Strib halvøen hørte, fra reformationen  under Kronen som Ryttergods og blev som sådant udbudt på auktion i 1718 :

 

Specifikation
Paa en Deel af det Gamle Rytter-Gods udi Fyen og paa Langeland som ved offentlig Auction paa Odense Raadhuus vorder opbuden til Forhandling efterfølgende Dage/
Nemlig Ao. 1718 den 29 Martii,
det som ligger under Hintzgauls Ampt.
....
Strib.

1 Niels Jensen Ejendomsbygning - Nye Matriculs Hartkorn   2 Td. 7 Sk.   3 Fi.  2 Al.
2 Povel Nielsen Ejendom paa Bygning           do.                  3 Td.     -      1 Fi.     -
3 Niels Hansen øde   (= ubeboet)                  do.                   2 Td.     -      3 Fi.      -
Overdriften til 20 Høvders Græsning              do.               1 Td.  2 Sk.  3 Fi.   1 Al.
Er inddeelt til Niels Ibsen og Povel Nielsen hver lige meget
  Aale Gaardene  -                     -          -       -        - ligesaa til begge og Svarer deraf Aarlig 1 Rdlr.
  Et Aale Gaard Stade som Rasmus Juul udi Staurbye har fæsted svarer deraf Aarlig 1 Rdlr.
  Hr. Borgmester Willer udi Middelfart et Bundgarns Stade ved Staurbye Forstrand svarer deraf Aarlig 1 Rdlr
  Rubecks Mølle
  Mølleren af en Jord ved Strib - Nye Matrickuls Hartkorn  1Td    2 Sk.   - Fi.  - Al.

Der blev den 16 juli 1718 af kronen på Skanderborg (slot) udstedt skøde til: Frantz Joachim von Dewitz, Gehejmeraad og General af Kavalleriet, Generalguvenør i Pommeren - for 15056 Rd. 2 β Kroner, hvoraf den halve Del er betalt, og den anden halve Del efter hans i Rentekameret indleverede Revers vil blive betalt til næstkommende 11. Dec.- paa følgende af det gamle Ryttergods, som han har købt ved Auktion: i Hindsgavl Amt., Vends Herred, Weilbye Sogn og By ........ , og en Jord, [ Matrikel Nr. 4], Hartkorn 1Td, 2 Skp. 3 Fdk. 1 Alb., som bruges sammen med [M.Nr.1], i Striib [M.Nr.1 og 2], Htk. 2-7-3-2 og 3-»-1-»-, hvis Fæstere begge ejer Bygningen, [M.Nr.3], Htk. 2-»-3»-, øde, Overdrev til 20 Høvders Græsning, Htk. 1-2-3-1-, Aalegaardene til de nævnte tre M.Nr. og i Købet 1 Aalegaards Stade, som er fæstet til en Mand i Staurbye, samt 1 Bundgarns Stade ved Staurbye Forstrand, som Borgmester Willer i Middelfart har i Fæste, en Jord ved Striib, Htk. 1-2-»-»-, hvoraf Mølleren i Rubechs Mølle svarer Landgilde. ... - Rentekammerets Ekspeditionsprotokol, 10, 501.

Folketælinger i Strib/Røjleskov 1801 og 1890

 

Bidrag til Striboddens historie - v/ Finn L. Fauk  

Det ældste billede af 
Strib Gæstgivergaard
- udsnit at tegning fra 1864 af Carl Bøgh

Bemærk vindmøllen midt i billedet,
der pumpede vandet fra mosen ud i Lillebælt
læs om denne afvanding

Blicher Andersens hus - i baggrunden 
Nordenbro
   - omkring 1910

Om »Skovhavehuset«
                                (efter 1939  Vestergade nr. 1)

Ejendommen lå på matr. no.1ch  (nuv.Rrolighedsvej nr. 2) og hørte under Strib Færgegaard og betegnet som  "et hus med have fæster Hans Svendsen"   læs fæstebrev m. v. her

Vestergade nr.1, "Skovhavehuset" og Malermester Johs Petersens Ejendom, "Margrethes Minde" nr. 3 -  dernæst  nr.5-7-9-13 
  foto c 1910 -  Bemærk vejens tilstand

