Om Hovedgården »Billeshave«

            iflg. "Kronens Skøder" 
28. september 1734    - Aabent brev, hvorved det i henhold til forordning af 10. febr. 1731 bevilges Børge Walkendorph, major af infanteriet, at han til forbedring af sin hovedgaard Billeshauge paa Fyn maa under-lægge den af ham nær derved tilhørende by, Bøgelund kaldet, hartkorn 24td. 2skp. 2fdk. 2alb. og Skov 7skp. 2fdk. 1alb., og de nu til gaarden liggende Jorder, som er ager og eng 25-3-1-1, derimod
- i henseende til den ulejlighed, ham hidtil skal være tilføjet ved ar det ligger i fællesskab med fremmede - udlægge til 3 af beboerne af fornævnte, afbrydende bys 5 gaarde, til hvilke 3 han har forpligtet sig til at lade andre gaarde opbygge i den nærliggende by, kaldet Taarup, samt til at se de øvrige 2 bønder og husmænd, som ved denne forandring med Bøgelund maatte miste deres huse, forsyne "med anden leilighed" paa hans gods og deres nedtagne bygninger til gaarde eller huse på andre dertil belejlige steder oprette. Og ligesom Billeshauge Hovedgård ved denne omveksling af jorderne bliver forandret, skal han og efterkomme ejere ligesom forhen af det derunder i steden for dens gamle jorder henlæggende bøndergodses htk. svare alle kontributioner og udskrivning m.m. som af bøndergods bør svares samt fornøje tiendetagerne og andre vedkommende for deres deraf tilfaldende rettighed. - Rentekammerets ekspeditionsprotokol 17,347; I.

8. august 1755. - Fredensborg - Åbent brev, hvorved det bevilges Andreas von Raiser, Oberstløjtnant, som efter kgl. skøder ejer de to tredjeparter af kongelige- kvægtiender af Weilby sogn på Fyn og er ejer af samme sogns kirketiende samt til hvis hovedgård Billeshauge nævnte sogns konge-korntiende er perpetueret mod årlig afgift til hospitalet i Odense, at han til samme hovedgård maa få perpetueret den samme hospital ved kongelig gavebrev  tillagte ene trediepart af samme sogns kgl.-kvægtiende, mod at han og efterkommende ejere af Billeshauge til hospitalet årligt betaler 6 rd. dansk kurant og i stedet for indfæstning straks èn gang for alle 3 rd.  ( I henhold hertil fik oberstløjtnanten von Raiser d.4. okt. samme aar af Odense hospitals direktører perpetuationsbrev, hvorved den nævnte tiendepart til evig tid perpetueredes til Billeshauges ejere)

        Lille Belts Tidende
                 eller
          Middelfart Avis

                Onsdag d. 1. September 1858.
- Hovedgaarden "Billeshave" her i Nærheden, der er bekjendt i en vid Kreds, deels for sin smukke Beliggenhed og dels fra sidste Krig, da den tjente som Lazareth, er nu nedrevet, for at fremstaae i en ny Skikkelse, mere tidssvarende. Den eides under Krigen af Capitain Rahlff, der tilligemed sin Familie skal have viist vore saarede en sand, kjærlig og opofrende Pleie.- Med hensyn til Gaardens tidligere Historie vil det maaske ikke være uinteressant at erfare Følgende: Gaarden har ligesom Billesbølle og Billeskov Navn af Familien Bille, som byggede den i 1655. Kort Tid efter findes den at have været i Familien Urnes Besiddelse indtil Midten af Forrige Aarhundrede. Siden den Tid har den ofte skiftet Eier. 1760 eides den af Statsraad Andreas von Raiser, "Herre til Billeshave"; han lod den 11te og 12te August sidstnævnte Aar Gaarden (men ikke Godset), Veilby Sogns halve Kongetiende og Veilby Kirke bortsælge ved offentlig Auction til Kjøbmand Christian Iversen i Middelfart for 26,633 Rd. 5 Mk. 2 Sk. Tre Aar efter solgte I. Eiendommen til Capitain ved sønderjydske National-Regiment Melkjor Fischer, som kun eide Gaarden et Aarstid, thi 1764 findes han at have solgt den til Geheimraad, Kammerherre Peter Juel til Hverringe og Bøgebjerg. Ved Skøde af 11te Juni 1768 solgte Peter Juel Gaard, Gods, Kirke og Kongetiende til sin Søn, Kmhr., Capitain i Søetaten Niels Krabbe Juel, for 75,000 Rd. I Aaret 1792 gik Eiendommen over til Sidstnævntes Søn, Kmjr. og Capitain i Garden Hans Rudolph Grabon Juel, der eiede den til han ved Skjøde af 15de Juni 1804 solgte den med noget Gods til Rasmus Nellemann for 135,000 Rd. I 1811 solgte Rasmus Nellemann Gaarden med nogle Huse for 60,000 Rd. til Niels Julius Eibe, af hvem Capitain Rahlff kjøbte den i Aaret 1820. 1856 solgte Capitain Rahlff Gaarden med tilhørende Huse for 71,000 Rd. til Procurator Ring, der kort Tid efter (i Eftersommeren 1857) solgte Gaarden med tilhørende Huse, Besætning og Inventarium for 76,000 Rd. til dens nuværende Eier Procurator Schmidt her i Byen.

