nr.21 - "Rona"  Fra 1941 ejet af enkefru J.D. Rasmussen og drevet som "Billeshave Herregaards Pension",  overtaget dec 1947 af  "I/S Strib Forsamlingsbygning" , - solgt  juni 1948, (da det ikke var muligt at få spiritus bevilling ( en bevilling som "Strib Færgegaard" var indehaver af ) - overtaget af  fru Astrid Hellesø, og drevet som hotel og afholdsrestaurant (på et tidspunkt opnåedes spiritus bevilling) - fra 1959  drevet af forskellige restauratører indtil 1978, nu  privatbolig

31 dec. 1915 og 26 juni 1916
                                                                                Købekontrakt
     Undertegnede Proprietair Niels Kaas, Stribgaard tilstår herved at have solgt ... til Murermester M.Chr.Nielsen af Strib, en endnu ikke endelig udstykket parcel af den mig tilhørende ejendom matr.nr. 1gs af Strib Færgegaard ... hvilken parcel er beliggende umiddelbart syd for Mekaniker Oluf P.Jensens ejendom med en facade til landevejen af 33 alen og en dybde af 70 alen ...
                                                                                       4.
      Med hensyn til parcellens bebyggelse har jeg betinget mig:
a. at der kun må opføres bygninger, hvis facadetegning er opproberet af sælgeren eller dennes successor eller befuldmægtiget.
b. facadelinien mod landevejen skal falde sammen med andre langs landevejen opførte bygningers facadelinier.
c. enhver bygning skal have ildfast tag og ingen bygning må have mere end 1 etages højde med kvist eller frontspice.
d. enhver bygning der ligger nærmere ved landevejen end 30 alen må kun indrettes til beboelse og butik,
e. der må ingensinde på den solgte parcel drives krohold, værtshushold, konditori eller beværtning af nogen art. Med hensyn til de i denne § indeholdte vilkår blive nærværende kontrakt i sin tid at tinglæse som servitutstiftende.
      Købesum 10 kr. pr
alen  2310 kr.
                                                  Strib den 31 december  1915.
                                                                                    Skøde
         Efter at den ved foranstående kontrakt solgte parcel iflg. landbrugsministeriets skrivelse af 11' december f.a. er bleven udstykket og særlig skyldsat under matr. no. 1 as Strib Færgegaard i Vejlby sogn, så skøder og endelig overdrager jeg herved i henhold til købers ordre bemeldte parcel til enkefru Rasmine Jørgensen af Strib, hvem den herefter skal tilhøre som rette ejer .... medunderskriver jeg.  - som sælger: Jeg murermester M.Chr.Nielsen af Strib medunderskriver ligeledes, idet jeg tiltræder foranstående skødning, idet jeg er fyldestgjort for det mig tilkomne vederlag 2310 kr.
    Strib den 19 juni 1916 - Niels Kaas,    M.Chr.Nielsen  -  Rasmine Jørgensen  - læst i Vends herre 26 / 6 1916 protokol no. 43 s. 132.

8 september 1933. - Underskrevne fhv. maskinmester E.Nordau Hansen Strib, sælger og skøder og endelig overdrager til medunderskrevne cyklehandler O.Chr.Olsen af Århus den mig iflg. skøde tinglæst 10' okt. 1922 tilhørende ejendom matr. no. 1 ...

13 august 1936 - Undertegnede cyklehandler O.Chr.Olsen af Århus sælger og skøder ... til fru Anna Duch Andersen, Gelsted, som særeje, den mig iflg skøde tingl. 26/9 1933 tilhørende ejendom villa "Rona" ......

