i Sengen. C.B.eren paa-stod, at naar der i Forvejen var fire Mand paa Vagten, saa behøvede han ikke ogsaa at møde.
       Der blev afsagt Fængslingkendelse for otte Dage.

   

  Middelfart Venstreblad
             den 8. September 1945
  C.B.erne paa Strib svarer paa Angrebet.
  Vi har modtaget følgende:
      Deres Angreb i Middelfart Venstreblad af 5. ds. paa CB-Vagttjenesten i Strib, som efter Deres Opfattelse paa usømmelig Maade fraternisere med de internerede kvindelige Flygtninge i "Pnuel" og udsætter fredelige Stribboere for at blive generet med Tilraab, og som ogsaa paa "anden Maade" lader Uregelmæssigheder passere, leger med Skydevaaben o. lign ......
  Til Slut: De alvorlige Beskyldninger, De retter mod os uden at vedføje Deres Navn...
       Saafremt De har Grund til Klage, hvad De jo aabenbart har, saa henvend Dem til vor Ledelse og personlig. Saa er De da helt sikker paa, at Deres Anke vil blive behandlet rigtig og paa den rette Maade.
  Den anden Maade er baade uværdig og udansk
                                       C.B’erne i Strib.

   

  "H.P.A.P."s Indbo beslaglagt.
      Retten i Middelfart afsagde den 1. September en Kendelse om, at Møbelhandler  Strib,  skulde have sit Indbo, bortset fra nødvendigt Bohave, samt 150 tyske Mark og 100 norske Kroner beslaglagt, efter at det er fastslaaet, at han har været Opkøber for Tyskerne.
     
  H.P.A.P. appellerede denne Kendelse til Landsretten, der har afvist Sagen med den Begrundelse, at en Bestemmelse som den foreliggende ikke kan indankes for Landsretten.

       En lovende Sang-Koncert i Strib.

      Herrekoret "Capello", Strib, har opnaaet Sogne-raadets Tilladelse til Søndag den 7. Oktober at afholde en Koncert i Strib Gymnastiksal, og dermed opnaar Koret
  - efter flere Aars Lokalemangel - endelig at faa sin egentlige Debutkoncert i Strib. Tilmed bliver det saa en Debut, som bliver bemærkelsesværdig, idet Koret har allieret sig med Operasanger Erik West, der foruden Foredrag og Recitation vil udføre Koncertens Solopartier, og da Koret selv møder med et godt og fyldigt Program, kan Stribboerne vente sig en lødig Sangaften.

           

        Middelfart Venstreblad
                       den 8de September 1945
     Baade Damer og Herrer faar et Par nye Strømper.
      Mærkerne A 4 og K 3 bliver gyldige fra 20 Sep-tember.

                       
  den 10. September 1945

  Dyr Samtale.

       En civil Mand, der forleden Dag havde indladt sig i Samtale med en tysk Flygtning i Nærheden af Andelsskolen, har maattet betale en Bøde paa 60 Kr.

  den 11. September 1945

     Strib Grundejerforening maa opgive
                                         sin Jubilæumsfest.

      Strib Grundejerforening vedtog paa sin General-forsamling i Foraaret at afholde en Festlighed i September Maaned i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum.
       Bestyrelsen har imidlertid desværre maattet opgive at arrangerer Festen, fordi Strib fremdeles ikke har et Hotel eller andre Lokaler, i hvilken en saadan Fest kan afholdes.

   

    Middelfart Venstreblad
                den 12. September 1945
     Skovfoged Torup, Staurby Skov, idømtes 10 Dagsbøder af 20 Kr. og skal desuden udrede en Erstatning paa 28 Kr. til en Hundeejer hvis Hund han havde anskudt.
     En Mand fra Oplandet fik 80 Kr. for i Bøde for ulovlig Handel med hjemmeavlet Tobak, og Manden, der udenfor en Slagterforretning i Middelfart forleden fornærmede en Dame fik 10 Kr i Bøde.

  Strib grundejerforenings
                                 25 Aars Jubilæum

  kom i Gaar ikke til at forløbe i Stilhed, selv om den jubilerende Forenings Bestyrelse som følge af Lokalemangel maatte opgive alle Festligheder. En Deputation fra Strib Borgerforening. Strib Handels- og Haand-værkerforening og Strib Turistforening mødte nemlig op og overrakte den jubi-lerende Forening en Dirigentklokke af Sølv.

   

  Middelfart Venstreblad
          den 13de September 1945
  Idømt en Bøde paa 2000 Kr.
       for de ulovlige Æbleblade.

       Ved Retten i Middelfart blev Fabrikant Ølholm Larsen, Ejby, idømt en Bøde paa 200 Kr. for sin ulovlige Handel med Æbleblade.
      Desuden konfiskeredes Fortjenesten paa 8930 Kr. (Anklagen gik ud på at han havde solgt omtalte Æbleblade som Tobakserstatning.)

  To ulovlige Tobakshandler
          takseret i Middelfart Ret.

        To ulovlige Tobakshandlere blev i Dag takseret ved Retten i Middelfart. Der var i begge Tilfælde solgt ulovlig Tobak, hvorved de forskellige Bestem-melser var blevet overtraadt. De to To-baksavlere, der begge var fra Vestfyn, maa bøde henholdsvis 200 Kr. og 100 Kr.

           

     Middelfart Venstreblad
               den 13de September 1945

      Skal den gamle Stribfærge
                  til Norge eller Sverige.

     Likvidationsselskabet er endnu ikke kommet af med den.
     Det gamle Aktieselskab Færgefarten, Fredericia-
  Strib, der nu er i Likvidation, holdt i Gaar Generalforsamling i Fredericia under Ledelse af Revisor Jul. Olsen.
      Selskabets endelige Opløsning trækker stadig ud, idet man stadig mangler at realisere Færgen, saa Regnskabet kan sluttes definitivt. ..., og nu vil man søge at sælge Skibet til Norge eller Sverige, dersom den fornødne Eksporttilladelse kan opnaas

  Bunkers-Bal i Strib.

     En Skare danselystne Strib-Ungdom har løst det prekære Spørgsmaal om Lokalemangel til Fester paa en ganske særlig Maade, der dog ikke faldt i Beboernes og Myndighedernes Smag. De lavede simpelt hen Bal i den nu "pensionerede" Bunkers ved Nordenstrand, idet de gik "under Jorden" og traadte Dansen til Harmonikamusik under cemenhvælvingen. Den var imidlertid ikke helt "bombesikker", idet de blev bombarderet med Græstørv og lignende gennem Luftkanalen, og saa forlagde de Dansen til Færgens Ventesal. Her blev deres langt fra lydløse Adfærd dog Beboerne for Meget, og Politiet mødte og noterede Baldeltagerne. De slipper dog formentlig med en Advarsel.

   

    Middelfart Venstreblad
                den 14. September 1945

  Strib faar otte Tog daglig
                                       i hver Retning.

       Toggangen paa Strækningen Middelfart-Strib vil, naar den ny Oktober-Køreplan træder i Kraft, opnaa en betydelig Forbedring, idet der da efter Forlydende vil komme til at løbe otte Tog daglig i hver Retning.
      Selv om Strib dermed langt fra har opnaaet Førkrigstidens Forbindelser med Omverde-nen, er der dog god Grund til at glæde sig over dette Skridt i den rigtige Retning.
     Bør Erhvervs-Foreningerne i Strib mon ikke allerede paa det nuværende Tidspunkt have Opmærksomheden henvendt paa Formen for Stribs fremtidige Trafikforbindelser med Om-verdenen ?
     Naar man nemlig erindrer sig Førkrigstidens ofte overfyldte Rutebiler paa denne stærk trafikerede Strækning, og som af den Grund ikke saa sjældent maatte efterlade Passa-gerer ved Stoppestederne vil det sikkert være af den største Interesse for Helheden at kunne bevarer Toggangen frem for eventuelt at skulde gaa tilbage til en Forbindelse med Rutebiler.
       Hensynet til Godsbefordringen til og fra Strib spiller nemlig en saa stor Rolle, at det ikke kan lades ude af Betragtning, ikke mindst, naar man vil holde sig Udnyttelsen af det gamle Jernbaneterræn for Øje.

   

     Middelfart Venstreblad
            
  den 20. September 1945

  C.B.eren fra Strib anholdt for Røveri
  .
      C.B.eren fra Strib Helmuth Hansen, der var indblandet i en Affære med en tysk Flygt-ningepige, der blev fundet hjemme paa hans Værelse, og som modtog Bøde herfor, er nu blevet anholdt af Politiet i København, hvor han sigtes for at have deltaget i en Række Røverier, som fandt Sted før Kapitulationen.
            

  Muslingekogeriet i Strib
                         til Politiundersøgelse.
    
  Mytilus’ Direktør  Poul Bihesen, arresteret.
  - Der blev sendt Flæsk til Tyskland i Firmaets Muslingetønder.
      Straks efter Befrielsen indledede Politiet en Undersøgelse af Landets Muslinge-kogerier, der i stor Udstrækning , ekspor-terede Muslinger til Tyskland, og der er i flere Tilfælde rejst sigtelse for Værnemageri.
       Undersøgelserne mod Firmaet Mytilius, der bl.a. ejer Muslingekogerierne i Holbæk og Horsens og har ejet Muslingekogeriet i Strib. ...
         Der har været visse Uregelmæssigheder ved Firmaets Leverancer, idet flere Muslingetønder blev fyldt med Flæsk i Stedet for Muslinger, og Politiet skal nu have placeret Ansvaret for denne ulovlige Udsmugling af danske Levnedsmidler.
   

           

  Middelfart Venstreblad
              den 24. September 1945
  "H.P.A.P.
  "
          levede under falsk Navn.

    I Sagen mod den tyske Haandlanger fra Strib, "H.P.A.P.",der befinder sig i Internat i Nyborg, er der kommet et overraskende Moment frem, idet "H.P.A.P." har tilstaaet, at han de sidste 25 Aar har levet under falsk Navn. Hans rigtige Navn er Hansen. Grunden til Falskneriet er den at H.P.A.P.- i 1920 fik en Dom for Bedrageri. Han ønskede imidlertid at slippe for det ubehagelige Ry, der siden denne Dom klæbede til ham, og med Bistand fra en anden Mand, en Tjener, lavede han det falske Navn og kaldte sig H.P.A.P. Siden rejste han til Tyskland, hvor han giftede sig og vendte derfra hjem, uden at nogen kendte hans virkelige Identitet.

   

  .    Middelfart Venstreblad
              
  den 24. September 1945

  De nye Biler bliver dyre.

     Den billigste Efterkrigsvogn, der nu sælges paa det engelske Marked, er en Morris 8, en 2-Dørs, lukket Salon-Model. Den koster 4700 Kr. plus 1320 Kr. i Omsætningsskat, i alt altsaa 6020 Kr. til Sammen-ligning tjener, at en lignende Model før Krigen kostede 2560 Kr.

      Nye Holdepladser ønskes
                                         paa Strib-Banen.

       Strandvejens Grundejerforening holdt i Aftes Medlemsmøde, hvor ... og samtidig kom ind paa en Drøftelse af Middelfart
  -Strib Banens Holdepladser. Der var Misfornøjelse med, at Toget ikke holder ved gl. Banegaard, idet mange benytter Motortoget, naar de skal paa Arbejde paa Kabelfabrikken og altsaa maa gaa helt fra Stationen til Kabelfabrikken. Samtidig fandt man, at en Holdeplads lige efter Tunnelen vilde have større Betydning end Holdepladsen ved Rubæksbanke.