   

Brandforsikring af "Billeshave"
Aar 1858/59/75/89  i Henhold til Lov af 4de Marts 1857, foretaget følgende ...tion til Indtegning i Landbygningers almindelige Brandforsikring
Weilby Sogn Hovedgaarden Billeshave
tilhørende Proprietair Schmidt / Lehnsgreve Wedell, Vedelsborg/Frøken Ellen
Matrikuels N
°  1a

 Litr.. a
Stuehuset i Nord 27 Fag - Langt 54 Al. dybt 14 Al. høit 10 al. i 2de Etager af Grundmur muret i Kalk , 2Stens Muur i Kjælderetagen og 1½ stens i Stueetagen  2de Gavle af Grundmur fra Kjelderetagen ... Bindingsværk af Eg muret med brændte Sten i Kalk. Tegltag paa hele Bygningen. 34 Karme dobbelte Vinduer, 32 Karme enkelte ditto alle med alle med store Ruder,  14 dobbelte Fyldningsdøre 16 enkelte ditto alle med beslag og Laase.  Kjelder-Etage er indrettet til Kjøkken, Mælkestue og Folkerum og Gulvet over det hele dels brændte Sten dels Fliser. Endvidere en Kartoffelkjelder med Be...Gulv. Loftet overalt gibsede. Stueetagen til Beboelse bestaar af 11 Værelser og 2de Gange Loftet ligeledes overalt gibsede  ..
   Denne Bygning  ...ufuldført Stand (1858) blev beregnet til 222 Rd. pr. Fag er 5994 Rd.
Litr. b
Bryggershus i Vest Straatag.
Litr. c.
Tærskelade i Øst - Straatag
Litr. d
Hestegang Vest for C. - Straatag
Litr. e
Stald i Vest - Straatag
Litr. f
Bygning i Øst  - Straatag
Litr. g.
Materialhus i Veat - Straatag
I  1877 vurderet til 33. 792 Kr. i 1889 til 49,739 Kr. - i 1920 hvor hovedgaarden ejedes af Hr. Konsul F.L.Hey, vurderet til 583,000 Kr.

     Middelfart Avis
           den 3die Januar 1862
   
 Skovaktion ved Billeshave.
   Onsdagen den 8de Januar førstkommende, Formiddag Kl. 10, bliver i Billeshave Skov ved offentlig Auction bortsolgt endeel fældede Bøge samt endeel Ask, Elm, El, og Poppel tjenlig til Gavn og Brændsel.
     Endvidere sælges nogle gamle Vogne, Plouge og andre Avlsredskaber samt endeel Grundsteen.
  Hvilket herved bekjendtgjøres
        Vends Herredscontoir,
                  den 17de Decbr. 1861.
                           H.P.R.Møller

Herregården »Billeshave« - ca. 1930
 

       Middelfart Avis
             den 30te Januar 1863.
                       Bekjendtgjørelse.
Onsdagen den 18de Februar førstkommende, om Eftermiddagen Kl. 1 bliver ifølge Forlig og Exceution ved 1ste Auction opbudt til Bortsalg:

        
Hovedgaarden Billeshave.
beliggende i Veilby Sogn, Vends Herred, med Jorder staaende for Ager og Engs Hartkorn 22 Tdr.5 Skjpr. 1 Fjdkr. 2¼ Alb., Gammelskat 72 Rd. 65 Sk., Skovskyld 2 Skpr. 3 Fjdkr. ¼ Alb.,  med tilhørende 23 Fæstehuse, staaende for Hartkorn tilsammen 8 Tdr. 7 Skjpr. 2 Alb. Gammelskat 35 Rd. 92½ Sk. samt en sjettedel af Veilby Sogns Qvægtiende.

Anden Auction er berammet til Afholdelse Onsdagen den 4de Marts førstk. og tredie Auction til Onsdagen den 18de Marts førstk. begge om Eftermiddagen Kl. 1 og afholdes de tvende første Auctioner paa Herredscontoiret i Middelfart, den sidste paa selve Eiendommen.
    Conditionerne og øvrige Eiendommen vedkommende Documenter ville være til Eftersyn hos Hr. Procurator Møller i Middelfart samt paa mit Contoir, Vestergade 2. Denne Bekjendtgjørelse tjener tillige til Efterretning for Panthavere og andre Vedkommende i Overeensstemmelse med Placat af 22 April 1817.
         Kjøbenhavn, den 26de Januar 1863.
                                                C.M.Vinther

             Middelfart Avis
                           den 20de Marts 1863.
 -  Ved den igaar afholdte 3die Auction over den bekjendte og smukt beliggende Hovedgaard "Billeshave", omtr. 1 Miil herfra Byen, blev Kammerherre, Amtmand Cederfeld de Simonsen til Erholm Høistbydende med 50.000 Rd. Dette Bud er ikke stadfæstet og da Eiendommen, saavidt vides, staar den nuværende Eier i mellem 70-80.000 Rd., vil man endnu forsøge en 4de Auction.

    Middelfart Avis
             den 4de Mai 1863.
 -  Ved Auctionen i Løverdags over Hovedgaarden "Billeshave" opnaaedes intet antageligt Bud hvorfor den tidligere Eier og Pant-haver, Major Rhallf, lod sig Gaarden udlægge for det af Proprietair Hansen til Kjærsgaard paa hans Vegne gjorte høieste Bud 52.000 Rd. - Hofjægermeister Sehested til Broholm bød 51.000 Rd.   

        Middelfart Avis
                 den 20de Septbr. 1865.
- Hovedgaarden "Billeshave" i Veilby Sogn, omtr. 1 Mil herfra Byen, med tilliggende Jorder, der er bekjendt for sin smukke Beliggenhed, er i Mandags Aftes underhaanden solgt af Major Rahlff til Besidderen af Grevskabet Vedellsborg, Kmhr. Grev Vedell, for 60,000 Rd. Til Gaarden hører 188½ Tdr. Land, og i Kjøbet medfulgte Avlsredskaber, Sæd og Afgrøde, hvoriblandt 120
Læs Hø.

Middelfart Avis
  den 24de Januar 1866.
 -Hovedgaarden "Billesha-ve" i Veilby Sogn, der for kort Tid siden kjøbtes af Grev Vedell til Vedellsborg, er fra 1ste Mai bortforpagtet paa 13 Aar til Hr. Gerh. Jørgensen (tidli-gere Forpagter af Føns Mølle).

Middelfart
           Avis

d. 3die September 1868.
Tilstødende Lodseiere af Billeshave Vestermarker anmodes herved om at holde deres Faar og Lam borte fra den nævnte Gaards Jorder.
 Den 1ste Septbr. 1868.

  Middelfart Avis
      den 22de Februar 1873.
50 Tdr. smuk pleiltærsket Sædekorn er tilsalgs paa Billeshave.