 Malermester Johs Petersens Ejendom, "Margrethes Minde" nr. 3 -
 dernæst  nr.5-7-9-13 

Strib Strandbad omkr. 1935
Om Strib Strandbad

Strib Strandbad omkr. 1935 -
"Koncertsalen" ses i baggrunden

Foto fra omkr. 1899 og 1910
Læs om Strib's Fyrtårne

Foto omkr. indvielsen i 1911
Om Strib Kirke

Første kommunale skole på Strib - bygget i 1901

Strib skole - omkring 1950

Skolevæsenet i Stribområdet

 

Præster, lærere og lærerinder i sognet indtil 1923  

Om Østre vandværk
på Rørkjærsvej - klik også på foto

Læs om Vandtårnet
på Jernbanevej, nu Sophievej 5

 HISTORIEN OM STRIB VANDVÆRK I 1910 overtog  cand. phil. Harald Gutzon Münster  konsortiets efterladenskaber, Færgegaard m.v.   . En dag kom Münster ind for at tale fortroligt med mig. (Malermester Johannes Petersen) "Jeg har gået og spekuleret på hvordan vi får gang i Strib, jeg tror vi skal bygge et vandværk og vi skal have en kloak - tilgang og afgang". Jeg foreslog ham at tale med de mænd der var hans leverandører til hotellet, og Münster, som ikke selv vilde have indlagt vand i hotellet - tilbød at ville tegne sig for 10 byggegrunde og betale afgift af disse straks og hvert år indtil de blev bebygget. Resultatet blev at der blev dannet et andelsselskab på 22 grundejere og vi lånte, mod solidarisk garanti ,12,000 kroner og så startede vi, og fik både vand og kloak på et begrænset område af byen.( Dette vandværk kan i året 1950 næppe bygges for ¼ million kroner, med pumpestation, vandtårn og ledningsnet.) (uddrag af Malermester Johannes Pedersens artikel om Strib 1900 -1950)

Al begyndelse er svær
    Den 1. maj 1911 samledes en kreds af borgere på Strib Færgegaard for at drøfte mulighederne for at anlægge et vandværk og en kloak.
      Der var stemning for begge dele og  følgende personer skulle arbejde videre med sagen:
    H. G. Münster,  H. P, Hansen,  W. P. Hansen,  L P. Larsen,  J, Rasmussen,  A. Larsen,  V. Jørgensen,  A. Sørensen,
K V. Sørensen.  J. Chr Helvard og H. Olsen.
       18 dage senere sammen kaldtes beboerne langs Landevejen, Øster Allé, Scharlingsvej og Blæsenborgkvarteret.
    Der blev på mødet givet en orientering om planerne far arbejdet, og man fik oplyst, al en kloak ville koste ca. 4000 kr og et vandværk ca. 7000 kr,
     Det var mange penge dengang, hvor en årsløn for en faglært arbejder var på ca. 1000 kr.
    Men der var interesse for sagen, og det blev vedtaget at lave et interessentskab med 45 interessenter fra starten.
    Den 29. maj afholdtes stiftende generalforsamling, hvor lovene blev vedtaget og den første bestyrelse valgt:
Formand: H, Olsen  Næstformand: J. Chr. Helvard    Sekretær: H. G. Münster  H P. Hansen  V. Jørgensen  K. V. Sørensen 
A. V, Sørensen
    Vandskatten blev fastsat til 15 kr. for de første 2 haner og 5 kr for de efterfølgende samt 2 kr. for en ko og 5 kr. for en hest.
   Det blev bestemt at man skulle forsøge at låne pengene til et vandværk og en kloak i Nr. Aaby Sparekasse, og fire personer blev pålagt at foretage en rejse derhen for at ordne sagen. Nr Aaby Sparekasse er den nuværende Amtssparekassen Vends.

flg. "Stribbogen" af  Søren Andersen "Indtil denne bog blev skrevet, har det været en hemmelighed. hvor højt vandtårnet er! Nu er det målt til 17meter af formanden for "Strib Vandværk til 17 m. Da grunden står i kote 14,  er platformen i 31 m. højde, 2 m. lavere end Rundetårn i København."

om noter vandværket vedrørende (25 års jubilæum m.v).