   

   Middelfart Venstreblad
           
  den 26. September 1945
  .
  En D.S.B.- Motorvogn til Strib Ruten

     Paa Strækningen Middelfart-Strib løber Motorvognen saaledes:
      Fra Middelfart KL.8,30
                og kommer tilbage hertil 9,10.
      Afgang 10.00, tilbage 11,00
      Afg.12,50, tilbage 14,00
                 og kører til Fredericia 14.06
       Kommer fra Fredericia 15,47,
        køre til Strib 15,50
                   og vender tilbage 16,30.
       Afg.17,15, tilbage 18,30.
       Afg. 18,50 tilbage 19,30
       Afg. 21,10 tilbage 22,05
  Alle disse Tog løber daglig. Desuden løber et Tog 22,25 paa Hverdage og kommer tilbage til Middelfart 23,00.
     Søndage Afg. 23,40 tilbage 0,20
              og fortsætter til Fredericia 0,34.

           

            Middelfart Venstreblad
                   
  den 27. September 1945

  CB-Vagtpost ved Strib beskudt i Nat.

      To mytiske Personer, som raabtes an af Vagtposten, svarede med skarpt, og der opstod et voldsomt Skyderi.
      Terrænet ved den gamle Banegaard i Strib blev i Nat omkring Midnatstid Skueplads for en Skyderiaffære i Lighed med, hvad der er forefaldet i en lang Række Tilfælde ud over Landet, idet en CB-Vagtpost, Josef Jørgensen, under sin Vagttjeneste blev beskudt med skarpt af to mystiske Mandspersoner.
      Vagtposten, som bevogter Internatet ved den gamle Banegaard, hørte ved 24-Tiden Pusleri i et nærliggende Krat, og da han raabte over efter Krattet, dukkede to Mands-personer op og forsøgte at stikke af. Cb’eren raabte dem an fire Gange og affyrede derefter, da de ikke gjorde Tegn til at standse, to Varselsskud op i Luften. Næppe havde CB’eren imidlertid fyret de to Skud af, før den ene af de flygtende vendte sig om mod CB’eren og formodentlig med en Pistol affyrede tre skarpe Skud mod ham, saa
  - som CB’eren selv siger - han hørte Projektilerne hvine i Luften lige omkring sig. De to flygtende forsvandt nu, efter hvad der kunde ses, ind gennem Krattet, men under Skyderiet var de øvrige vagthavende CB’ere kommet til, og man startede en regulær, ikke ufarlig Klapjagt paa Snigskytterne. .... men herunder maa de to Snigskytter have set deres Snit til at forsvinde ind mod Byen. En Eftersøgning i Byens Gader gav intet Resultat.
     Under den hæftige Skydning var det alt andet end behageligt for de Mennesker, der boede i Nærheden, og flere Huse bærer i Dag Skudmærker. Særlig er det gaaet ud over Maskinmester Brinkløvs Hus. ...

   

    Middelfart Venstreblad
             
  den 26. September 1945

  Særretten paany sat i Middelfart.

  ...

    Revisor V.A, Strib,
               faar Dom i Eftermiddag.

     Over Middag fremstilles desuden Revisor V.A, Strib, der har haft Hvervekontor for Frikorps Danmark og ligget inde med ulovlige Vaaben. Under Gennemgangen af Sagen kom det endvidere frem at V.A. havde været Nazipartiets Afdelingsleder for Middelfart, men V.A hævdede kun at have hvervet een Mand til Frikorpset, idet han plejede at advare dem mod at tilmelde sig dette. Han indrømmede at have ejet en Revolver og en Salonriffel.
      Anklageren nedlagde Paastand om Dom efter Anklageskriftet, men Forsvareren krævede Frifindelse.

   Den tyske Skomager lavede
                  alle Tyverierne i Strib

      Politiet var i Formiddags i Strib med den tyske Flygtning, Skomager Gerhardt Schaf-fer, som havde tilstaaet i alt 4-5 Tyverier i Strib, I Dag tilstod han yderligere nogle Stykker, og det ser saaledes ud til, at det er ham, der har de fleste af den senere Tids mange Tyverier i Strib paa Samvittigheden.

   

  Store Bøder for at holde
       Lagkagegilde med
           tyske Flygtninge.

     Det er stadig galt med Frater-niseringen i Strib, og Politiet har nu sat Bøderne op, saa der ikke mere slippes med "blot" 60 Kr. i Bøde for at komme sammen med tyske Flygtninge. En Sag i Retten viste det.
      Her fremstilledes tre unge Mænd og Faderen til en fjerde, som lige er rejst hjemmefra. De unge Mænd havde for nogen Tid siden holdt Lørdagsaftengilde med Lagkage for to tyske kvindelige Flygtninge og en mandlig i et Badehus ved Strib Strand, og Mødet havde ikke været tilfældigt, men var blevet aftalt i Forvejen. Desuden havde den ene tiltusket sig en tysk Pistol for sit Armbaandsur.
      De to af de unge Mennesker fik hver en Bøde paa 100 Kr., en tredie fik 80 Kr. i Bøde, mens ham med Pistolen maatte helt op paa 160 Kr. Dette vilde hans Fader imidlertid ikke gaa med til
  - den unge Mand er under 18 Aar - og Sagen gaar nu for hams Vedkom-mende til Doms.

                 
   

      Middelfart Venstreblad
                 
  den 26. September 1945

      Den tyske Skomager begik i alt
                           syv Indbrud i Strib

       Den tyske Skomager, som forleden blev anholdt af Politiet i Middelfart og tilstod en Række Tyverier, var i Gaar sammen med Politiet i Strib for at udpege de Steder, hvortil han havde foretaget sine natlige Togter, der som oftest gik ud paa at skaffe sig Fødevarer. Manden lider af Hukommelsestab, saa det havde sine Vanskeligheder, men det lykkedes dog omsider at faa alle Gerningsstederne for hans indbrud udpeget. Han har foruden de tre Indbrud paa Rolighedsvej 2 og 4 - hos Brovagt Svendsen brød han ind to Gange - foretaget Indbrud to Gange hos Mejeriejer Uth, hos Fabrikant Erling Madsen, paa Husholdningsskolen og forsøgt Indbrud hos Hotelejer Niels Petersen. Paa skolen havde han foruden Fødevarer stjaalet bl.a. et Strygejern og nogle Tæpper

    Tyske Patronhylstre fundet efter
                                            Skyderiet i Strib.

      Under Politiets Eftersøgning af Terrænet ved den gamle Banegaard i Strib, hvor Skyderierne mod CBerne forleden Nat fandt Sted, er der blevet fundet Patronhylstre efter tysk Ammunition. Ligeledes er der i Maskinmester Brinkløvs Hus fundet et afskudt og velbevaret Projektil, ogsaa tysk Politi arbejder videre med Sagen
   

       

  Dødsfald
       Fyrmester ved Strib Fyr, M. Unger-skov, er efter et langt og haabløst Sygeleje i Aftes stille afgaaet ved Døden, godt 61 Aar gammel.
     Ungerskov, der var født i Skærbæk ved Kolding Fjord, var en stout Sømands-skikkelse. Som ung Mand stod hans Hu til Søen, og efter i nogle Aar at have pløjet Havnene i Koffardifarten ansattes han som Dykker i Bjergningsselskabet Switzers Tjeneste, indtil han for 30 Aar siden ansattes som Fyrmester i Strib.
      Den afdøde var en indsigtsfuld og pligttro Tjenestemand, der ved sin stille og bramfri Færd vandt sig mange Venner.
  Han efterlader sig Hustru og en gift Datter.


          Revisor V.A.
                   fik eet Aars Fængsel.

     Dommen over Revisor Andersen fra Strib faldt Kl. godt 14, og den kom til at lyde paa eet Aars Fængsel med Fortabelse af almen Tillid for et Tidsrum af fem Aar. I Dommens Premisser hed det, at Andersen dømtes for Forsøg paa Hvervning. Han modtog Dommen.

        Middelfart Venstreblad
             
  den 1. Oktober 1945
   
  Tør Tobak modtages
  til C.W.Obel, Aalborg:

  Nr. Aaby St.
     Tirsdag den 2. Oktober Kl. 9-11,30
  Kauslunde St. (Svinerampen)
      Fredag den 5. Oktober Kl. 8,30-11 Middelfart (Toldkammeret)
     Fredag den 5 Oktober Kl. 8.30 - 11.
  Røjle St.
      Mandag den 8. Oktober
      Kl. 8,30 - 11 og 13 - 15.

  Anmeldelse af Partierne sker til
  Købmand H.A.Madsen,
                         Røjle Telf. 36
  og Kømand Vork, Nr. Aaby, Telf. 190,
  eller til undertegnede, hvor De vil faa Tid opgivet for at undgaa for lang Ventetid.

  Vaad Tobak, Tobak med fede Stilke modtages ikke.

  N.B. !
  Husk Dyrkerkortet.
                               I.C.Juul,

                 Telf. 500 og 509. Middelfart
   
                       
   

         Middelfart Venstreblad
                          
  den 26. September 1945
     Hjemsendelse af flygtninge til Vestzonerne
       giver ikke Haab om større Forbedringer.

       I den sidste Tid har Flygtningeadministrationen arbejdet med en omfattende Undersøgelse af, om ...., at Flygtninge fra de engelsk-amerikansk-franske Zoner kan hjemsendes, hvis de selv kan finde Husly,
       Med Hensyn til denne Undersøgelse i Vestfyn er den endnu ikke afsluttet, idet vi her har 18 forskellige Flygtnin-gelejre under 10 forskellige Lejrkommandanter, men som antydet for Helheden regner man heller ikke her med, at der kan blive Tale om nogen Hjemsendelse af Betydning for Belægningerne, saaledes er der i den store Lejr paa Strib gl. Banegaard kun en eneste Flygtning fra Vestzonerne, en 87-aarig Mand, som kun er Ejer af et Ur og en Kuffert, og som ikke er alt for begejstret for at vende hjem til sin tidligere Opholdsby, Kiel.
   

     

   

     Middelfart Venstreblad
                  
  den 9. Oktober 1945

  Ny uro i Strib østre Vandværk.

  Strib østre Vandværk har holdt ekstraordinær Generalforsamling i Nydahls Café til anden Behandling af de paa den ordinære Generalforsamling vedtagne Lov-ændringer. De paagældende Ændrin-ger blev paany vedtaget og har dermed opnaaet Lovkraft.
    Dønningerne fra den bevægede Gene-ralforsamling i Juli Maaned udeblev ikke ved denne Lejlighed, og det resulterede i, at Næstformanden, Stationsforstander Mikkelsen, der i Formandens Forfald havde ledet Mødet, som Protest mod den Maade, paa hvilken Bestyrelsen blev behandlet fra Medlemmernes Side, forlod Mødet.

       

  Middelfart
        Venstreblad

      
  den 12. Oktober 1945

     Sort Børs i Strib  med
       amerikanske Cigaretter.