19 maj 1941 - Undertegnede fru Anna Duch Andersen, af Gelsted, endelig skøder og overdrager til enkefru R.J.Rasmussen før af Billeshave, nu boende i Fredericia, den mig ... "Villa Rona" ...   (drevet som "Billeshave Herregaards Pension)

1. december 1947 - Undertegnede fru Amtslæge R.J.Riiskjær af Skanderborg (tidligere enkefru R.J.Rasmussen) sælger og overdrager herved til I/S Strib Forsamlingsbygning Strib, den mig tilhørende ejendom villa "Rona" kaldet, skyldsat under 1 ... købesum kr. 40.500
 for I/S Strib Forsamlingsbygning som køber: R.Kyhe - V.Lund - S.Sørensen - Chr.Thomsen.
                          som sælger: R.J.Riiskjær

2 juni 1948 - Underskrevne bestyrelse for I/S "Strib Forsamlingsbygning" Strib, erkender herved at have solgt til fru Astrid Hellesøe, Christiansfeldt , den os tilhørende villa "Rona" kaldet beliggende Vestergade 21 Strib - 1 iæ   ....
       I handelen indbefattes endvidere 1 flaskegasanlæg, 2 flasker, 10 restaurationsborde med tilhørende 50 stole, 3 klapborde med bænke alle gardiner, alle belysningslegmer samt loftbelysning i restaurationslokalerne
       Handelen er betinget af at køberen kan opnå beværter bevilling, uden ret til udskænkning af stærke drikke
 - Sælgerne kan derhos, da det ikke har været muligt at opnå samtykke fra den i servituttet formentlig påtaleberettiget af beværterbevillingen, forpligtet sig til snarrest mulig, om fornødent ved sagsanlæg at søge den servitutbestemmelse ophævet eller kendt virkningsløs, skulle dette ikke lykkes for sælgerne, skal handelen dog stå ved magt, men i så fald nedsættes købesummen til  kr. 52,000, således at der skal meddeles køberinden skøde uden udbetaling af de resterende 6,000 kr.
                                                                               Endeligt skøde.
      Efter at det ved dom afsagt af retten for Middelfart Købstad Ret den 27 marts 1953 er bestemt at den foromtalte, den 26 juni 1916 tinglyste servitut ang. forbud mod på ejendommen, at drive krohold eller beværterbevilling af nogen art, ikke kunde mortificeres, i henhold til den derom fremsatte begæring er købesummen for ejendommen nedsat til kr. 52,000.
      Da købesummen herefter er fuldt berigtiget, så meddeler vi underskrevne medlemmer af bestyrelsen for "I/S Strib Forsamlingsbygning" herved på "I/S Strib Forsamlingsbygning" fru Astrid Hellesøe endeligt og ubetinget skøde
    5 juni 1954
                 F.O.Møller     Chr. Thomsen     Th. Andersen    P.Wangsgaard   Villiam Frederiksen
(Det står ikke klart hvornår Astrid Hellesøe opnåede beværterbevilling m. ret til udskænkning af stærke drikke)

 

 

 "Strib Annonce Tiende" 9 december 1955 

 
 

 
  Annonce fra 1954   ▲  

23 november 1959 - Sælger Astrid Hellesøe "Rona" til Gårdejer Chr. Andersen, Kærby mark pr. Kassemose. Handelen er betinget af, at køberen kan opnå beværterbevilling med udskænkning af stærke drikke i den solgte ejendom, og køberen er i så henseende specielt gjort opmærksom på den i punkt 6a. nævnte servitutbestemmelse.
        Sælgerinden, der i mere end 11 år, har drevet hotel- og restaurationsvirksomhed fra ejendommen, og som har opnået og fået fornyet beværterbevilling, har oplyst, at der aldrig i medfør af denne servitutbestemmelse er lagt hende hindringer i vejen med hensyn til driften af denne virksomhed. Køberen forpligter sig til at søge nævnte bevilling opnået så hurtigt som muligt. Såfremt bevillingen bliver nægtet, går handelen tilbage uden erstatning til nogen af parterne.
        Alt i Hotel og restaurationsvirksomheden værende varelager overtages af køberen til fakturapris.

