Om Hovedgården »Kathrinebjerg«

                       Middelfart Avis
                                    den 12te November 1867.
- Efter Indstilling fra Vends Herredskontor har Justitsministeriet tilstaaet Hovedgaarden "Kathrinebjerg"s Høstfolk og Tjenestekarle en Belønning af 50 Rd. for deres Anstrengelser ved Slukningen af en i Boelsmand Hans Hansens Sted paa Røile Mark Fredag den 30te August d.A. opstaaet Ild. Belønningen bliver at fordele efter Herredsfogedens Skjøn. I denne Anledning er, overensstemmende med Forhørsprotokollens Udvisende, 16 navngivne Tjenestefolk og Daglejere tilsagte til en bestemt Tid at møde paa Middelfart Raadhus for at modtage ovennævnte Belønning.

 

          Middelfart Avis
                     den 24de Mai 1880.
- Fra Forpagteren Gerh. Jørgensen paa "Billeshave" er indløbet følgende Skrivelse.
                             Hr. Redaktør !
   I Anledning af Deres Stykke i Gaarsavisen om Forgiftningstilfældet paa en "Herregaard" her i Egnen, skal jeg - da vel Flertallet af Bladets Læsere vide til hvilken Gaard der er sigtet - tillade mig at bemærke, at jeg har gjort hvad jeg kunde og burde for at skaffe Oplysning om Sammenhængen, ogsaa ved at udlove en Pengesum, og at jeg høiligen beklager det resultatløse Udfald, samt at jeg, hvad Deres Slutbemærkning om "uforsvarlig Omgang med det farlige Stof" angaaer, aldrig har været i Besiddelse af Arsenik eller nogensinde har ladet Kreaturvask ved Arsenikopløsning udføre uden ved en Dyrlæge.
        Billeshave, den 20de Mai 1880.
                        Ærbødigst Gerh. Jørgensen.
(Sagen drejede sig om et uopklaret forgiftningstilfælde paa Billeshave, med Arsenik, som nær havde kostet et menneske livet)

 

                    Middelfart Avis
                                  den 28de Marts 1877.
 -  Ved "Vends, Baag og Skovby Herreders Landboforenings" Møde i Indslev Kro den 22ds var der kun mødt 17 Medlemmer. Til Formand genvalgtes Proprietær Delholm til Kathrinebjerg, til Kasserer og Sekretær Gaardeier John af Voldby og til Næstformand Forpagter Jørgensen paa Billeshave S Et Forslag om at forandre Navnet til "Vends Herreds og Vedellsborg Birks Landboforening " vandt almindelig Bifald og vedtoges....

     

    Middelfart Avis
      den 30te Juni 1880.
         
Bryggerpige
For en ældre, dygtig Bryggerpige bliver en vellønnet Plads ledig til 1ste November paa Cathrinebjerg pr. Middelfart
Reflekterende henvende sig i Løbet af 14 Dage personlig paa Gaarden.

 

     Middelfart Avis
         den 16de Oktober 1880.
-
Paa Herregaarden "Kathrinebjerg" i Nærheden af Middelfart opstod der forleden mellem et Par af Tjenestekarlene en Skjærmydsel, der bl.a. førte til at en af de Stridende brugte Kniv og herved tilføiede sin Medtjener et Stik oven i Hovedet. Saaret er heldigvis ikke farligt. Gjerningsmanden hensidder i Arresten her i Byen.

 

  Middelfart Avis
       den 24de April 1889.
- Proprietær Delholm til Kathrinebjerg i Veilby Sogn, ikke langt fra Mid-delfart, har i disse Dage bortforpagtet denne Eiendom til Hr. Bierfreund fra Odense "Kathrinebjerg"s Tilliggende staar for 29 Tdr. Hartkorn, hvoraf 22 ¼ Tdr. drives under Gaarden.