  Politiet har anholdt en 22.aarig Mand i Strib, som solgte amerikanske Cigaretter til sine Kammerater for 1-1.25 Kr. pr Stk. Han oplyste, at han havde købt Cigaretterne i Kolding og udeluk-kende for at gøre sine Kamme-rater en god Tjeneste. Omsæt-ningen havde været paa ca. 200 Cigaretter. Han blev løsladt, men Sagen vil faa Efterspil i Retten.

   
                       
   

         Middelfart Venstreblad
                              den 1. Oktober 1945

        Stor Bedring i Toggang
                           og Post i Strib.

      Med den nye Køreplans Ikrafttræden i Gaar op-naaede Strib endelig at faa sine Forbindelser til Omverdenen bragt ind under taalelige Forhold, og paa Baggrund af de hidtidige elendige Forbindelser føles næsten overdaadigt, at der fra og med i Gaar indførtes otte Togforbindelser i hver Retning mellem Strib og Middelfart.
      Det første Morgentog udgaar fra Fredericia, og det sidste Aftentog gaar tilbage hertil, ligesom Forbin-delsen med Afgang fra Strib Kl. 13,45 vidreføres fra Middelfart til Fredericia, saa rejsende baade fra Mid-delfart og Strib dermed kan opnaa Forbindelse med det nordgaaende Lyntog. Stribtoget returnerer saa med Ankomst til Strib Kl. 16.05 .Det er altsaa en stor Udvidelse af Trafikken fra og til Strib, og den mod-tages naturligvis med Begejstring - undtagen maaske i Middelfart Station, hvor Ekspeditionen af de mange Strib-Tog, subsidiært Fredericia-Forbindelser, ikke er fri for at gribe forstyrrende ind i Benyttelsen af Sta-tionens Rangerspor.
        Samtidig betyder det en væsentlig Forbedring af Postgangen i Strib, idet Morgenposten ankommer fra Middelfart Kl. 8,35 med en Eftersending Kl. 10,15, og for Middelfart Venstreblads Vedkommende naar vi frem med Toget Kl. 16,05, hvilket betyder en kraftig Fremrykning af Omdelingen. Paa Hverdage afgaar sidste Postsending fra Strib Kl. 18,05 og paa Søn- og Helligdage Kl. 21,50, saaledes at man indtil 20 Minut-ter før disse Tidspunkter kan lægge Post i Kassen ved Posthuset og naa af faa det med. Paa Søn- og Helligdage kan Abonnenter faa udleveret deres Aviser paa Posthuset mellem Kl. 9 og 9.30
       Samtidig sker der nu ogsaa en Forbedring for Forbindelserne til Vands, idet Færgen Strib-Fredericia fra og med i Morgen sætter sin udvidede Fartplan i Kraft.

       

   Middelfart Venstreblad
              den 23. Oktober 1945
     En Mand, der mødte i Middelfart Ret i Gaar, har tidligere faaet en Bøde paa 60 Kr. for at komme sammen med en bestemt kvindelig tysk Flygtning i "Pnuel" i Strib. Det var den samme Pige, han denne Gang atter var Kommet sammen med, og han slap ikke med en Bøde, men idømtes otte Dages Hefte, som han modtog med et resigneret Skuldertræk.

  Tre Bestyrelsesmedlemmer i Strib
   østre Vandværk gaar som Protest.

     Bestyrelsen for Strib østre Vandværk har holdt et Møde, i hvilket den reste-rende Del af den gamle Bestyrelse, nemlig Formanden, Eksportør E.Jeppesen, Næst-formanden og Kassereren, Stationsfor-stander Mikkelsen og Værkfører C.Alber-tus, nedlagde deres Mandater med den Motivering, at de ikke længere vilde finde sig i oppositionens Chikanerier, der kun skyldtes personlige Forfølgelser uden at der forelaa den mindste Grund til berett-iget Kritik af den Maade, paa hvilken Værket var blevet ledet.
      Tilbage i Bestyrelsen sidder saaledes nu kun Postbud Chr. Larsen og Direktør C.Lyth, der valgtes af Oppositionen paa den sidste afholdte Generalforsamling i Juli Maaned, saaledes at der formentlig nu maa indvarsles til en ny ekstraordinær Generalforsamling for at faa Bestyrelsen lovmæssigt suppleret.
      Spørgsmaalet er saa, om dette kan føre til, at den megen Uro indenfor Værket kan bringes til Ophør.

       

   Middelfart Venstreblad
              
  den 24. Oktober 1945

  Ejendomshandler i Strib.

      Fiskehandler Morten Hansen, Strib, har solgt sin Ejendom med Forretning, Havne-gade 1, til fhv. Mælkehandler Gunnar Bauer, Strib, for 15,500 Kr. Overtagelsen sker straks.

      Rentier J.P.Christensen, Strib, har solgt sin Ejendom Vestergade 70, til Skomager-mester Johannes Boesen, Strib, for 19,000 Kr. Overtagelsen sker den 25 November. Det er Hr. Boesens Hensigt at flytte sin Forretning til den nyerhvervede Ejendom til Foraaret.

    Hver Patient koster Middelfart
       Sygehus 12 Kr. om Dagen.
    Og et Sygehusophold varer gennemsnitlig ca. 22 Dage.
      Middelfart Sygehus har udsendt sin udførlige Beretning for 1944-45, og vi bringer et lille Uddrag, der belyser den - som altid - travle Virksomhed paa denne Institution.
     Belægningen har - Traditionen tro - været større end de normale Senge-pladser. Disse er 91, men Gennemsnits-belægningen har været 98, og man har i enkelte Perioder endda været oppe paa 120.....
                 den 26. Oktober 1945
  Vejlby Sogneraad.
  ...
      Fru E.Solberg ansøgte om Bevilling til at drive et lille Hotel i Ejendommen Rør-kjærsvej 22 i Strib med Ret til Udskænk-ning af stærke Drikke, men det kunde Sogneraadet ikke anbefale.

   
                       
   

      Middelfart Venstreblad
                    
  den 27. Oktober 1945

      Nye Tørvemærker i Kraft.

      En af de nærmeste Dage, maaske allerede Mandag, sættes to nye Tørvemærker i Kraft, nemlig Mærkerne B og C.
        De. der endnu ikke har faaet Dækning for A-Mærkerne, vil dog faa en Fortrinsstilling ved Indkøb af Tørv, men man regner med at en Del af Industriens Beredskabstørv, som de maa aflevere i samme Forhold som de faar udenlandsk Brændsel, kan indgaa i Handelen.

                  
  den 31. Oktober 1945
      Ny CB-Affære fra Strib i Retten.
    
  Den anklagede tiltales for Vold mod kvinde-lig Flygtning, men hævder kun at have kysset hende.
      I Middelfart Ret har været behandlet en Sag mod den 22-aarige tidligere CB-Mand fra Strib, som tiltaltes for Vagtforseelse og for Volds-forsøg overfor en tysk kvindelig Flygtning.
      Den tiltalte nægtede det sidste. Han havde kun kysset Pigen, hævdede han, og den tyske Flygtning og en Veninde førtes som Vid-ner. ved Hjælp af Tolk. Pigen forklarede, at CB-eren havde kysset og krammet hende, men iøvrigt vilde hun være meget ulykkelig, dersom en dansk Mand skulde straffes, fordi hun vidnede. Desuden havde hun stukket CB.eren to lussinger, da han forsøgte sine Tilnærmelser, og saa var den Sag vel over, mente hun.
          Veninden afgav Forklaring overensstem-mende hermed, og der falder Dom i Sagen om en Uge.

       

    Middelfart Venstreblad
             
  den 2. November 1945

     Ligger de tre tyske U-Baade
                                       i Lillebælt ?
     
  Da den 1500 Tons store Damper "Energi" af Marstal i Forgaars gik gennem Lillebælt, grundstødte den pludselig mellem Trelde Næs og Strib Fyr over ved den jyske Kyst Grundstødningen skyldtes en Misvis-ning paa Kompasset paa 1½ Streg, og man mener nu, at det er Vragene af de tre tyske U-Baade, som de engelske Flyvere den 4. Maj bombede, som ligger her og bevirkede Misvisningen paa Kompasset. "Energi" kom løs ved egen Hjælp.

              
  den 6. November 1945
     Heftestraf til CB-eren,
           der kyssede den tyske Pige.
     
  Der faldt i Gaar Eftermiddags Dom i Middelfart Ret i Sagen mod CB-Vagten fra Strib, der havde kysset en tysk Pige og forsøgt at gøre sig gode Venner med hende. Den kom til at lyde paa otte Dages hæfte.
            
  den 10. November 1945
   Stormen voldte Skader
      for Tusinder af Kroner i Vestfyn.
   
  Badehusene væltet og Smaabroerne re-vet bort.
     Ved Stutterigaarden slog Bølgerne helt op i Skoven, og rundt langs de høje Brinker ved Staurhoved og Røjle Klint hulede Bølgeslaget slemt ud mange Steder, men om alvorlige Skred blev der dog endnu ikke Tale, hvorimod der sikkert kan blive Efterveer med Skred senere....

       

  Paa Strib Nordenstrand fra Røjle Mose ind til Fyret stod Vandet ind over Stranden. Badebroerne paa hele denne Strækning er helt eller delvis revet bort, og en række af de smaa Badehuse er væltede eller beskadigede, saa hele Stranden flyder af Vraggods.

     Pynten ved Strib Fyr undergravet.

      Færgefarten mellem Strib og Fredericia maatte tidligt i Gaar indstilles, idet Højvande og Storm i Forening gjorde det ganske umuligt at gennemføre Turene, men i Dag er Færgen atter i Gang. Den værste Skade forvoldtes ved den stærkt udsatte Pynt omkring Strib Fyr, hvor Bølgeslaget undergravede det svære Betonfundament, hvormed Fyret er sikret, saa man var nær ved at nære Frygt for, at det kunde betyde Trussel mod selve Fyret, men det gik dog godt, saa man slipper med et betydeligt Opfyldnings og Funderingsarbejde nu bagefter. Samme Sted ligger Statsbanernes gamle Isbaadshus, der nu anvendes af Sogneraadet som Oplagsskur for hele det kommunale Tørvelager. Det blev slaaet itu af Stormens og Søens forenede Kræfter, og selv om der blev sat stort Mandskab i Gang med at redde det mest mulige, saa blev alligevel en betydelig Del af Tørvene skyllet bort, og Resten er tilsyneladende ikke meget bevendt som Brændsel, saa det kan blive alvorligt nok for de Beboere, der heri saa Chancen for de Beboere, der heri saa Chancen for en lille Brændselsreserve hen paa Vinteren.
      Langs hele Kysten fra Strib til Middelfart er adskillige Smaabaade slaaet ned og for fleres Vedkommende halvt ødelagte ....

   
                       
   

      Middelfart Venstreblad
                        den 12. November 1945

    Selve Kystsikringen ved Strib
                         sprængt af Stormen.