11 august 1960 - Chr. Andersen, vestergade 21 sælger til representant Charley Wiig villa "Rona"  matr. nr. 1  ... sælgeren har hidtil i den solgte ejendom drevet hotel- og restaurationsvirksomhed.
                                                                     Endelig skøde.
      Da køberen har opnået bevilling med ret til udskænkning af stærke drikke i den solgte ejendom, og da han tilige har betalt mig den kontante købesum, meddeles herved endelig skøde på ejendommen matr. no. 1. Strib Færgegaard, Strib-Røjleskov sogn
                                               Bogense den 22 december 1960.

7 september 1962 -  Fru Edel Wiig overtager "Rona" ved fogedudlægsskøde "Rona"

5 september 1965 - Restauratrice fru Edel Wiig sælger "Rona" til restauratør Gunnar Hilmar Nyholm, med under overtagelsen følger af store ting: 10 restaurationsborde, 29 stole, gulvtæpper i entré, restaurationslokale og trappe, i glasdisk, 1 spiritusskab, 1 vandkoger, 34 duge og det til restaurationen hørende service og andet, hvorover er optaget en specificeret af parterne godkendt og underskrevet fortegnelse.

                                                                           Endelig skøde.
   
 Da forudsætningen for handelen nu er opfyldte, idet køberen har fået tilsagn om beværterbevilling med ret til udskænkning af stærke drikke, og køberen har berigtiget købesummen på aftalt måde og iøvrigt opfyldt vilkårene for handelen, så skal den solgte ejendom, matr. nr. 1 Strib Færgegaard ... tilhøre køberen , restauratør Gunnar Hilmar Nyholm,

                                                                          Betinget skøde
7 oktober 1969 - Hotelejer Gunnar Hilmar Nyholm, Strib erkender herved at have solgt til hotelejer Folmer Andreasen, Hammershøj, den mig iflg. tinglyst adkomst tilhørende ejendom "hotel Rona" ... sælgeren skal indtil overtagelsen sørge for hotellets gode drift og fremhold. Sælgeren forpligter sig til ikke i Strib at drive nogen med det solgte hotel konkurerende virksomhed ...  - Hvis køberen ikke opnår bevilling som restauratør, ophører handelen uden at der betales erstatning fra nogen af siderne. -
      Selvom køberen ikke skulle opnå bevilling som nævnt, skal han dog have ret til at få ejendommen overdraget på de foran aftalte vilkår, hvis han ønsker det.

                                                                         Endelig skøde
  
   Da køberen har fået tilsagn om de i det betingede skøde nævnte bevillinger og derefter har berigtiget købesummen, skøder jeg og endelig overdrager jeg herved ... 1 til køberen.

5 august 1971 - Hotelejer Folmer Andreasen, Horsens sælger i 1971 "Rona" til fru Marentine Kirstine Henriksen, uden betingelse for opnådelse af bevilling, som i foregående handler ... Køberinden er gjort bekendt med at ejendommen er udlejet indtil 1 maj 1976

                                                                        Endelig skøde
26 april 1976
- Undertegnede Marentine Kirstine Henriksen, sælger og skøder ... restauratør Kaj Leo Jensen, Jyllandsvej 3, Middelfart den mig tilhørende    Det solgte overdrages således som det er og forefindes, og som det er køberen bekendt fra hans hidtidige benyttelse af ejendommen
                                                                      Endelig skøde
27 juni 1977
-  Restauratør Kaj Leo Jensen, sælger "Rona" til Sonja Thielsen (handelen ses ikke betinget af opnået bevilling eller andet)  der medfølger tæpper som beset samt 1 stk bar med skabskøl.

12 maj 1978 - Sonja Thielsen  vestergade 21, sælger til Olav Vang Jonassen (handelen ses ikke betinget af opnået bevilling eller andet)

Parti fra Vestergade
 med "Rona" længst til højre