               Middelfart Avis
                       den 6te November 1878.
- Paa Hovedgaarden " Billeshave" i Veilby Sogn her ved Byen, er der i de sidste 8 Dage vist sig Miltbrand blandt Svin, hvilken Smitsot blev hidført med fire Grise, som en af de sidste Dage i Oktober Maaned blev kjøbt af Kreaturhandler Cohn i Frederits. De to af de omtalte Grise døde Dagen efter deres Ankomst til Gaarden og de to andre bleve kort efter slagtede, saa Smitten nu forhaabenlig er fjernet, uden at noget Dyr af Gaardens Besætning har været angrebet. At dette er sket betragtes som Følge af, at Forpagteren Hr. Jørgensen, strax gjorde Anmeldelse til Øvrigheden, som ved Dyrlæge Petersen her i Byen traf de i Loven paabudte Forsigtighedsregler, der medfører, at hele Gaardens Besætning blev afspærret og endnu befinder sig under offentligt Tilsyn.

     Middelfart Avis
              den 5te April 1882.
- Efter Forlydende har afdøde Greve Karl Wedell testamenteret sin afdøde Broders Datterdatter Frk Ellen Fønss (Hindsgavl) den Dødsboet tilhørende Herregaard   "Billeshave"

     Middelfart Avis
           den 26de Septbr. 1893
(Annonce)
Fra Billeshave
fineste Herregaardssmør flere Gange ugentlig hos
                                C.W.Gimbel

1801             Folketællinger           1890

   Billeshave Hovedgaard:
Hans Rudolph Grabov Juuell - huusbonden - 27 år
              Kongelig Maist. bestaltet Kammerjunker
              og ejer af Billeshaue
Francisca Hieronyma Schaffalitzvie de Muradelle -
                                                 - hans kone - 30 år.
Marie Margrethe Juuell - deres datter - 2 år.
Jørgen Henriksen - ladefoged - 49 år - gift.
Lars Hansen - forridder - 20 år - ugift
Conrad Iversen - forvalter - 32 år - do
Ane Marie Pedersdatter - husholderske - 60 år gift.
Hans Larsen - stadsjæger - 27 år - gift
Hans Andersen - kudsk - 32 år - ugift.
Bernhard Johan Sprech - kok - 41 - ugift
Anders Knudsen - tjener - 22 år -    do
Elisa Johanne Grosse - kammerjomfru - 30 år - ugift.
Jacob Voigt - gartner - 27 år - ugift.
Søren Jensen - vægter - 68 år - enke
Lars Hansen - løber - 28 år - gift.
Maren Thomasdatter - kokkepige - 26 år - ugift.
Maren Jørgensdatter -        do       - 21 år - ugift.
Anne Sørensdatter - Frøkenpige ?? - 29 år - ugift.
Stine Holm - stuepige - 25 år - ugift
Jens Christensen - "hauge-karl" - 47 år - ugift
Søren Pedersen - røgter - 61 år - gift
Anders Mortensen -   do - 40 år -  do
Christian Poulsen - Staldkarl - 58 år - enke
Niels Madsen -    do             -  70 år - gift.
Hans Larsen - stalddreng - 26 år - ugift
Jens Madsen - tjenestekarl - 25 år - ugift - national soldat
Mads Christensen -     do    - 26 år -  do  -       do
Peder Andersen -        do    - 32 år - gift -        do
Christen Mortensen -   do   - 24 år -  ugift -      do
Hans Pedersen -         do   - 25 år -    do  -      do
Mathias Christophersen - do - 37 år - gift  -      do
Niels Jensen   -           do    - 38  år -  do  -      do
Niels Sørensen  -        do   -  26  år - ugift -     do
Mads Mortensen -       do  -  26  år - ugift  -    do
Peder Jørgensen - arbejdskarl - 31 år - ugift
Peder Hansen  -          do        -  23 år -  do
Peder Nielsen - fæster - 40 år - gift
Peder Jacobsen - gaaer erinder - 11 år
Thrine Buch - mayerske - 19 år - ugift
Birthe Cathrine Knudsdatter - bryggerpige - 21 år ugift
Margrethe Nielsdatter - malkepige - 22 år - ugift
Kirsten Pedersdatter -          do      - 34 år - ugift
Margrethe Hansdatter -        do      - 28 år - ugift