       Klinterne paa Strib Odde skred ud, saa en Villa er i Farezonen.
  ... Ved selve Strib Fyr er der næppe Tvivl om, at den Sikring, der for et Par Aar siden blev foretaget under Ledelse af fornylig afdøde Fyrpasser Ungerskov, har forhindret selve Fyrtaarnet i at komme i alvorlig Fare. Den svære Kystsikring af to Rækker nedrammede Træstam-mer, fyldt op med svære Søsten mellem de to Rækker, kunde modstaa Uvejret, men Vand-masserne væltede over denne ubrydelige Vold, saa de dannede et Krater i Jorden bagved, og det var denne Udhulning, der naaede helt hen til Fyrtaarnets Fod, saa man her maatte til at fylde Sandsække i Hullet af Sikkerhedshensyn.
         De høje Skrænter fra Fyret til Fredericia-Færgens Leje er slemt medtagne, idet ikke engang de cementstøbte Sikringer her har kunnet holde til det vældige Pres. De sprængte, og store Jordskred har fundet Sted. Den yderste Villa paa Skrænten, "Mira" - det tidligere "Brej-dablik" (1qb rolighedsvej 14) - ligger i Farezonen, saa det sikkert maa være paakrævet at foretage en omfattende Sikring af Stedet, saafremt Faren for nye Skred, der kan bringe Villaen til Sam-menstyrtning, skal afværges.
        Ogsaa det svære cementfugede Stenglacis foran Fredericia-Færgens Ventesal er styrtet sammen, saa Søerne har dannet et stort Krater, hvorved Forenden af Ventesalen er kommet til at svæve i Luften og Adgangen dertil næsten umuliggjort. Den meget svære Betonstøbning med Bølgebryder udfor Slagtermester H.Olsens Villa ved Gl. Slot har heller ikke kunnet modstaa Stormens og Vandmassernes forenede Kræfter, men er trods en solid Fundamentering blevet sprængt i mange Stykker.
   

       

    Middelfart Venstreblad
                 den 16. November 1945

      Frikorpsmand fra Strib
                       i Middelfart Ret.

       En Frikorpsmand, den 26-aarige EAH, der bor i Strib, fremstilledes i Middelfart i Grundlovsforhør i Middelfart Ret. Han ind-rømmede, at han havde været i Frikorpset et Aars Tid, hvorunder han det meste af Tiden havde opholdt sig i Uddannelseslejr i Polen. Han havde tidligere været paa Aandssvageanstalt, og det var for at komme bort fra al det herhjemme, at han meldte sig til Frikorpset, forklarede han.


       C.B-Vagten gik hjem
                    og spiste Natmad.

      En C.B.er fra Strib, der havde forladt sin Nattevagt i to Timer for at gaa hjem og nydr et Par Snitter Natmad, var i Dag mødt i Middelfart Ret. Han indrømmede Forseel-sen, og der falder Dom i næste Uge.

                 den 17. November 1945

      Politiet fandt hurtigt Flygtninge
      fra baade Hospital og Billeshave.

      Middelfart Politi maatte i Aftes paa dob-belt Flygtningejagt, idet man omtrent sam-tidig blev anmodet om Assistance fra Sinds-sygehospitalet og fra Billeshave. Det første Sted var en kvindelig Patient flygtet, og man kom hurtigt paa Sporet efter hende, hvorefter det fulgtes til Strib, hvor hun et Par Timer efter blev taget og bragt tilbage.

  Fra Billeshave var det et Par unge Piger, der var flygtet, men heller ikke i dette Tilfælde varede Friheden ret længe. Senere paa Aftenen blev de fundet paa Middelfart Station, og saa gik Turen straks tilbage til Billeshave.

       

      Middelfart Venstreblad
                    den 19. November 1945

      En Damper strandet
                            ved Strib i Taagen.

        Og Taagen var saa tæt, at der gik mange Timer, før de nærmeste Naboer opdagede Uheldet.
       I Lørdags ved Middagstid, da Taagen over Vestfyn var paa sit højeste, skete der en Stranding ved Strib Nordenstrand, idet DFDS’ Fragtdamper "Yrsa", paa Rejse med Stykgods fra København til Fredericia og Kolding, i den veritable Londonnertaage gik lige ind mod Land ud for "Skovs Vej" og kom til at staa vinkelret paa Kysten. Beboerne i Nærheden havde nok hørt en kraftig Tuden; men de kunde overhovedet intet se, og de nærmestboende anede endnu flere Timer efter intet om Srandingen, før Venstrebladet spurgte derom. Samtidig lettede Taagen saa meget, at man kunde se "Yrsa" fra Stranden, og det viste sig, at den stod meget tæt ved Land.
        Der var allerede blevet foretaget Forsøg paa at komme flot ved Hjælp af Varpankre, men det lykkedes ikke, og man saa smaat indstillet paa at rekvirere Hjælpeskib; men heldigvis var Grundstødningen sket ved Lav-vande, og da Damperen stod paa ren Sand-bund, kunde der ved Stigende Vande dannes en tilstrækkelig dyb Rende, saa Skibet ved 20-Tiden formaaede at trække sig selv af Grunden.

                    den 21. November 1945
        250 Gram Kaffe til alle over 6 Aar.
  Man kan i Stedet for Kaffen købe 200 Gram te  eller 500 Gram Kakao.
       Nu er det afgjort, at vi faar Kaffe til Jul. Det Skib der er paa Vej med kaffen, ventes hertil 1. December, og den vil være klar til at fordele til Forretningerne omkring den 18. - 20. Decem-ber.

   
                       
   

      Middelfart Venstreblad
                    den 26. November 1945

      Da Lillebæltsbroen
         var i en kritisk Situation.

      Der var tilrettelagt Færgefart mellem Middelfart - Strib og Fredericia, og Køreplanen var rede til at sætte i Kraft.
      Tyskerne havde som omtalt Planer om, at Lillebæltsbroen skulde sprænges i Luften, og naar det ikke skete, skyldtes det besindige tyske Officeres Samarbejde med den danske Mod-standsbevægelse.


  Færgelejet i Strib blev sat i Stand

       En Ødelæggelse af Lillebæltsbroen vilde have betydet den alvorligste Vanskelighed for Forbindelsen mellem Landsdelene, og Stats-banerne havde truffet de nødvendige Forholds-regler med Henblik paa den Situation, at Broen var blevet sat ud af Funktion. Herom fortæller Statsbanernes Blad "Vingehjulet".
        - Forskellige Udveje var mulige, men som den lettest gennemførlige og økonomisk mest forsvarlige valgtes en Ordning, hvorefter Gods- og Vogntrafik skulde ledes over Strib-Fredericia, medens Persontrafikken skulde dirigeres over Middelfart-Fredericia, Jernbane-sporene mellem Middelfart og Strib var i en saadan Forfatning, at de nok kunde klare Godstrafikken , selv om de ikke har været benyttet længe. Derimod var Færgelejerne ikke beregnet og ikke i tilstrækkelig god Stand til en saadan Belastning, hvorfor DSB i al Stilhed lod dem reparerer, Yderligere blev Middelfart Havn, hvortil Persontrafikken skulde føres, anbragt Frihol-derværker. I Fredericias nye Havn byggedes et Midlertidig Færgeleje med tilhørende Klap, Galge og Spil for Godsfærgerne, medens der blev anbragt Friholderværker for Personfærgerne

       

  Færgerne var klare.
      Det var sværere at løse Problemet med tilstrækkelige Færger; men ogsaa det Spørgsmaal blev klaret, idet man besluttede, at "Dan" og "Orehoved" skulde benyttes til Afvikling af Gods- og Vogntrafikken. Disse Færger kunde kun tage 7 a. 8 Vogne pr. Tur, og det blev derfor besluttet at gen-nemføre uafbrudt Sejlads med begge Færger Døgnet rundt, hvilket vil sige ca. 25 Dobbeltture pr. Døgn mellem Strib og Middelfart. Færgerne "Helsingborg" og "Kronborg" skulde have været benyttet til Persontrafikken mellem Fredericia og Mid-delfart, og da Persontrafikken i de sidste Krigsaar blev mindre og mindre, regnede man med, at "Helsingborg alene kunde klare Persontrafikken. Færgen ,,Kronborg" skulde saa ligge i Reserve, saa den kunde sættes ind mellem Sjælland og Falster, saafremt Storstrømsbroen ogsaa vilde blive sprængt.


  Køreplanerne laa færdige.

      Man havde sikret sig saa meget indenfor DSB, at man havde ladet udarbejde nogle saakaldte "Brokøreplaner", som kunde væ-re udsendt med Timers Varsel.
      Heldigvis blev der aldrig Brug for disse Nødforanstaltninger, idet vi fik Lov til at beholde vore pragtfulde Broer, men selv om DSB’s Arbejde paa dette Omraade var spildt, har det ikke været mindre rigtig og paaskønnelsesværdigt.


                 den 1. December 1945
  H.P.A.P.fra Strib
   fik sin Fængslingsfrist forlænget til 2. Ja-nuar. Han paaberaabte sig, at han "kun" var Værnemager og iøvrigt en god dansk Mand, men det hjalp altsaa ikke.

       

        Middelfart Venstreblad
                      den 5. December 1945
   Stort Byggeri i Strib
   Det nye Byggeselskab vil opføre
        fire Ejendomme med 12 Lejligheder.

     Strib Bolig-Byggeselskab af 1945 blev oprettet i Sommer med den opgave at medvirke til Afhjælpning af den i Byen herskende Bolignød, der i Strib som andre Steder var i Færd med at antage en katastrofal Karakter.
     Der nedsattes et tre Mands Udvalg, bestaa-ende af Ejnar Jacobsen, Rolighedsvej, Søren Sørensen, Havnegade, og Erh. Thomsen, Ves-tergade, med sidste som Formand til at arbejde videre med Sagen. Udvalget søgte Forbindelse med Institutionen "Arbejderbo" i København, for hvem det lykkedes at opnaa baade teknisk og økonomisk Assistance, saaledes at Byggeplanen nu kan realiseres, saa snart nogle Formaliteter og de nødvendige Byggematerialer staar til Raadig-hed, hvilket menes at være bragt i Orden i den nærmeste Fremtid. Paa Grundlag heraf bliver der nu udarbejdet Arbejdstegninger af Arkitekt Lind, Middelfart. Af fhv. Vaskeriejer A. Bjørnskov er der købt et Areal i Kvarteret ved Søborgvej paa ca. 18,000 Kvadratalen for en Pris af 6000 Kr., alt-saa kun godt 30 Øre pr. Kvadratalen. Der er projekteret opført fire Blokke med tre Lejligheder i hver, bestaaende af to Værelser med to Kamre samt Køkken og Nutidens Udenomsbekvem-meligheder.
        Formentlig vil hele Komplekset kunne taget successivt i Brug i Løbet af det kommende Aar, hvormed Byens Bolignød delvis vil være afhjul-pet, ihvertfald saaledes, at en eventuel Husvilde-forsorg i Strib kun vil blive af midlertidig Karakter.


  Margarine inden saa længe.

      Der er Mulighed for, at Margarineindustrien vil komme i Gang et Stykke ind i det nye Aar...
   

   
                       
   

        Middelfart Venstreblad
                     den 11. December 1945

      Velkomne Forbedringer
            for Færgepassagerer fra Strib.

       Fredericia-Strib- Overfarten har nu vedtaget at imødekomme nogle Ønsker, som er fremsat af Selskabets faste Kunder i Strib. For det første skal der opføres en tidssvarende Ventesal, der kan opvarmes, og her skal der tillige være Vagt, der skal passe et Pakkerum, saaledes at Stribboerne her faar en tilfredsstillende Ordning med Afleve-ring af Pakker til Befordring over Bæltet.
     I Øjeblikket kan der jo ikke være Tale om at bygge, men det er Meningen at føre Forbed-ringerne ud i Livet, saa snart Byggesituationen tillader det, og saa vil man samtidig foretage en Drøftelse om noget tilsvarende paa Jyllands-siden..