     
 

Folketælling 1890
                    Chatrinebjerg
Frits Dehlholm             -  proprietair         -   68 år
C.Riber                       -  husbestyreinde -   52 år    
Maren Johanne Jensen  - stuepige        -   18 år
Amalie Andersen         -  bryggerpige      -   32 år
Ane Rasmussen          -        do              -   24 år
Frederik Møller Emil Hansen - røgter       -   18 år
Jens Christian Nielsen   -  matrialkarl      -   21 år
Søren Nielsen Sørensen -      do            -   27 år
Jens Peder Hansen Jørgensen -  do      -   19 år

 
     

            Middelfart Avis
                      den 16de Marts 1895.
Løsøreauktion
                             
paa Kathrinebjerg
Mandag den 1ste April og Tirsdag den 2den April d.A. hver Dags Formiddag Kl. 10. lader Forpagter Schultz paa Kathrinebjerg paa Grund af Forpagtningsafstaaelse bortsælge ved offentlig Auktion den paa Gaarden værende Besætning bestaaende af omtr. 50 Malkekøer, 15 Kvier, 3 Tyre 14 Kalve af en fortrinlig Malkerace, 14 Heste, omtr. 40 Svin, nogle Grise, Faar samt Inventar, hvoraf fremhæves: Arbeidsvogne, en Møllevogn, en Mælkevogn med Fjedre, en Arbeidsfjedervogn, et Lokomobil med Hus, Tærskeværk med 4-Hestes Omgang, en Saamaskine (Stubbekjøbing), en Frøsaamaskine, en Ringtromle, Glattromle, Svenskharve, Danskharve, Sæddedækkere, Plove, Hesteriver, Seletøi, Meieri- og Bryggeriinventar, Transportspande, Folkesenge, Sengeklæder, Kakkelovne, Komfurer, indmurede Kobber og Jerngryder, Kjøkkenborde, Skabe m.m. samt endel Mølleriinventar, saasom Billejern (svenske og danske), en ny Børstemaskine, Sække, Sækkevogne, Vægte, Høns, Ænder m.m.m.
   Besætningen sælges den første Dag Middag Kl. 12.
  Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til By- og Herredsfuldmægtig Fønss, gives vederheftige Kjøbere Kredit: 6 Uger.
               By- og Herredskontoret i Middelfart
                        den, 15de Marts 1895
                                                                     Møller

 

            Middelfart Dagblad
                       den 10de Juli 1896.

         Hovedgaard til salg.
Den for sin smukke beliggenhed bekjendte Hovedgaard "Cathrinebjerg" i Veilby Sogn, Vends Herred, ¾ Mil fra Strib, tilhørende Boet efter afdøde Proprietær F.L.A.G. Dehlholm, i hvis Besiddelse den har været i en Aarrække, er til Salg.

    Gaarden med tilhørende hollandske Vejrmølle har et Tilliggende til Avlsbrug af omtrent 220 Tdr. Land g. M., stor Have og Skov ca. 20 Tdr. Land, samt 8 Fæste og Lejehuse, i alt skyldsat for 27 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1½ Alb. Hartkorn - Gaardens Jorder og Vejrmøllen ere for Tiden bortforpagtet for en aarlig Afgift i Penge af 6.150 Kr. foruden samtlige Skatter og Afgifter.
Foruden Bolig til Forpagteren er der særlig ny Bolig for Ejeren, som har forbeholdt sig Brugen af Haven og Skoven samt Jagt og Fiskerirettighed paa Gaardens Grund.
   Køberen kan vente, at der kan forblive indestaaende i Ejendommen imod 1ste Prioritet en Kapital paa 100.000 Kr. til almindelig Sparrekasserente.
   Ejendommen kan tiltrædes strax, og angaaende Købet henvender man sig til Sagfører Philip Hansen i Middelfart tillige med Godsforvalter Madsen, Adlerhus pr. Middelfart, som executores testamenti behandler Boet.
  Adlerhus og Middelfart, den 27de Juni 1896
                F. Madsen Philip Hansen.
(samme (Annonce). Gentrykt i M.D. 20 Febr. 1897)

