at Livsarvingerne efter Søren Gyes og Hustru, fortiden Peter Hansen, kaldet Andreasen, ifølge Kontrakt af 20 Septbr. 1790, tinglæst 15 November 1793, have Ret til at faa græsset 1 Ko og 2 Faar paa Gaardens Mark og til samme steds at skære og hjemføre 4 Læs Tørv aarlig.


Der blev af Concortiet "Strib Færgegaard" 1 1898 forsøgt, at få ændret Peter Hansen kaldet Andreasen's arvefæste således:

                  (Albert Poulsen, Lyngs-Odde)                                                           7de Mai 1898
                                                   (Medlem af Concortiet)

                                         Herr Borgmester Scharling, Fredericia
Paa Concortiet "Strib Færgegaards" Vegne er jeg indgaaet paa følgende Overenskomst med Peter Andreasen paa Strib, som er affattet i følgende Skrivelse, som jeg har sendt ham i Dag:
                                        Herr P.Andreasen
                                                                        Strib
   Iflg Aftale igaar, undlader jeg ikke, at meddele Dem, at "Concortiet" gaaer ind paa den mellem os trufne Aftale: saaledes at De erholder al græsningen paa "Løkken" der er beliggende, mellem Deres Hus og Granskoven - det besaaede Stykke selvfølgelig undtagen - for et Aar imod at De herfor betaler til "Concortiet" 50 Kr., samt ingen yderlig Fordring kan gøre, paa Græsning til Koen og Faarene, samt frafalder Retten til Tørveskier for i Aar. Det bemærkes at saafremt Byggegrunde skulde blive solgte, og Huse derpaa opføres - paa nævnte græsmarker - maa De ingen Hindringer lægge i Veien derfor.
     En Gjenpart af denne Overenskomst maa De snarest mulig sende til Herr Borgmester Scharling i Fredericia, forsynet med Deres Underskrift, og Sagen vil være i Orden.
                                      ____________________
Jeg betragter denne Ordning som heldig idet vi nu er aldeles fri for "videre Tiltale" fra hans Side og oven i købet faa Penge til. -
                                                              med Høiagtelse
                                                                         ærb.
                                                                    Albert Poulsen.
Om Albert Poulsen gjorde regning uden vært er ikke let at sige, men sagen kom først ud af verden 5 år senere.
                                                                           
Deklaration
   Undertegnede Peder Hansen, som ifølge Skjøde af 18 Januar 1878, thinglæst 21 s.A., er Eier af et Hus paa Strib Færgegaards Grund i Veilby Sogn, erklærer herved for mig og Efterkommere, at jeg giver Afkald paa den Ret, der ifølge nævnte Skjøde og ældre Adkomstbreve, navnlig Skjøde fra Færgemand Jens Pagh til Søren Gyes af 11 Juni 1791, thinglæst 15 Novbr. 1793, tilkommer mig og Efterkommere i nedstigende Linie til Græsning af en Ko og to Faar paa Stribs Jorder og til sammesteds aarligt at skjære 4 Læs Tørv med fornødent Sætterum til samme.
     For disse Rettigheder er jeg efter Overenskomst en for alle Gange bleven fyldestgjort derved at Eieren af Matr. N
° 1e, Interessentskabet  "Strib Færgegaard", idag have givet mig Skjøde paa en fra samme udstykket Parcel, Matr. N° 1bx, paa hvilken Parcel det mig tilhørende Hus og øvrige Bygninger ere beliggende. -
     Som Følge heraf kunne nu disse Rettigheder udslættes af Pantebogen som Behæftelse ikke alene paa Matr. N
°1e og 1f og samtlige fra disse hidtil udstykkede Parceller, men tillige paa Matr. N°1a, 1b, 1e, og 1d, Strib Veilby Sogn.
      Jeg, Borgmester Carl Lund Scharling, erklærer herved som Befuldmægtiget for Eierne af Matr. N
°1e og 1f af Strib, at den Grundskat af 2 Mark aarligt, at betale hver 1' Mai, der paahviler Peder Hansens Bygninger og Brugen af disses Grund og tilliggende Have ifølge ovennævnte Skjøde af 11 Juni 1791, og hvilken Grundskat nu tilkommer Interessentskabet  "Strib Færgegaard" ifølge sammes Skjøde paa Matr N°1e og 1f af 15 Juni 1898, thinglæst 20 Juni 1898, er bortfalden og kan udslettes af Pantebogen.
                                                    Strib og Fredericia, den 27 August 1903.
                                                                Peter Hansen      Carl Scharling
                                                                          