   
                    den 19de December 1945

  Til de tidligere Modstandsstyrker.

       I Følge Cirkulære fra Krigsministeriet skal alle automatiske Vaaben (Maskinpistoler) og al Slags Ammunition afleveres.
      Modtagelsen finder Sted for Middelfart og Omegn hos Overlæge Ulrich, Bro’s Alle 2, i Nr. Aaby hos Boghandler Hermansen, Havevej 20, og for Kauslunde hos Gdr. H.P.Larsen, Voldby Mk.
      Der tages imod hver Dag fra Kl. 17-19 Sidste Modtagelsesdag den 21. ds. 
                                                          S.Ulrich.

       

  Middelfart
         Venstreblad

           den 31. December 1945

       Sidste tyske Soldat
                   forladt Danmark.
     
  I Lørdags passerede de sidste tyske Soldater fra Danmark Grænsen, idet et Tog med 800 Mand fra "Luft-warffe" ankom til Padborg Station.

   Middelfart 
      Social-Demokrat

          Lørdag den 12. Januar1946
    Andelsskolen rømmes
                            for Flygtninge.

       160 Flygtninge flyttes paa Mandag og Resten om nogle Dage.
       Efter hvad vi erfarer, er det nu givet, at Andelsskolen ved Middelfart i Løbet af de allernærmeste Dage vil blive rømmet for tyske Flygtninge. Allerede paa Mandag flyttes 160 af Tyskerne til en Lejr i Tirstrup paa Djursland, og i Løbet af Ugen mener man, at endnu flere af Flygtningene bliver flyttet, saaledes at Skolen røm-mes helt..

      Andelsskolen har været belagt med Flygtninge siden Marts 1945.

       

      Middelfart Social-Demokrat
                     Lørdag den 12. Januar 1946

  Strib Borgerforening drøfter Hotel.

        Man vedtager at gøre en Indsats for at beholde Togforbindelsen.
     Strib Borgerforening holdt i Aftes en velbesøgt Generalforsamling med Postbud Aksel Nielsen som Ordstyrer. Formanden, Slagtermester E.Nielsen, aflagde Beretning og Regnskab, som blev godkendt. Formanden genvalgtes, mens Direktør Lyth og Skrædermester Bjørnskov nyvalgtes til Bestyrelsen.
       Det Udvalg, som i sin Tid blev nedsat for at undersøge Mulighederne for at faa rejst et Hotel i Strib, havde udarbejdet en foreløbig Plan, som forudsatte, at man erhvervede Carlsborg (nu Fredensborg) paa Nørre Allé og indrettede denne til Hotel. Udgifterne hertil beregnedes til 10.400 Kr. Der førtes en længere Diskussion om Spørgsmaalet, og adskillige var af den Opfattelse, at man i Stedet for et Hotel skulde bygge en Forsamlingsgaard. det vedtoges at lade Udvalget arbejde videre med Sagen. Paa Generalforsamlingen drøftede man de Forlydender, der er fremme om, at Statsbanerne agter at inddrage Toget og i Stedet indsætte en Rutebil paa Strækningen Middelfart
  -Strib, Forsam-lingen var enstemmig i sin Opfattelse af, at Toget var langt at foretrække frem for Rutebilen. Man vedtog at indkalde til et Møde, som holdes i Morgen Aften i Strib Skoles Gymnastiksal. Her vil man søge vedtaget en Udtalelse til Statsbanerne om at bibeholde Togforbindelsen.
   

   
                       
   

  Middelfart Social-Demokrat
                    den 24. Januar 1946
                                 
  Dom.
       I en af følgende Medlemmer af den daværende Bestyrelse for "Strib østre Vandværk": Eksportør Emil Jeppesen, Stationsforstander Mikkelsen, Sognefo-ged Arnold Andersen, Værkfører Albertus og Tømrer Edv. Nielsen, alle af Strib, mod pens. Lokomotivfører anlagt Injuriesag er af Middelfart Købstad m.v.s Rret den 11 December 1945 afsagt saalydende Dom:


                   Thi kendes for Ret:

      De af indstævnte, fhv. Motorpasser, pens. Lokomotivfører Hans Carl Hansen, Strib, som Sagsøgerne, Interessentskabet "Strib østre Vandværk" fremsatte Udtalel-se "Løgnhalse" og "Banditter" kendes ubeføjede. Til Statskassen bøder ind-stævnte 10 Dagbøder af 10 Kr. med en forvandlingsstraf af Hæfte i 10 Dage, hvorhos han til Sagsøgerne betaler Sagens Omkostninger med 100 Kr. og til Dommens Offentliggørelse 30 Kroner.
         Det idømte at udrede inden 15 Dage efter denne Doms Afsigelse under Adfærd efter Loven.
                                             J.Bondesen.

       

      Middelfart Social-Demokrat
                       den 24. Januar 1946
      Gode Muligheder for
                       Forsamlingshus i Strib

  Strib Skytteforening har i Dag købt Grund, og har en tiltalende Plan parat som kan financieres.(uddrag)
       I Strib lider man haardt under Hotelmangel. Den gamle Færgegaard blev i sin Tid solgt til Husholdningsskole, og Badehotellet er belagt med Flygtninge, saa med dets Frigørelse har det uden Tvivl meget lange Udsigter. Det er derfor ganske naturligt at foretagsomme Kredse i Strib arbejder paa at finde en Vej ud af Miséren.
  Det er Strib Skytteforening, som staar bag denne Plan, som gaar ud paa at opføre et moderne Forsamlingshus. Foreningen har i Dag købt en Grund paa Camillavej i Strib. Man ønsker ikke at meddele noget om Grundens Pris, men den har været ganske billig.
       Det er Arkitekt Robert W.Tønnesen, Mid-delfart, som har udarbejdet det foreliggende Projekt. Efter dette er det Tanken at opføre en stor Forsamlingsbygning, i hvis »høje« Kælder Forsamlingshusets Køkken »Spisekammer« og Varmeanlæg skal placeres.
      Kælderen bliver imidlertid saa stor, at man dér kan faa Plads til en offentlig Badeanstalt .....
       Projektet, som Skytteforeningen har ladet udarbejde, er ikke tænkt som et Konkur-renceforslag til allerede foreliggende Planer. man er villig til Samarbejde ..
  .

       

  Motorfærgen ,"Fredericia" solgt til Norge.
     Akt. Fredericia-Strib Overfarten i Likvidation har nu solgt Motorfærgen »Fredericia« til et Selskab i Bergen, og dermed er Likvidationen afsluttet. Sel-skabet ønsker ikke at opgive Købesummen. Motor-færgen »Fredericia« har gennem længere Tid været udlejet til Postvæsenet, idet den skulde have været sat ind paa Esbjerg-Fanø-Ruten. Den naae-de imidlertid aldrig, men har ligget til Postvæsenets Disposition i Bogense. Endnu kan det saa længe Lejeindtægten ikke er bestemt, ikke siges, om Selskabet er i Stand til at klare alle sine Forplig-tigelser, men man regner med det.

       Middelfart Social-Demokrat
                        den 25. Januar 1946

         Strib Koncertsal og
               Rekreationshjemmet rømmes.

       En af de nærmeste Dage vil Strib slippe af med ca. Halvdelen af de tyske Flygtninge, som opholder sig der. Der er kommet Meddelelse om, at de 114 Flygtninge paa »Pnuel« og de ca. 75, som befinder sig i Koncertsalen, skal flyttes dels til Fyns Forum og dels til Flygtningeforlægningen paa Skagen.


  Bøder for Tyveri af Træ fra Tyskerne.

          Retten i Middelfart afgjorde i Gaar Eftermid-dags Sagen mod den Middelfarter, som kort før Kapitulationen stjal nogle Brædder, som tilhørte Na-zisterne; han fik en Bøde paa 60 Kr. og en Hæler fik 50 Kr. i Bøde.

   
                       
   

     Middelfart Social-Demokrat
                     den 26. Januar 1946

     Tilfredshed med Strib
         Skytteforenings Byggeplaner.

        Strib Skytteforening holdt i Gaar Aftes et Medlemsmøde paa Café Nydal, hvor man drøftede det Projekt til en Forsamlingsbygning, som vi uførligt har omtalt. Der lød paa Mødet ingen kritiske Røster mod Bestyrelsens Forslag. Alle var enige om, at det burde fremmes snarrest muligt. Man vedtog at sæge Samarbejde med det eksisterende Hotel-udvalg i Strib for at undersøge Muligheden for, at faa Planen realiseret ved fælles Kræfter.


                    den 1. Februar 1946

  150 Gæster paa Smugkro i Strib.

      I Strib mangler man et Sted at more sig. Der er intet Hotel, men det ser ud til, at en foretag-som Dame paa Stedet har løst Hotelspørgs-maalet paa sin egen Maade. I hvert Fald har Politiet nu afsløret en Smugkro, hvor der blev solgt Spiritus og engelske Cigaretter i stor Udstrækning.
       Politiet har gennem nogen Tid haft et godt Øje til den paagældende Dame, men først i Gaar kunde man slaa til og forelægge hende saa vægtige Beviser, at hun maatte staa ved sin Virksomhed.
        Det er konstateret, at Damen siden Maj Maaned har solgt flere Tusinde engelske Cigaretter, som kostede 1.50 eller 1,75 pr. Stk. Priserne paa Spiritus var heller ikke smaa. En Bajer kostede 1 Kr., en Flaske Frugtvin 20 Kr. og en halv Snaps 25 Kr. Politiet regner med, at omkring 150 Personer har besøgt Stedet, og foreløbig kender man Navnene paa 15 af dem. Det vil ogsaa blive undersøgt, hvem der har leveret Varerne til den ulovlige Handel, og der venter de implicerede klækkelige Bøder.

       

  Vejlby Sogneraad
   
     Skolespørgsmaal,
                Jernbaneforbindelse
           og Boligbyggeri til Drøftelse.

      Vejlby Sogneraad holdt i Gaar et Møde, hvor man behandlede forskellige vigtige Spørgsmaal, især af stor Betydning for Stribs Fremtid. Den første Sag paa Dagsordenen var Modtagelsen af det Udvalg, som var blevet nedsat paa en Række Skolemøder over hele Kommunen. Udvalget fremsatte bl. a. Ønske om, at der blev indkaldt til et offentlig Skolemøde. Dette gik Sogneraadet ind paa, og man vilde saa invitere Amtsskolekonsulenten og Skolebyggeriets Arkitekt med hertil.


      Hoteludvalget var ogsaa
                          kommet til Stede,
  og med Arkitekt Quist, Fredericia, som Ordføre, redegjorde Udvalget for sine Byggeplaner, der vilde skaffe Strib baade Hotel samt Mødelokaler. Udvalget henstillede til Sogneraadet til sin Tid at se velvilligt paa et Andragende om Beværterbevilling, og det lovede Raadet.

       Paa Borgermødet i Strib forleden blev der nedsat et Udvalg til at arbejde for den nuværende Jernbane-forbindelse Opretholdelse. Til at tiltræde dette Udvalg udpegede Sogneraadet for sit Vedkommende Murer-mester A.Olsen.