     

           Middelfart Dagblad
                          den 9de April 1897.
Sparket ihjel af en Hest. Torsdag Eftermiddag Kl. Ca. 3½ hændte paa Gaarden "Kathrinebjerg" ved Strib, den sørgelige Ulykke, at Staldkarl Valdemar Mølgaard blev sparket i Ansigtet af en Hest, saa der skete et Brud paa Hjerneskallen og en Blodudtrækning i Hjernen. Den saarede formaaede straks at rejse sig, men faldt atter om, og 4 Timer efter var han død uden at være kommen til Bevidstheden. - Den afdødes Hjem-sted kendes ikke, kun ved man, at han paa Søndag skulde have været til Konfirmation i Koldingegnen.

 

        Middelfart Dagblad
                     den 20de April 1896.
Dødsfald.
   I Aftes Kl. 8 afgik Proprietær Dehlholm til Kathrinebjerg ved Døden efter et kortere Sygeleje. Den afdøde har i en lang Række af Aar været Eier af Kathrinebjerg og var en bekjendt og afholdt Personlighed. I flere Aar var han Formand for Vends Herreds og Vedellsborg Birks Landboforening, men det er allerede mange Aar siden, han trak sig tilbage fra denne Virksomhed og førte et i det hele tilbagetrukket og stille Liv. Afdøde var ugift.

     

     Middelfart Venstreblad
                  
den 13. September 1898
    Avktion over en Hovedgaard
. Ved Avktion i Dag over Hovedgaarden "Kathrinebjerg" med tilhø-ende Bøndergaarde og Huse, var en Snes Mennesker til Stede, af hvilken fire optraadte som Liebhavere. Højeste Bud ved 1ste Avktion var 115,000 Kroner.
    Ved Avktionen i Dag var højeste Bud 122,000 Kr., for hvilken Sum Forvalter Svend Lacoppidan, Over-revsgaarden pr. Borup, fik Ejendommen udlagt som ufyldestgjort Panthaver.
     Faaborg Sparekasse, som havde ca. 133,000 Kr. prioriteret i Kathrinebjerg, transporterede under Avk-tionen sin Obligationen til Forvalter Lacoppidan

 

            Middelfart Avis
                             den 11te Februar 1899
(Annonce)

Løsøre-Auktion   paa   Cathrinebjerg.
Fredag den 17de Marts d.A. Formd. Kl. 10,
lader Forpagter Jul paa Grund af Forpagtningsafstaaelse bortsælge ved offentlig Auktion Paa Cathrinebjerg en Del Besætning og Inventar, hvoraf fremhæves: Folkesenge, Sengeklæder, Borde, Stole, 1 Hakkelsesmaskine, 1 Rensemaskine, 1 Tær-skemaskine, 1 Kværn, 1 Frøsaamaskine, 1 Radrenser, 2 Dob-beltplove, 5 a 6 Svingplove, Seletøj, 40 Køer, 8 Heste, 40 Grisesøer, Høns, 1 Char-á-bane, 7 Arbejdsvogne m. m. m.
Med Betalingen, der erlægges her paa Kontoret til Herreds-fuldmægtig Fønss, gives vederhæftige Købere Kredit i 6 Uger.
  Vends Herredskontor i Middelfart den 16 Februar 1899.

                                                     Møller.

     
 

En beskrivelse af "Cathrinebjerg" fra 1907.
- fra udgivelsen "Danske Gaarde" 1906-1909 -
 

 
   
 

   
 

I 1915 solgte Proprietær Karl Brandt  Kathhrinebjerg til
Joh. P. Jensen-Saltø iflg. efterfølgende købekontrakt.

 ( bemærk notitserne om arealet der var lovet afgivet til brug for Røjle Skov kirke)