Et af  Lokalarkivet  udarbejdet Jubilæumsskrift i anledning
af vandværkets 75 år
kan i redigeret form læses på Strib Vandværks hjemmeside herunder:

Strib vandværks historie

om Logen på Jernbanevej, nu Sophievej 12

Strib Missionshus, (Øster Alle nr. 33) blev i 1925 overdraget til "Kirkelig forening for den indre mission i Danmark"
af en Søren A. Berthelsen

se
Gavebrev

Foto 2002, efter at bygningen er ophørt med at fungere som missionshus, to vinduer i gavlen er muret til - og korset er som det ses, delvis fjernet

Ejendommen vestergade nr 21-
fra 1948 til 1978 drevet som resturant / hotel
under navnet  "Rona"   .

Vestergade nr.33 - hvor først der var en filial af Privatbanken i Fredericia - senere Unibank og  Nordea - ophørt som bank 2009 - foto ca. 1920

Om Rekreationshjemmet "Pnuel"

nu Frelsens Hærs Hovedkvarter

Bedemand & ligkistesnedker Viggo Thomsens snedkeri m.m.- Vestergade nr.24 -  læs

samme set fra Korsvejs Allé - ca. 1930


Landbrugsejendom u/beboelse - bygget i tidsrummet 1925 -30 - nu Kåsvej nr. 9
- foto før 1950 - læs om ejendommen

Strib Færgegaards smedje4
 
Strib landevej nr. 36

Læs her om den gamle smedie

  Smed Jacob Adolph Mogensen
 (
† 16 maj 1908),

 der  15 marts 1859, fæstede  den nybyggede smedie på Strib landevej. matr. nr. 1æl og 1aæ

 Denne ejendom lå Vestergade 86, (og kaldet "Østerhus"),  indtil 1965, hvor den blev fjernet for at give plads til etableringen af "K-marked". - Som det ses på gavlen, var der da billedet blev taget, Café og Afholdsresturant med telf. 60 - Her har iøvrigt været husvilde-boliger - forsamlingshus - skindfabrik & gaveri, ( under besættelsen forarbejdedes der fiskeskind) -  og tæppefabrik
(foto ca. 1919)

"Østerhus" - Vestergade 86


- 1950


1965- 1995


1995 -

t,v, Vestergade nr. 90 - 88 - og 86 - foto c. 1920

  Den 25 august 1939, - sogneraadsmøde på kommunekontoret i Røjle:
  pkt. 7: Det vedtoges at lade alle ejendomme i Strib, forsyne med husnumre. Numrene skal opsættes ved Sogneraadets foranstaltning, på husejernes bekostning,
  pkt. 8: Det vedtoges at, Landevejen fra Badehotellet til Kaasvej, fremtidig skal benævnes "Vestergade"
   - og den del af den nye vej,  fra snedker Thomsens ejendom - (nu vestergade nr, 24) ( tidligere benævnt Jernbanestien) -  til Rørkjærsnvej skal benævnes "Havnegade" - Vejen fra Nørre All'e til Engen skal benævnes "Søborgvej" -  og vejen fra Østeralle til Jernbanevej skal benævnes "Tværvej" (opridelig i daglig tale "Tværvejen") 

Om Strib i tiden c. 1900 til 1950

Udstykningen af den såkaldte "Strib Kirkeby"

"Det Skønne Strib" som beskrevet i 1917

De nybyggede rækkehuae på Søborgallé
 - oprindelig hed området "Slotsvænget"

Strib Landevej nr.9 - foto fra 1907

Fakta om "Kåsvænget"

Strib foto 1958- 2008

Luftfoto - Strib 1928

 

Telefonabonnenter i Strib i 1926

 
   
 

 Skatte- & Adresseliste for Vejlby Kommune  1954

 
   

Uddrag af skøde / købekontrakt vedr. salget af Færgegaarden
 den 15 juni 1898
.... at der ifølge, dels skriftelig Lejekontrakter, dels mundtlige Overenskomster bestaar følgende Lejemaal:

1) Bagerhuset

1) med Bager Hans Poul Hansen om Bagerhuset og om Bestyrelse af det til  
         Færgegaarden hørende Værtshushold m.v.(omtalte bager var tillige brandchef)
- foto før 1898 - (beliggende Tjærepletten 38) -
nedbrændte nov, 1899
2) med Anders Christensen om Fiskeriet paa den nordlige Side af Kysten,
3) med Jens Larsen
4) med Anders Sørensen                                 
om en Leilighed til hver i Huset "Sølyst"
5) med Niels Bendixen
6) med Lars Jørgensen                                    
om en Lejlighed til hver i Vanddalshuset.
7) med Overportør Christensen
8) med Matros Jens Hansen
9) med Matros Poul Andersen
10) med Politiassistent Olsen                          
om en Lejlighed til hver i Grandhøjhuset
   (Matr. 1at)
11) med Pudser Hans Pedersen
12) med Pudser Larsen
13) med Portør Hansen
14) med Jernbanearbejder Niels Madsen
om en Lejlighed til hver i Grandalhuset
15) med Jørgen Hansen                                    om et Hus ved Gaarden
16) med Morten Hansen
17) med Jomfru Nielsen                                     ( Vestergade nr. 1)
om Lejlighed til hver i Skovhavehuset
18) med Portør Thomsen om Tantehuset og
19) med Banearbejder Hans Jensen om Halvdelen af det Hus ,
             hvoraf Peder Jepsens Enke har den anden Halvdel i Fæste,
16 / 17) "Skovhavehuset"

18) "Tantehuset"

Uddrag af  - vudering af Strib Færgegaard/Badehotel i 1901
af de til Ejendommen hørende Fæste og Lejehuse beskrive vi saaledes:

a) N.Andersens Hus; 10 Fag 21½ Al. lang 10 1/4 Al. dybt 4 Al. højt, Grundmur, Fyrreovertømmer med Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv overalt ; heri er indrettet 9 Værelser, hvoraf største Delen ere malede, 20 9 Al. Kælder med Cementgulv, Huset er forsynet med 2 Skorstene.
    Baghus: 4 Fag, 7 Al. langt 4 Al. dybt, blandet Bindingsværk, Straatag, indrettet til Vaske- Tørv og Brændehus. Ved Huset findes en Brønd med Pumpe.( 1cg)
b) Hans Svendsens Hus: 8 Fag, 18 Al. langt, 8½ Al. dybt 3 Al. højt, blandet Bindingsværk ditto Overtømmer, med Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv overalt, heri indrettet 6 Værelser med tapserede og kalkede Vægge, 2 Skorstene. -
   Baghus: 2 Fag, 4½ Al. langt, 6 Al. dybt 3 Al højt, samme Bygningsmateriale, indrettet til Brændehus. Ved Huset er en Brønd med Pumpe.(1ch