       En Deputation fra den nyoprettede Boligforening i Strib under »Arbejderbo« kom derefter til Stede sammen med Forretningsfører M. Hansen, Køben-havn, og Arkitekt Lind, Middelfart. Udvalget redeg-jorde for sine Byggeplaner, men der var ikke udelt Tilfredshed med de Priser, som var fremkommet ved Licitation, og man enedes om, at Boligforeningen skulde drøfte disse Priser nærmere med Haandværkerne. Men iøvrigt saa Sogneraadet velvilligt paa Planerne. ...

       

  Middelfart Social-Demokrat
                 den 2. Februar 1946

  Andelsskolen genoptager
  Virksomheden 1. Marts
  .

  De sidste 300 Flygtninge
   rejser fra Skolen i Dag
  .
  Andelsskolen ved Middelfart kan nu snart genoptage sin almindelige Virksomhed. Efter et Aar at have været anvendt til Opholdssted for tyske Flygtninge, slipper Skolen i Dag for de sidste 300 ad disse Mennesker. Flygtningene skal til Oksby. Allerede paa Mandag tager man fat paa det omfattende Rengørimgs- og Reparationsarbejde, som forestaar, inden Skolen kan genoptage sin Virksomhed til 1. Marts.


  Middelfart Social-Demokrat  
               den 6. Februar 1946

  Ny Formand for Røde Kors i Strib

  Paa Generalforsamlingen i Røde Kors i Strib i Aftes, meddelte Formanden, Fru Tamdlæge Arensborg, at hun ønskede at trække sig tilbage, Dirigenten, Arbejdsmand Søren Sørensen, takkede paa Foreningens Vegne Fru Arensborg for 17 Aars godt Arbejde. Iøvrigt var Generalforsamlingen kortvarig. Formanden aflagde Beretning og Kassereren, Fru Lyngstrøm, oplæste Regnskabet. Begge Dele godkendtes. Til Depotforvalter genvalgtes Fru Lærer Andersen.
  Arbejdsmand S. Sørensen blev genvalgt til Bestyrelsen, mens Læge Nørskov og Disponent Arne Andersen nyvalgtes. Bestyrelsen vælger selv sin Formand. Efter Generalforsamlingen var der fælles Kaffebord og Oplæsning ved Maler Thomsen.

   
                       
   

                 Middelfart Social-Demokrat  
                              den 6. Februar 1946

  20 Dages Hæfte
          for at have solgt Rationeringsmærker.

       I Retten i Middelfart fik en Mand i Gaar 20 Dages Hæfte, fordi han havde solgt sine Smør- og Sukker-mærker. Han gik straks i Gang med Afsoningen.


                            den 16. Februar 1946

  Strib-Deputation hos Trafikministeren.

     Den Deputation, som paa et Borgermøde i Strib blev valgt til at søge Foretræde hos Trafikminister Elgaard, forelagde i Gaar Trafikministeren Strib-Borgernes enstem-mige Ønske om at bevarer den nuværende Jernbane-forbindelse. Trafikministeren lovede at se velvilligt paa Sagen.

                            den 6. Marts 1946

                    Forsamlingsbygningen i Strib
                       bliver nu til Virkelighed

     Strib Skytteforening fører nu sine Planer ud i Livet og i Løbet af Sommeren begynder Arbejdet med Opførelsen.
      Som tidligere omtalt har Strib Skytteforening Planer om at opføre en Forsamlingsbygning i Strib og har allerede erhvervet en Grund paa Camillavej til Formaalet. I et Par Maaneder har der nu været ført Forhandlinger med det andet Hotel-Udvalg i Strib i den hensigt at faa etableret et Samarbejde. Nu har Skytteforeningen imidlertid tabt Taalmodigheden og besluttet at gaa til Sagen. Foreningen har Tildagn om de nødvendige Penge, og gennem Aktietegning vil man nu skaffe Dækning for det   øvrige meget beskedne Beløb, som resterer. .....
       Selve Bygningen vil ikke koste mere end 70,000 Kr., hvortil kommer Inventar til 10
  -15,000 Kr. ....

       

            Strib.
        De af Strib og Omegns Beboere, der er interesseret i en Forsamlingsbygning, ind-bydes til Møde (eventuel Aktietegning) Lørdag den 9. Marts Kl. 19,30 i Skolens Gymnastiksal.
          Strib Skytteforening.


       den 11. Marts 1946

    Stor Interesse for
    Forsamlingsbygning
                    i Strib.

       Tegningen af Andele skrider godt fremad.
   Strib Skytteforening havde Lørdag Aften indbudt til et Møde, hvor man drøftede Foreningens Plan om at rej-se en Forsamlingsbygning i Strib. For Planerne, som vi har omtalt udførligt, rede-gjorde paa Mødet Forenin-gens Formand, Telefonmon-tør Kyhe og Arkitekt Robert W. Tønnesen, Middelfart ...   
     Paa Mødet blev der tegnet for 3000 Kr., saa der er ingen Tvivl om, at Forsam-lingsbygningen bliver til Vir-kelighed.

       

      Middelfart Social-Demokrat
                         den 20. Marts 1946
  Ubevogtet, uafmærket Jernbaneoverskæring kræver to Menneskeliv.

  Motortoget Middelfart-Strib paakørte i Aftes
   lige udenfor Middelfart en Personbil
   fra Horsensegnen, som blev frygtelig tilredt

    Ved den ubevogtede og uafmærkede Jernbane-overkørsel lige udenfor Middelfart paa Linien Midd-elfart-Strib skete der i Aftes en frygtelig Ulykke, hvorved den 60-aarige Gaardejer Magnus Hansen, Glud ved Horsens, blev dræbt paa Stedet, mens hans Hustru, Søn og Svigerdatter kvæstedes alvorligt ved Sammenstød med Motortoget.

                  Bilen slæbt 15 m af Toget

       Motortoget startede fra Middelfart Station Kl. 22,28 paa sin sidste Tur denne Aften. Fra Strib kom en lille Personbil Y 256 ført af C.Ber Hartvig Hansen, Glud ved Horsens. Føreren var ikke kendt med Vejen, og da han skulde passere Jernbaneoverskæringen, forvekslede han, som han senere forklarede, Motortogets Lanterne med en af de Gadelygter, som flankerer Vejen.
        Sammenstødet med Motortoget blev voldsomt. Bilen blev ramt i Forpartiet skraat ind fra venstre, Motoren blev mast, Vindspejlet knust, Rattet bøjet sammen, og den ødelagte Bil blev af Toget slæbt ca. 15 Meter hen af Jernbanesporet med de fastklemte Passagerer.....
      Den ene af dem, den ca. 60-aarige ... , var dræbt paa Stedet som følge af et Kraniebrud.....
   

   
                       
   

     Togets Fører havde bemærket
                                      Bilen i Forvejen
  .....

      Først for sent blev han klar over, at Bilen ikke standsede. Han slog Togets Bremser i, og      Sammenstødet var uundgaaeligt.
      Politiet har forlængst bedt D.S.B. afmærke Overskæringen, Skønt saavel Jernbanelinien som Vejen er stærkt befærdet , er   Overskæringen ube-vogtet og den er ikke afmærket med Blinklys.


  Endnu et Dødsoffer.

  I Morges afgik Gdr. Magnus Hansens Hustru, Fru Agnes Hansen, ved Døden som følge af de svære Kvæstelser, hun havde paadraget sig i Hovedet. Hun blev ca. 55 Aar gammel. ...


           Middelfart Social-Demokrat
                           den 21. Marts 1946
  Strib slipper nu helt for tyske Flygtninge
       Der er kommet Meddelelse om, at tyske Flygtninge i Strib, som bebor den gamle Banegaard og »Røde Hus«, skal gøre sig klar til Afrejse en af de nærmeste Dage. Dagen er ikke endelig fastsat, men det er sikkert, at Flygtningene flyttes, maaske allerede inden Ugens Udgang

       

          Middelfart Social-Demokrat
                            den 1. April 1946

       Politiassistent S, Strib,
                 for Tjenestemandsdomstol.

  Der er nu fremkommet Anklageskrift i Sagen mod Politiassistent S, Strib, som sigtes for unational Holdning. Sagen vil i nær Fremtid komme for en Tjenestemandsret i Middelfart .


                                den 9. April 1946

     Aktietegningen til Forsamlingsbygningen
                                       i Strib gaar godt.

  For kort Tid siden blev i Strib paa Foranledning af Strib Skytteforening holdt et Møde, hvor man vedtog at opføre en Forsamlingsbygning i Strib. De nødvendige Midler skulde bl. a. skaffes gennem en Tegning af Aktier paa Egnen. Vi har spurgt Skytteforeningens Formand, Telefonmontør Kyhe, om Resultatet af Tegningen, og han oplyser, at denne gaar saa godt, at det nedsatte Udvalg har anmodet Robert Weiis Tønnesen, Middelfart, om at udarbejde et Detail-projekt, saa Opførelsen af Bygningen kan udbydes i Licitation. Der er altsaa god Udsigt til, at Strib inden næste Vinter har gode Forsamlingslokaler.

       

  Middelfart
       Social-Demokrat

           den 12. April 1946

  Europa-Indsamlingen
   i Strib

  gav 1382 Kr., 367 Smørmær-ker og 195 Sukkermærker.

           den 13. April 1946
  Rækkehusbyggeri i Strib.
  Licitation om et Par Uger.
      Paa et Møde i Aftes, deltog Rejsesekretær Hagbart Peter-sen, »Arbejderbo«, besluttede Bestyrelsen for Boligselskabet i Strib at udbyde de 12 projek-terede Rækkehuse i Licitita-tion i Løbet af et Par Uger. Hu-sene som er haardt tiltrængt, skal ligge paa den Grund, som »Arbejderbo« for nogen Tid siden har erhvervet.
   

   
       
    Middelfart Social-Demokrat
                      den 9. April 1946

                                                                     
   OPROP !
  Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !

         Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frangkrigs Magthavere ifjord i September erklæret Tyskland Krigen.
        Deres Hensigt var og blir, efter Mulighet at trefe Afgjørelser paa Krigsskuepladser som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankriget og England, i det Haab, at det ikke vilde være mulig for Tyskland, at kunde optræde stærkt nok imot den.
          Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmark og Norges Neutralitet og deres territoriale Farvande.
          Det forsøkte stadig at gjøre Skandinavien til Krigsskueplads. Da en yderlig Anledning ikke synes at være givet efter den russisk-finske Fredsslutning har man nu officielt erklæret og truet, ikke mere at taale den tyske Handelsflaades Seilads indenfor danske Territorialfarvand ved Nordsjøen og i de norske Farvand. Man erklærte selv at vilde overta Politiopsigten der. Man har tilslut truffet alle Forberedelser for overraskende at ta Besiddelser af alle nødvendige Støttepunkter ved Norges Kyst. Aarhundredes største Krigsdriver den allerede i den første Verdenskrig til Ulykke for hele Menneskeheden arbeidende i Curchill,  uttalte det aapent at han ikke var villig til at la sig holde tilbake ag »legale Afgjørelser eller neutrale Rrettigheder som staar paa Papirlapper.«
       Han har forberedt Slaget mot den danske og den norske Kyst. For nogen Dage siden er han foransvarlig Chef for hele den britiske Krigsføring
       Den tyske Regering har til nu overvaaket denne Mands Forholdsregler, men den kan ikke taale at en ny Krigsskueplads nur blir skaffet efter de engelsk-franske Krigsdriveres Ønsker.
  Den danske og den norske Regering har siden Maaneder hat Beskjed om disse Forsøk.
       Likeledes er deres Holdning ingen Hemmelighed for den tyake Regjering. De er hverken villige eller eller istand til at kunne yde en virksom Motstand mot det engelske Indbrud.
        Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta beskyttelsen av Danmark og Norges Kongeriges Nøitralitet og værne den saalænge Krigen varer .
       Det er ikke den tyske Regjerings Hensigt at skaffe sig et Støttepunkt i Kampen mot England, den har udelukkende det Maal at forhindre at Skandinavien blir Slagmark for de engelske Krigsudvidelser .
       Af denne Grund har stærke tyske Militærkræfter siden i dag morges tat Besiddelse af de vigtiske milittære Objekter i Danmark og Norge. Over disse Forholdsregler treffes der for Tiden Overenskomster mellem den tyske Riksregjering og den Kongelige Danske Regjering. Disse Overenskomster skal sikre at Kongeriget bestaar videre, at Hæren og Flaaten opretholdes, at det Danske Folks Frihet agtes og at dette Lands fremtidige Uafhængighed fuldt ut sikres.
        Indtil disse Forhandlinger er afslutet , maa der ventes at Hæren og Flaaten har Forstaaelse for dette, likeledes at Folket og alle kommunale Steder er fornuftige og har god Vilje, slik at de undlater enhver passiv eller aktiv Motstand. Den vilde være uten Nytte og bli brudt med alle Magtmidler. Alle militære og kommunale Steder anmodes derfor straks at ota Forbindelsen med de tyske Kommandoer.
       Folket opfordres til at fortsætte det daglige Arbejde og til at sørge for Rolighed og Orden!
                                  For Landets Sikkerhed mot engelsk Overgrep sørger fra nu af den tyske Hær og Flaate.
                                        Den Tyske Kommandør                                                                              Kaupisch

      Gengivelse af den lille grønne Seddel, som den 9. April 1940 blev nedkastet fra tyske Bombemaskiner. over Norge og Danmark.
   
   
                       
   

      Middelfart Social-Demokrat
                          den 2. Maj 1946

  Strib-Dame 60 Dage i Fængsel.

      En Dame fra Strib fik i Gaar ved Retten i Middelfart 60 Dages Fængsel. Hun havde drevet Smugkro og handlet med engelske Cigaretter i stor Udstrækning, og endvidere havde hun optraadt som Hæler i Forbindelse med forskellige Sommerhustyverier.


                      den 9. Maj 1946

  Strid om Gangsti i Strib.

      Fru Marie Hansen, Klejsgaards Husholdnings-skole, Strib, havde for nogle Aar siden ønsket at flytte en Gangsti, som fører fra Nr. Allé ned til Stranden, og hun havde faaet Sogneraadets Tilladelse hertil, hvilket ogsaa var Nødvendigt, da Gangstien benyttes til offentlig Færdsel.
      Beboerne paa Nr. Allé var ikke tilfredse med denne Afgørelse, og da en Del af dem har tinglyst Færdselsret til Stien, klagede de til Amtet ... var i Gaar sammen med et Udvalg fra Vejlby Sogneraad ude at se paa Stien og førte Forhandlinger mellem de interesserede Parter.
     Der vil nu om kort Tid blive afsagt en Kendelse fra Amtet, som afgør Stiens videre Skæbne.


                       den 20. Maj 1946
  Billigt sluppet.
      E A H Strib, som havde været Medlem af Frikorps Danmark, ansat ved det tyske Politi i København i 14 Dage og derefter været Medlem af O.T., blev i Lørdags ved Retten i Middelfart idømt 6 Maaneders Fængsel og mistede Retten til almen Tilid i fem Aar.

       

      Middelfart Social-Demokrat
                          den 22. Maj 1946
   Ny og større Færge paa Fredericia-Strib Overfarten.

  Bedre Ventesal og Pakkeudleveringsforhold paa begge Sider af Bæltet.
     
  Akt. Fredericia-Strib Overfarten 1942 har afholdt Generalforsamlig. Formanden, Diriktør Aksel Olesen, sagde i sin Beretning bl. a.: Spørgsmaalet om Anskaffelse af en større Baad samtidig med at man bevarer den nuværende Reserve, er stadig aktuel. Der har foreligget enkelte Tilbud paa Baade, men ingen egnede sig, og Bestyrelsen anser det ogsaa for rigtigt, at Selskabet snarrest muligt lader bygge en Baad selv for netop derved at faa den rigtige Størrelse og Maskinkraft og de Bekvemmeligheder, som maa anses for nødvendige. Havneanlæget paa Strib er stadigvæk i mindre god Forfatning, og der maa stadig regnes med Anvendelse før eller senere af betydelige Beløb til en Istandsættelse. Besty-relsen har i Aarets Løb arbejdet med Spørgsmaalet om bedre Ventesalsforhold og i Tilknytning hertil bedre Afleverings- og Afhentningsforhold for Gods og Pakker. Der er forberedt forskellige Ting, og man venter i Løbet af Sommeren at kunne opføre en Bygning paa Strib-Siden indeholdende et aabent og et lukket Ventesalsrum, Toiletrum samt Garage og Pakkerum.
       Regnskabet udviste et Udbytte til Aktionærerne paa 19,500 Kr. mod 6500 Kr. i 1944, og det ved-toges at udbetale 6 pCt.


  Forsamlingsbygningen i Strib.
     
  Man er nu naaet saa vidt med Forberedelserne til Forsamlingsbygningen i Strib, at Arbejdet med dens Opførelse i Dag bliver udbudt i Licitation. Tilbudene skal være afleveret inden den 3. Juni.

       

  Middelfart
           Social-Demokrat

                 den 23. Maj 1946
    Leg med tysk Karabin
        koster en Mand livet.

      Ved en tragisk Ulykke i Staurby i Aftes dræbtes den 16 aarige unge Medhjælper Arne Nørgaard Andersen ved Vaadeskud gennem Maven.

                    den 1 Juni 1946
  .... Strib Skytteforening henstillede til Sogneraadet at købe Aktier i Forsam-lingsbygningen, men det blev nægtet.
      Fru Else Luth fik Anbefaling af et Andragende om Tilladelse til at drive Biografteater i Strib.

                   den 8. Juli 1946

     Farligt Sprængstof
            fjernet fra Røjle Klint.

     Fæstningsværkerne ved Røjle Klint bliver for Tiden sprængt i Luften; hertil bruges bl.a. nogle Sprængkapsler ladet med Aerolit. I Løbet af Lørdag Aften og i Gaar er der fra Depotet paa Stedet blevet fjernet en hel Del af disse farlige Sprængkapsler, og da man har Formodning om, at det er nogle Børn der har været paa Spil anmoder Kriminalpolitiet om at alle Forældre er opmærksomme paa Børnenes Lege-sager. Eksploderer et Sprængkaps-lerne, kan der indtræde en forfærdelig Ulykke.

   
                       
   

  Middelfart Social-Demokrat
                     den 9. Juli 1946

  Boligbyggeri i Strib.

      Det nye Boligselskab forbereder Opfø-relsen af 15 Parcelhuse.
     Ogsaa Strib er der stor Mangel paa Boliger, og det maa derfor hilses med Tilfredshed, at Boligselskabet af 1945 nu vil gaa i Gang med Opførelsen af 15 Parcelhuse paa Selskabets Grund ved Søborg Allé. Arbejdet med    Opførelsen af de 15 Huse vil blive udbudt i Licitation midt i indeværende Maaned og midt i Maane-den regner Selskabet med at have Over-blik over Udgifterne ved Byggeriet, saa der kan opstilles en Financieringsplan. Til Formand for Selskabet er iøvrigt valgt Malermester E.Thomsen og som Sekretær S.Sørensen. Desuden er Bestyrelsen til-traadt af Sogneraadsmedlemmerne Arbmd. Ludvig Hansen og Malermester V.Clement.


                      den 23. Juli 1946

  Tankbaad til Strib.

        Slæbebaaden »Mjølner« kom i Gaar til Strib med Tankbaaden »Odin«, som medførte 500 Tons Solarolie. Olien blev pumpet op i Tanken ved Havnen. Det er den første Olietilførsel til Tankanlæget i Strib efter Krigen.

       

    Middelfart Social-Demokrat
               den 1. August 1946

     Husene i Strib blev ca.
           5000 Kr. billigere pr. Stk.

     Licitationen i Gaar over de 15 Række-huse.
       Boligselskabet i Strib, som har planlagt Opførelsen af 16 Rækkehuse, holdt for nogle Maaneder siden Licitation over Arbejdet med Opførelsen. Omkostningerne viste sig at blive saa store, at der maatte foretages visse Forandringer i Tegningerne, og saa blev der i Gaar holdt en ny Licitation. Her blev de laveste Tilbud: Murerarbejdet: A.Olsen, Strib, 166.290 Kr. Tømrerarbejdet: Tømrersvendenes Andelsselskab, Middel-fart, 39,555 Kr. Snedkerarbejdet: 47,515 Kr., Blikkenslagerarbejdet: Kjeld Petersen, Mid-delfart, 2340 Kr., Malerarbrejdet: E.Svend-en, Strib, 13,500 Kr., Sanitet: Blikkenslager-mester Rehr, Strib, 7,125 Kr. Elektrisk Installation: Brdr. Petersen, Middelfart, 11,207 Kr. Glarmesterarbejdet: W. Møller, Middelfart, 3720 Kr.
     Efter disse Tilbud vil det sige, at Prisen pr. Hus bliver ca. 20.200 Kr. mens Prisen ved sidste Licitation var ca. 25,000 Kr. pr. Hus. ... ingen af de sagkyndige Herrer kunde sige noget om, hvornaar Byggeriet vilde blive paabegyndt. Det afhænger helt af Materiale-situationen.

       

       Middelfart Social-Demokrat
                       den 3. August 1946

  Flittig Tyv paa Spil i Strib.

     Hos fotograf Lyngstrøm, Strib, har der været en ihærdig Tyv paa Spil. Han har gennemrodet hele Lejligheden, og hans Udbytte har været mellem 7
  S800 Kr. i Kontanter, nogle Rationeringskort, Ben-zinkort til 3 Maaneder og forskellige Beklædnings-genstande. Tyven har skaffet sig Adgang til Lejligheden, hvis Beboere var udrejst, ved Hjælp af en falsk Nøgle.

                        den 27. August 1946

     Politiassistent S, Strib,
        havde en ejendommelig opfattelse
                  af sin Embedspligt
  .
      Med Bistand af to tyske Soldater fik han udbetalt sit tilgodehavende Hos Fisker Guldbrandt, Hinds-gavls Bro.

        (uddrag fra et lmeget angt referat af retssagen)

       Politiassistenten tiltales for at have udvist una-tional Optræden i flere Tilfælde og kræves fradømt sin Tjenestemandsstilling med Fortabelse af Retten til Pension.
       Efter at have redegjort for sine tjenstlige Forhold udtalte S, at han ifølge Paalæg fra Politimesteren i Middelfart havde haft alle Forhandlinger med Tyskerne vedrørende Forholdene i Strib. Efter den 29 August havde han sørget for at faa nogle af Tyskernes Arrestanter fri, hvorefter han meldte fra, sluttede han sine indledende Bemærkninger.