Billeshave Hovedgaard
Frederik Niels Basse Fønss -
        Kammerjunker Landgreve -               -  27 år
Edele Margrethe Fønns f. Juldeme ??
                                  - Kamerjunkerinde  -  23 år
Fanny Sophie Edele Basse Fønss - deres barn - 1 år
Rudolf Kaaus Jensen       - ladefoged      -  24 år
Jens Christian Jensen       - kudsk            -  21 år
Iver Hans Iversen             - havekarl        -  19 år
Marius Martinus Sørensen - arbejdskarl    -  28 år
Ole Marius Sørensen         -       do           -  21 år
Lars Jørgen Madsen          -       do          -   20 år
Lauritz Jørgen Madsen      -       do          -   19 år
Niels Peter Rasmussen Petersen Bech
                                         - svinepasser  -   28 år
Johannes Christoffersen   - staldkarl        -   34 år
Emma Margrethe Carlsen - husjomfru      -   25 år
Petrine Hansen Petersen - kokkepige    -    28 år
Nielsine Bothilde Nielsen  - stuepige       -    18 år
Henriette Amelie Frederiksen - barnepige -  26 år
Hansine Hanne Guldmann - mejerske     -   21 år
Anne Wilhelmine Lund     - mejeripige     -   30 år
Ane Charlotte Bjørk          -       do           -   51¨år 


 


En beskrivelse af "Billeshave"
som givet i bogværket "Danske Gaarde" - 1906-09

 

Der er en fejlskrivning i ovenstaaende idet Frederik Niels Basse Fønss, angives at havde købt "Billeshave" i 1899, det må være 1889, da han iflg folketællingen i 1890,
allerede da var ejer af gården

          Middelfart Avis
                     
den 5te April 1898
Hovedgaard tilsalgs.
     Eindommen "Billeshave" med underliggende Bøndergods, liggende i Veilby Sogn ved Strib, kan faaes tilkjøbs:
Hartkornet udgør:
1) Hovedgaarden 2 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 2¼ Al.
2) det underliggende Gods 2 Tdr.7 Skp. 3 Fdk. ¼ Alb.
        I alt 25 Tdr.5 Skp.0 Fdk. 2½ Alb. foruden Skovskyld 2 Skp.3 Fdk. ¼ Alb.
       Til Eiendommen der har et Areal af omtr. 210 Tdr. Land Ager, Eng og Skov, hører en gammel vel vedligeholdt Have og Park med en nærliggende lille Skov.

    Middelfart Venstreblad
             
den 12. December 1898
"Billeshave" solgt. Grev Hendrik-Bille Brahe Selby, Stensgaard, har i Følg R.B. til sin Svoger, Kammerjunker Basse Føns, solgt Hovedgaarden "Billeshave" ved Middelfart med tilhørende Bøndergods og Besætning for 95,000 Kr. Gaarden har et Tilliggende af 200 Tdr. Land med 26 Tdr. Hartkorn. Køberen er for Tiden Forpagter af Ejendommen. Overtagelsen sker straks.

              Middelfart Avis
                      den 9de December 1899
(
Annonce)
Fint
Bordsmør fra
       
Hovedgaarden Billeshave.
Tilførsel flere Gange ugentlig.

                                                       
J.Wiboltt

Folkeholdet på »Billeshave« linet op på gårdspladsen ca. 1930
 

Overenskomst om  levering af mælk til "Strib Mejeri"
tinglæst den 1 nov. 1909 -


 
Billeshave blev i 1927, efter overstået udstykning, overtaget af  Fru Rasmussen, der oparbejdede sin landskendte Herregaardspension  men paa Grund af Tiderne  ophørte  med dette og solgte til Arbejds- og Socialministeriet (og fru Rasmussen købte "Villa Rona" vestergade 21 i Strib, der efterfølgende i en årrække blev drevet som "Billeshave Herregaards Pension)  - i 1941 indrettet til arbejdslejr for unge kvinder

Herregaarden Billeshave som drengehjem 1959 - 1985
   

Læs også Rosa Rasmussens indlæg i Baunen nr. 2/2000 i lokalarkivet
 eller lån bladet på biblioteket