Brandforsikring af Røjle -Taarup Skole

Aar 1862 d. 10 Juli om eftermiddagen (Kl.) 4 er af Undertegnede Sogneagationsmænd i henhold til Lov af 4 Marti 1857 foretaget følgende Taxation til Indtegning i Landets almindelige Brandforsikring.
         Veilby Sogn, Røile Taarup, Veilby Sogns Skolebygninger
                                                  Matriquel N
° 13a.
Litra B.
Vestre Huus, 8 Fag, 19
¼ Al. langt11¼ Al. dybt, 3½ Al. højt, opført af 1-stens Grundmur muret i Kalk med tynde Gavle i Syd og Nord 5½ Al. høje, Fyr Overtømmer og Straatag, Brædde-Loft over 1 Fag, 8 smaa Vinduer, 11 Døre med ... og Lukke..., indrettet fra Syd saaledes 1 Fag Tørvehus, 2 Fag Korngulv, 1 Fag Foderlo, 3 Fag Stald, 1 Fag ... og Svinesti
                                                                        Taxeret til 71 Rdl. pr. Fag er 568 Rdl.
Førnævnte Bygning er opført af gode Materialer, hvor forrige Litra B. laa og forrige Litra B. var forhen under Forsikring N
° 203 forsikret for 190 Rdl. som nu udgaar.
De øvrige Bygninger Litra A. Stuehus af Bindingsværk med Straatag, Litra D?: Bindingsværk med Straatag indrettet til Ladebygning Asurancesum  ... 1748 Rdl.
Beliggenheden er 66 Alen fra nærmeste Fremmed Bygning Forsikringer N
° 204.
   Ildstederne fandtes forsvarligen indrettet mod Ildsfare
   Imellem Litra A. og B er en Afstand af 1½ Alen.
   Af Brandredskaber forefandtes 1 Stige
   Denne Forretning ... undertegnede foretaget  ....
       Røile Taarup Skole d. 10 Juli 1862
                                                     N.Jørgensen, Formand          C.Jørgensen, Taxationsmand.

Oktober 1872. Veilby 203 - Løbe N° 20
     Vi Undertegnede Sognevurderingsmænd haver i dag foretaget følgende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger
               Veilby Sogn, Røile Taarup Skolebygninger
                Matriq. N
° 13a, tilhørende Sognets Beboere.
Litra A.
Stuehuus, søndre Længe 38 Al. lang i 17 Fag, 13Al. dyb, 4½ Al. høi, af 1 Steens Grundmuur i Kalk, Fyr Overtømmer og Straatag, 2 Skorstene af Brændte Sten, Bræddeloft over det hele, 2 dobbelte - 9 enkelte Fyldnings - 2 glatte Døre, 18 dobbelte - 4 enkelte Karme Winduer, 12 Fag eller 7 ... ere Gibsede, fra Øst 5 Fag Skolestue, 6 Fag Dagligstue, Storstue, Gjæstestue, Sovekammer og Forstue, 6 Fag Gang, Privatværelse, Kjøkken Spisekammer og Pigekammer, Alt med Bræddegulv, Bryggerhus med   ...gulv og Mælkestue med brændt Steengulv, Kjælder under Pigekammeret.
       Denne Bygning er ny og assureret saaledes uden Kommentar.
                                                                                         17 Fag a 120 Rdl. pr. Fag er 2040 Rdl.
Der ogsaa er dens Værdi til Brandforsikringen.
        Det nedbrudte Litr. A. stod til lige under N
° 203 for 1000 Rdl.-
                                Litr. C. Østre Længe, Lade, ... med Straatag uforandret         180 Rdl.
                                Litr. B. vestre Længe Stald m.m.  ... Straatag uforandret for 568 Rdl. - Ialt 2788 Rdl.
Beliggenheden fra nærmeste fremmed Bygning Forsikrings N
° 204 (som er Teglhængt) er 46 Alen.
         Denne Forretning haver vi foretaget efter Samvittighed og saaledes at vi som retskafne Mænd tør bekræfte samme med vor Ed.
                                     Røile Taarup Skole d. 14 Oktober 1872.
                        N.Jørgensen, Formand                 N.Jørgensen, Vurderingsmand.
    Modtaget:
For Forretningen       1 Rdl. 2 Mk.
   -   Beskrivelsen                   3   -
og til Branddurektøren
for Indtegningen              -     4   -
     Stempelafgift              -      1  -  
                                Ialt,  2  -      4 Mk. 
--------------------------
Bygningerne uforandret bortset fra en mindre (halvtagsbygning - Litr. C. - opført til vestlige Side af Laden og benyttet til Brendehus - behængt med Tegl) i 1898 - og et i 1904 opført (Halvtagshus - Litr. D. - som er indrettet til Rettirader , beklædt med Tagpap.