   
                       
   

  Det begyndte med Gødning S .....
    Om det første Punkt i Anklagen fortalte S.:
   I Eftersommeren 1943 - efter den 29. August - havde Tyskerne lejet en Ejendom, hvis Administrator var Fisker J.Guldbrandt, Hindsgavls Bro. Ejendom-men skulde benyttes til Hestestald og Kvarter for Hestepasserne. Tyskerne havde spurgt S. om han kendte nogen, der vilde købe Gødningen fra Stalden, og han havde henvist til Byens Gartnere, men de vilde ikke have det. ....

       Dommeren: Syntes De, at det var rigtigt af Dem, at optræde som Gød-ningskommissær for Tyskerne ?
      Det svarede S. ikke paa, men fortal-te videre, at en Dag var der kommet en Tysker og spurgt, hvorledes det gik med Betalingen for Gødningen som i Mellemtiden var blevet fjernet, Tyske-ren havde vist, at det var Guldbrandt der havde fjernet den og han havde skældt S. ud fordi han havde passet daarligt paa den ...
       Truede med tysk Arrestation.
      Derefter beskæftigede Retten sig med Anklagens næste Punkt. omhand-lende Politiassistent Sørensens Optræ-den overfor Arbejdsmand Carl Aage Nielsen, Strib, da denne den 30 August 1943 havde henvendt sig til ham angaaende en Passerseddel. S skulde ved den Lejlighed havde truet Arbejds-mand Nielsen og ladet ham forstaa, at han kunde blive arresteret som saa mange andre Strib Borgere i de Dage.
      S. Erindrede ikke Episoden, han havde haft saa mange Henvendelser i de Dage
      .Dommeren: Var det ogsaa almideligt, at De truede med tysk Arrestation ?
      Politifuldm.: Har De sagt, at Nielsen var provokerende?
       S.: Jeg har nok sagt, at han skulde være forsigtig, fordi han paa et tidligere Tidspunkt havde skældt en lokal Nazist ud.

       

  Politiassistentens
           Samkvem med Tyskerne.

     Videre naaede ikke med det Punkt, og gik derefter over til at behandle Anklagen mod S. for at have haft unødig Omgang med Besættelsesmagten. Om dette Spørgsmaal forklarede  S. at han i April 1941 var blevet kaldt til det tyske Kommandosted i Strib, da der var kommet ny Kommandant. Næste Dag havde Kommandanten aflagt en Genvisit hos S., som havde trakteret med Kaffe, det havde han gjort for at skabe Mulighed for god Forstaaelse. I Slutningen af 1943 var der opstaaet et Indkvarteringsproblem i Strib, og S. havde da invi-teret Kommandanten i Middelfart og Kommandanten i Strib til et Møde i sit Hjem. Traktementet havde ved dette omfattet en enkelt Forfriskning, og Indkvarteringsspørgsmaalet var blevet ordnet til alle Parters Tilfredshed. S. indrømmede at han havde været ved forskellige tyske Koncerter og Sammen-komster paa »Melfar«, men der havde været saa mange andre. Desuden havde han et Par Gange været Gæst paa Husholdningsskolen, mens Tysker-ne var der, han var ved disse Lejligheder blevet beværtet med Kaffe.
      Dommeren: I alle de andre Sager, jeg har haft har Tyskerne altid serveret Øl, saa dette med Kaffen er noget for sig.
      S. havde ogsaa været til en tysk Revyforestilling. Tyskerne havde til Revyen savnet en Telefon, og S. havde da ladet en Træ-Telefon fabrikere hos en Snedkermester og selv betalt de 3 Kr., den havde kostet. Han havde oprindelig ikke villet deltage i Forestillingen, men da Tyskerne gentagne Gange sendte Bud efter ham, indfandt han sig omsider i Selskab med sin Datter, som havde plaget for at komme med. S. hævdede, at han gentagne Gange havde anmodet om at blive slettet af Listen over dem, som blev inviteret med til Tyskernes Fester.

  Vidnernes lange Række.
      Pastor G.Kinch , Strib havde haft det Indtryk, at S. var lidt for venlig overfor Fjenden, og dette Indtryk havde han faaet Bekræftet, da S. ikke den 19. September var gaaet under Jorden sammen med det øvrige Politi, men færdes som sædvanlig.
   

       

  Frk Norma Poulsen kunde ikke huske bestemt, om S. havde spist sammen med 2 Tyskere, mens hun tjente hos Vognmand Bjørnskov i Strib. Fru Bjørnskovs Hukommelse var heller ikke særlig god, men hun mente dog at erindre, at S. ved en Lejlighed havde spist i Selskab med to Tyskere i hendes Hjem. Om Tyskerne havde været der, da S. kom, eller om S. havde været der, da Tysker-ne indfandt sig, kunde hun ikke erindre. Dom-meren formanede Vidnet til at holde sig til Sandheden, og hun udtalte derefter, at Tyskerne havde været der, da S. kom og satte sig til Bords for at spise i deres Selskab.
      Førstelærer Poulsen, S, havde ved en bestemt Lejlighed, hvor Tyskerne vilde benytte Gymnastik-salen ved Strib Skole faaet et godt Indtryk af S.s Virksomhed til Danskernes Fordel.
       Sagfører Thøger Jensen, Middelfart, havde ved forskellige Forhandlinger med S. angaaende Beslalæggelse af et Par Ejendomme i Strib, faaet det Indtryk, at S. gik Tyskernes Ærinde, og at han ved en bestemt Lejlighed ligefrem havde frem-tvunget en tysk Beslaglæggelse af en Ejendom i Strib skønt denne var Privatejendom. Paa en Bemærkning fra Vidnet om, at vi alle under Besættelsen var bange for Tyskerne, replicerede Forsvareren, at Vidnet da havde været paa Jagt sammen med Tyskerne, saa han havde aabenbart ikke været bange.
      Hertil svarede Vidnet, at han vilde advare Forsvareren mod at kolportere Løgnehistorier med Politiassistent S som Ophavsmand. Dommeren maatte standse de to Kollegers heftige Ordskifte ...
      Forsvareren førte en lang række Vidner, som alle udtalte sig til Fordel for Politiassistent Søren-sens nationale Indstilling, uden at de dog nær-mere forklarede, ved hvilken Lejligheder den havde givet sig praktiske Udslag. Fru Clara Jørgensen var af Tyskerne blevet dømt til 2 Maaneders Tvangsarbejde i Kiel, men Politias-sistent Sørensen havde givet hende Penge, saa hun kunde gaa under Jorden. Dette skete i 1944. Dette var Forsvarerens vægtigste Vidneudsagn til Sørensens Fordel, og det blev bekræftet af Fru Jørgensens Mand. Efter at Anklageren og Forsvareren havde haft Ordet, blev Sagen optaget til Doms.

   
   

     Middelfart Social-Demokrat
                     den 28. August 1946
  Dommen over Politiassistenten.

      Politiassistent  S dømtes i Gaar udeluk-kende paa Grundlag af Anklagens første Punkt omhandlende Forholdet til Fisker Guldbrandt, mens han frifandtes for Ankla-gens øvrige Punkter.
      Dommen lød paa Fortabelse af Tjene-stemandsstillingen, dog med Bibeholdese af Halvdelen af den ordinære Pension.


                     den 30 August 1946

  Vejlby Sogneraad
    
  holdt i Aftes Møde. Fyns Stifts Husmands-skole fik et Tilskud paa 300 Kr. Represen-tanter fra Arbejderbo med Sekretær Hagbard Pedersen som Ordfører forelagde Tegninger og Overslag vedrørende Opførelse af 15 Huse i Strib, ligesom Boligskabets Love og Vedtægter blev gennemgaaet. Da Sagen blev behandlet udenfor Dagsordenen, traf Sogneraadet ikke nogen Beslutning, men af de faldne Udtalelser, synes det at fremgaa at Raadet gaar med til Byggeriet. En Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget vedrøren-de Overenskomsten med H.K. om en Forhøjelse af Lønningerne paa Kommune-kontoret blev vedtaget. Gaardejerske Fru Byskov Ovesen, Staurby, fik Tilladelse til at sammenlægge to Landbrugsejendomme un-der visse særlige Omstændigheder. Café Nydal og Traktørstedet »Klinten« fik Lov at holde aabent til Klokken 23.

    Middelfart Social-Demokrat
               den 2. September 1946

  Den forulykkede
  Middelfartfiskers Lig fundet
  .
     Fisker Ejnar Nielsen Bogense, fandt i Lørdags under Fiskeri sydvest for Æbleø Liget af den 28-aarige Fisker Svend Viggo Hansen, Middelfart, som den 19 August for-ulykkede, da hans Kutter blev minesprængt i Baaring Vig. Liget blev af Fisker Nielsen sejlet til Middelfart, hvor det blev hensat i Kirkens Kapel.
  den

                   6. September 1946

  Strib-Toget uvornt.

        Motortoget til Strib opførte sig i Gaar Eftermiddags ved 16-Tiden ikke helt nor-malt, idet det hoppede af Sporet. Aarsagen var forkert sporskifte under Rangeringen. der var ingen Passagerer i Toget, da Uheldet skete, og Køreplanen blev over-holdt med en mindre Forsinkelse.

               den 7. September 1946
  Alders- og Invaliderentenydere,
   Kvinder, som Mænd
            i Vejlby-Strib Kommune.

      Indbydes til et Møde i Nydahls Cafe Tirsdag den 10. September Kl. 14,30 for om muligt at oprette en Alders- og Invalide-forening i Kommunen. Alle bedes give Møde.
   Formanden for Assens Aldersrenteforening, Hr. Jokumsen, kommer til Stede og vil tale om de Gamles Kaar før og nu.

    Middelfart Social-Demokrat
                  den 16. December 1946
  Læderbabrikken i Strib
  klar til stor Fabrikation.
      
  Fest paa Fabrikken i Anledning af en stor Udvidelse.
      Nordisk Læderfabrik i Strib, som udelukkende behandler Fiskeskind, er efterhaanden blevet en meget stor Virksomhed, og Produktionen har antaget et saa stort Omfang, at det er blevet nødvendigt at foretage en større Udvidelse, i hvilken Anledning man festede paa Fabrikken Lørdag Aften. Ved denne Lejlighed, hvor saavel Virksomhedens Arbejdere som Funktionærer og Ledelse samledes i et festligt Lag, holdt Direktør Lyth en Tale, hvori han pegede paa, at Fabrik-ken nu modtager Ordre fra store Dele af Verden, saaledes fra Finland, Palæstina, USA, og Portugal. Skindet, som behandles paa Fabrik-ken, anvendes til mange Ting, bl.a. til Sko.
      Direktør Lyth er iøvrigt gennem utallige Forsøg naaet frem til en Metode, hvorefter Hajskind kan behandles saaledes, at det bliver anvendeligt paa samme Maade som almindeligt Fiskeskind. Da der fanges en stor Mængde Hajer rundt om i Verden, hvis Skind hidtil er blevet kastet bort, regner man med, at Direktørens nye Metode vil bane Vej for en stor ny Produktion, der vil gøre Nordisk Læderfabrik i Strib til en verdenskendt Virksomhed., som muligvis vil faa et Dattersel-skab i USA. hvor de største Hajfangster gøres. Direktøren oplyste iøvrigt ved Festen i Lørdags, at der i nær Fremtid vil blive indrettet en moderne Opholdsstue for Personalet.