 
Rolighedsvej nr. 6 c) A.Hansen Andersens Hus: 11 Fag, 26 Al. langt, 10 Al. dybt 4 Al. højt, Grundmur, Granovertømmer med Straatag, Bræddegulv og ditto Loft med Gibsdække overalt, heri er indrettet 9 Værelser med malede Vægge, 2 Skorstene, 2 Kældre, 12 og 9 Al. med Stengulve 
   Baghus: 5 Fag, 10 Al. langt, 5 Al. dybt
| Halvtagebygninger, Grundmur med
     ditto:      8 Fag, 16 Al.       -    5 -    -         |  Asfalttag, indrettet til Vaske og Brændehus.(1ck) -
Rolighedsvej nr. 10. d) Jens Sørensens enkes Hus: 11 Fag, 22 Al. langt 12 Al. dybt, 4 Al. højt, Grundmur, med Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddegulv og ditto Loft med Gibsdække, heri er indrettet 7 Værelser, oliemalede og kalkede. 25  9 Al. Kælder med Stengulv, 1 Skorsten.
   Baghus: 7 Fag, 18 Al. lang 11 Al. dybt, 3 3/4 Al. høj, Grundmur, Fyrovertømmer med Tegltag, 5 Fag Bræddeloft, indrettet til Kostald og Lade.
   Baghus: 7 Fag, 11 Al. langt, 4½ Al. dybt, Egebindingsværk, Fyrovertømmer med Tegltag, indrettet til Brændehus og Svinestald. Ved Huset er en Brønd. (1cl) -
                  NB. Bygningerne tilhøre Enken.
Rolighedsvej nr. 3 e) Hans Sørensens Enkes Hus: 13 Fag, 31½ Al. langt, 11½ Al. dybt, 3½ Al. højt, Egebindingsværk, Fyrovertømmer, Straatag, Bræddeloft og ditto Gulv, med Undtagelse af 1 Fag med Stengulv, indrettet til 10 Værelser med malede og tapserede Vægge, 2 Skorstene.
    Lade: 5 Fag, 11 Al. lang, 8½ Fag dybt, 3 Al. høj, samme Bygningsmateriel, indrettet til Lo og Lade og Brændehus. Ved Huset forefindes en Brønd med Pumpe. (1cf) -
Rolighedsvej nr. 1. f) Frits Kristiansens Enkes Hus: 11 Fag, 21 Al. langt, 8½ Al. dybt, 3 Al. højt. Egebindingsværk, Fyrovertømmer med Straatag, Bræddeloft overalt og ditto Gulv i 10 Fag, 1 Fag Stengulv, heri er indrettet 6 Værelser med tapetserede Vægge, 2 Skorstene. (1cd)
g) Skovhavehuset: 7 Fag, 17 Al. langt 10½ Al. dybt, 3½ Al. højt. Grundmur mod Vest, Bindingsværk mod Øst, Fyrovertømmer med Straatag. Bræddeloft overalt ditto Gulv i 5 Fag, Resten Stengulv, heri er indrettet 7 Værelser med malede Vægge, 2 Skorstene.
  h) Tøjhuset (hvori Concortiet har Andel) 5 Fag, 16½ Al. langt 7½ Al. dybt, 3 Al. højt. Egebindingsværk Fyrovertømmer med Straatag, indrettet til Tøjhus.
 
  i) M.Jørgensens Hus:  7 Fag, 13 Al. langt 11 Al. dybt, 4 Al. højt. Grundmur, Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddeloft med Gibsdække overalt, Bræddegulv overalt. I Stuen er indrettet 6 Værelser med malede og tapeserede Vægge, paa Loftet er indrettet 4 Værelser med malede Vægge og Gibsdæk, 1 Skorsten. Ved Huset forefindes en Brønd med Pumpe.
  k) O.Nielsens Hus: 12 Fag, 25 Al. langt 12 Al. dybt, 4 Al. højt. Grundmur, Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddeloft overalt med Gibsdække, og Bræddegulv overalt, heri er indrettet 8 Værelser med malede eller tateserede Vægge, en Kælder 7 9 Al. med Stengulv, 2 Skorstene. Ved Huset forefindes en Brønd.
  l) P.Jeppesens Enkes Hus: 10 Fag, 23 Al. langt, 10 Al. dybt, 3½ Al højt. Egebindingsværk, Fyrovertømmer med Straatag, Bræddeloft overalt, Bræddegulv i 5 Fag, Resten Stengulv, heri er indrettet 8 Værelser med kalkede Vægge. 2 Skorstene.
  m) Lars Jørgensens Hus, 10 Fag, 18¾ Al. langt, 11 Al. dybt, 4 Al højt. Grundmur med Fyrovertømmer med Tegltag, Bræddeloft overalt, heri er indrettet 8 Værelser, malede og tapeserede, i 6 Værelser er Bræddegulve, Resten Stengulve, 2 Skorstene.
   Baghus: 3 Fag, 4 Al. langt, 5 Al. dybt, 3 Al højt., Grundmur med Tegltag, indrettet til Vaskehus og Brændehus, med Cementgulv. 1 Skorsten. Ved Huset er en Brønd med Pumpe.
  n) Vanddalhuset: 9 Fag, 17 Al. langt, 9 Al. dybt, 3½ Al højt., blandet Bindingsværk, Fyrovertømmer med Straatag, Bræddeloft overalt, heri er indrettet 5 Værelser, i 4 Værelser er der Bræddegulv, 1 med Stengulv, kalkede Vægge, en Skorsten.

Strib under Napoleons krigen 1801-1815

Forkortet beretningen om "Gammel Slot" / "Søborg", som beskrevet i Åge Petersens bog  "Strib i færgernes og jernbanens tid"