Læst i Vends Herreds Ret d. 7 Septbr. 1903 Protok. Nr.32 Fol. 258.
(iflg Paul Elsner)
Den sidste af tanterne, frøken Trine [=Cathrine], død 1867, var født samme dag, som naboens lille søn, Peter Hansen Andreasen. Derfor fik han hvert år, så længe hun levede, på sin fødselsdag tre mark af hende og huen fyldt med æbler. Peter Hansen Andreasen hører tillige med bromand Jespersen til de få, som har oplevet den gamle tid. Da et medlem af Andreasens familie ægtede en datter af Pagh, fik hun to køer og fire får fodrede på færgegården om sommeren og havde ret til at skære årlig otte læs tørv i gårdens mose. "Tanternes hus",  blev i flere år brugt som kro.


Uddrag af avisomtale i Middelfart Venstreblad i 1937
 Ca. 1000 Mennesker til Asfaltbal i Strib.
Strib Borgerforening kunde ikke ønske sig bedre Vejr end i Aftes til Asfaltballet, og det blev da ogsaa saa vellykket, som man kunde forlange.
    Festen indlededes med Musik fra Højtaler, og derefter gav Sangforeningen »Lyren«, Middelfart, nogle udmærkede Sangnumre, der høstede mægtig Bifald fra de mange Mennesker, der var samlede inden og udenfor Afspærringen.
    Fra Rolighedsvej til P.Andreasens Gyde var der pyntet med Blomster, og særlig de mange Lys i de store Træer var af stor Skønhed, og det maa erkendes, at Bestyrelsen ikke havde skyet Offer for at gøre det hele saa smukt som muligt. Hele Dansepladsen var indrammet af Blomster og Guilander og Lys og tog sig festligt ud.
      Efter at »Lyren« og Folkedanserne havde optraadt, begyndte det egentlige Asfaltbal, og her var vel et Tusinde Mennesker samlet. Unge og ældre dansede med Liv og Lyst Aftenen igennem - Lige til Kl. 12,, da det hele sluttede.
     Ballet forløb paa bedste Maade uden nogen Mislyd, og man haaber, at der skal blive et nogenlunde Overskud til Formaalet; men der dog været saa store udgifter, at Beløbet næppe bliver særlig stort.

Uddrag af avisomtale i Middelfart Venstreblad i 1945
Politiassistent Sørensen maatte derefter redegøre for sit Forhold til Fisker Guldbrandt, Hinds-gavls Bro. Guldbrandt havde været en Slags tilsynsførende for en Ejendom, der tilhørte Peter Andreasens Dødsbo, Strib, og som Tyskerne lejede til Opstaldning af Heste og Logi for Hestepassere.  
   Til Ejendommen hørte endvidere en Luzernemark, som Tyskerne lejede for 250 Kr.
- Tyskerne spurgte mig en Dag, om jeg kendte en, der vilde købe Gødningen paa Ejendommen for 100 Kr., forklarede Politiassistenten. Indtægten heraf var Ekstraindtægt for Tyskerne. Jeg henviste dem til Stedets Gartnere; men en skønne Dag kørte Guldbrandt Gødningen bort for Næsen af Tyskerne, der blev vrede over at gaa Glip af Fortjenesten, og jeg udbetalte dem saa de 100 Kr. af min egen Lomme for at faa Fred