◄ 

Slagtermester Henrik Olsen med familie
i pølsemageriet  engang i 20erneder skal nok sættes ? ved oplysningen om, at H.O. kom til Strib i 1899 og da startede slagterforretning - J.R.


    På foto ses Henrik Olsen og hans  hustru Karen  og deres  ældste  søn Jørgen, der senere blev slagter i Esbjerg - navnet på den bagerste kvinde kendes ikke

Slagterm. Henrik Olsen og hustru Karen
der var datter af Strib's
første brugsudeler Jørgen Thomsen
og hustru Maren f. Hansen

     Slagtermester Olsen på tur med Salgsvognen

 

Skøde
   På forretningsudvalgets vegne i det concortium, der har tinglæst adkomst på ejendommen matr. no. 1e og 1f af Strib, sælger og skøder og aldeles overdrager jeg, Borgmester C.Scharling, i henhold til denne af concortiet thinglæste fuldmagt  .... til Hr. slagter Henrik Olsen, Strib en ham solgt parcel af ovennævnte matr. no 1e af Strib, hvilken parcel har et areal af 1190
alen og nu ved ministeriets udstyknings aprobation af 15 april 1903 er skyldsat under matr. no. 1bq af Strib Færgegaard for hartkorn ¾ alb. Den solgte ejendom er overtaget af køberen og bebygget af ham i overensstemmelse med de af concortiet vedtagne regler, hvormed bemærkes at facadelinien skal have en afstand fra landevejen af 6 alen. - Køberen betaler alle på ejendommen hvilende skatter og afgifter fra overtagelsesdagen at regne - og da nu køberen har berigtiget den acorderede købesum 60 øre pr. alen hvilket for 1190 alen udgør 714 kr. ved kontant betaling af samme så skal den solgte ejendom ham værende lovlig tilhørende.
   På hovedejendommen hvorfra den solgte ejendom er udstykket er noteret forskellige servitutstiftelser, fæstebreve og lejekontrakter, hvilke behæftelser er den her omhandlede ejendom uvedkommende, og anmærkninger herom frafaldes. Det bemærkes, at ejendommen ikke må udstykkes uden concortiets samtykke. På ejendommen hviler der ifølge den nævnte udstykningsapprobation følgende tiender præste- og ½ kongetiende
¼fdk. rug.
    Fredericia den 15 juni 1903, Carl Scharling. Ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 15 april d.a. er foran udstykkede parcel matr. no. 1bq Strib Færgegaard Vejlby sogn, skyldsat for hartkorn
¾ alb og gammel skat 9 øre. Fyns stiftamt den 17 juni 1903 - læst 22 juni 1903

Fælles bådeje.
       
Vi undertegnede Proprietær Niels Kaas, til Stribgaarden,  Bagermester H.P.Hansen, Strib, Slagtermester H.Olsen, Strib og Murermester M.Chr. Nielsen, Strib, tilstår herved for kontant modtaget Lån, at være bleven skyldig til a/s Diskonto Instituttet i Middelfart den Kapital 8000 kr. En for alle og alle for en .... pantsætter vi herved med 1ste Prioritet, den os i forening tilhørende, i Fredericia hjemmehørende Motorbåd "Maagen", drægtig 22,78 Bruttoregisterton, med Maskine og Tilbehør af alle Slags, såsom Anker, Aare, Kompas, lanterne og alt andet stående og løbende Redskaber, samt det pantsattes Forsikringssummer i tilfælde af Haveri ....
                                                           p.t. Middelfart den 22 april 1914.

Slagtermester Henrik Olsen - afhænder efter 37 år -
 ejendommen og slagterforretningen i 1940
 til 

 Slagter Børge Victor Nielsen der efter 13 år i 1953 afhænder til  
 
Slagter Ernst Hansen